Сумын засаг даргын 2017 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр


     БАЯН-ӨНДӨР СУМЫН ЗДТГ-ЫН 2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

                                                                                                                                                                                                                        2017.01.10   

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт Төсөв

/мян.төг/

Хариуцах албан тушаалтан
Арга хэмжээ /гарц/-ний шалгуур үзүүлэлт /тоо, чанар, хугацаа /-ийн хүрэх түвшин Хүрэх үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлтийн хүрэх түвшин
НЭГ.ЭРҮҮЛ –АЗ ЖАРГАЛТАЙ ИРГЭД
1. 1.1.  Эрүүл чийрэг, ёс зүйтэй, оюунлаг иргэн хөтөлбөрийн хүрээнд “Эмч дэд хөтөлбөр” хэрэгжүүлж, Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийг хүн амын тоон судалгаа, ажлын ачааллыг харгалзан санхүүжүүлэх чиглэлүүдэд хамтран ажиллаж, тодорхой үе шаттай сургалтад хамруулан, дэмжлэг үзүүлэх замаар тэдний ажиллаж, амьдрах таатай нөхцөлийг бүрдүүлнэ 1.1. Эрүүл мэндийн хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, иргэдэд эрүүл амьдрах зан үйлийг төлөвшүүлэх. Хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилт хангагдсан байна.  

Хөрөнгө шаардахгүй

 

Засаг дарга

БСЭМАХМ

1.2. Өрхийн эрүүл мэндийн төв, хувийн хэвшлийн эмнэлгүүдийн үйл ажиллагааг дэмжих, зарим ажил үйлчилгээг гэрээгээр гүйцэтгүүлэх. Хамтын ажиллагааны цар хүрээ өргөжиж, иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээ сайжирсан байна. Хөрөнгө шаардахгүй Засаг дарга

БСЭМАХМ

 

1.3. Хүн амыг урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулж, эрүүлжүүлэх ажлыг зохион байгуулах. Хүн амын дундах аливаа өвчлөл буурсан үзүүлэлттэй байх. Хөрөнгө шаардахгүй Засаг дарга

БСЭМАХМ

 

2. 1.2. Сургуулиудын гаднах биеийн тамирын талбайг “Хөл бөмбөг, сагс, гүйлтийн зам бүхий иж бүрнээр” тохижуулж, иргэдийн эрүүл амьдрах, спортоор хичээллэх нөхцөл боломжийг бүрдүүлнэ. 1.2.1.  Говил багийн 2-р сургуулийн гаднах  биеийн тамир, спортын талбайн тохижилтын ажлыг зохион байгуулах  Сурагчид дулааны улиралд гадна талбайд  биеийн тамирын хичээл орох нөхцөл бүрдэнэ ОНХС-ийн хөрөнгөөр

/88,328.8/

Засаг дарга

БСЭМАХМ

1.2.2. Дэнж багийн 7-р сургуулийн гаднах биеийн тамир, спортын талбайн тохижилтын ажлыг зохион байгуулах Сурагчид дулааны улиралд гадна талбайд  биеийн тамирын хичээл орох нөхцөл бүрдэнэ ОНХС-ийн хөрөнгөөр

/70,062.7/

Засаг дарга

БСЭМАХМ

3. 1.3.  Эрүүл чийрэг, ёс зүйтэй, оюунлаг иргэн хөтөлбөрийн хүрээнд “Тоглоомын талбай” дэд хөтөлбөр хэрэгжүүлэх бэлтгэл хангаж, гэр хороололд шинээр байгуулах тоглоомын талбайн тохижилт, ашиглалт хамгаалалтыг сайжруулж, иргэдийн оролцоог хангана 1.3.1. Баянцагаан, Цагаанчулуут, Булаг, Наран, Бүрэнбүст, Оюут багуудад хүүхэд залуучууд  болон  оршин суугчдын амралт чөлөөт цагийг өнгөрүүлэхэд зориулсан “Чөлөөт цагийн талбай” дэд  хөтөлбөр боловсруулж, үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх

 

Хүүхэд залуучууд болон оршин суугчид чөлөөт цагаа ая тухтай өнгөрүүлэх нөхцөл бүрдэнэ ОНХС-ийн хөрөнгөөр

/Баянцагаан-34,438.6,

Цагаанчулуут-54,205.7

Булаг-42,054.0

Наран-39,445.4

Бүрэнбүст-18,938.7

Оюут-9,493.2

Засаг дарга

БСЭМАХМ

 

4. 1.4.  Иргэдийн эрүүл мэндийн алхалт, гүйлт, дугуй унах, дугуйт тоглоом, техник спортоор хичээллэх нөхцөл боломжийг хангаж, наадмын талбайн ашиглалтыг сайжруулж, нээлттэй цэнгэлдэх хүрээлэнтэй болгоно. 1.4.1. Хүн амд эрүүл мэндийн боловсрол олгох, аливаа өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх сургалт сурталчилгааг хамт олны идэвхтэй оролцоог тулгуурлан тогтмолжуулах Иргэн бүр эрүүл мэндийн хөдөлгөөний ач тусыг мэдэрч, эрүүл амьдралын хэв маяг бий болно  

Орон нутгийн төсвөөс

Засаг дарга

БСЭМАХМ

 

5. 1.5. Бүс орон нутгийн чанартай уралдаан тэмцээнийг өвөл, зуны төрлөөр зохион байгуулах боломжийг бүрдүүлж, спортын арга хэмжээнүүдийг тогтмол зохион байгуулахад хамтран оролцоно 1.5.1. Улс, бүс, орон нутгийн тэмцээнийг өөрийн орон нутагт зохион байгуулах нөхцөл бүрдүүлэх талаар холбогдох байгууллагуудтай хамтарч ажиллах Спорт сонирхох, спортоор хичээлэгчдийн тоо болон, зэрэг цолтой тамирчдын тоо нэмэгдэнэ Орон нутгийн төсвөөс ЗДО

БСЭМАХМ

 

6. 1.6. Нийтийн биеийн тамирын болон хийн дасгал, эрүүл мэндийн дасгал хөдөлгөөн өрнүүлэх, иргэдийн санал санаачилгыг дэмжин хамрагдагсдын тоог нэмэгдүүлнэ. 1.6.1.   Иргэдийн дунд нийтийг хамарсан уралдаан тэмцээн зохион байгуулж, эрүүлжүүлэх дасгал хөдөлгөөнд хамруулах. Сумын нийт иргэдийн дунд 2 доошгүй удаа уралдаан тэмцээн зохион байгуулсан байх. Хөрөнгө шаардахгүй ЗДО

БСЭМАХМ

 

1.6.2. Нийтийн биеийн тамирын болон хийн дасгал, эрүүл мэндийн дасгал хөдөлгөөний чиглэлээр үүссэн бүлэг хамтлагийг бүртгэлжүүлэн, үйл ажиллагааг дэмжих Иргэд эрүүл мэнддээ анхаарч хийн гимнастикийг тогтмол хийж хэвшинэ Орон нутгийн төсвөөс ЗДО,

БСЭМАХМ

 

7. 1.7. Нийгмийн эрүүл мэндийн тандалт судалгааг хүн амын дунд хийж, түүнд түшиглэсэн эрүүл мэндийг дэмжих бодлого боловсруулан хэрэгжүүлнэ. 1.7.1 Эрүүл мэндийн  судалгааг хүн амын дунд хийх, эрүүл мэндийг дэмжих бодлогыг иргэдэд таниулан сурталчлах, сургалт явуулах Эрүүл мэндийн нэгдсэн судалгаатай болно Хөрөнгө шаардахгүй ЗДО

БСЭМАХМ

 

1.7.2. Аж ахуйн нэгж байгууллагуудын ажиллагсдын дунд эрүүл зөв хооллолт, эрүүл идэвхитэй амьдралын дадал зуршил эзэмшүүлэх арга хэмжээ зохион байгуулах Халдварт бус өвчний гаралт буурна  

Хөрөнгө шаардагдахгүй

ЗДО,

БСЭМАХМ

1.7.3. Нийгмийн эрүүл мэндийн тандалт судалгааг жил бүр хийж, үр дүн гаргах Нийгмийн эрүүл мэндийн нэгдсэн судалгаатай болсон байна  

Орон нутгийг төсвөөс

ЗДО,

БСЭМАХМ

8. 1.8. Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийг зориулалтын байртай болгох,  шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангах, ажиллах орчин нөхцөлийг сайжруулах асуудлыг шийдвэрлүүлнэ 1.8.1. Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн байранд шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангах, ажиллахнөхцлийг сайжруулах. Үүнд:

1. “Анхны оч” ӨЭМТ-д тоног төхөөрөмж

2. “Нийцэл” ӨЭМТ-д тоног төхөөрөмж

3.“Үйлсбадрах” ӨЭМТ-д тоног төхөөрөмж

Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд иргэдэд үйлчлэх нөхцөл сайжирна Орон нутгийн төсвөөс, ОНХС

“Анхны оч” ӨЭМТ-7,500.0

“Нийцэл” ӨЭМТ-3,500.0

“Үйлсбадрах” ӨЭМТ-7,000.0

ЗДО,

БСЭМАХМ

1.8.2.            Цагдаа, өрхийн эрүүл мэндийн төв, ОБГ, түргэн тусламжийн үйлчилгээний ажлын уялдаа холбоог сайжруулж, бусад мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах Хүн амд эрүүл мэндийн үйлчилгээг саадгүй үзүүлэх нөхцөл бүрдэж үйлчилгээний чанар сайжирна Хөрөнгө шаардагдахгүй ЗДО,

БСЭМАХМ

9. 1.9. Албан байгууллагуудын ажиллагсадын эрүүл мэнд, өвчлөлийн байдалд жил бүр судалгаа хийж, урьдчилан сэргийлэх, эрүүлжүүлэх бодлого боловсруулж хэрэгжүүлнэ. 1.9.1.  Ажиллагсадыг эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулж, судалгааны үндсэн дээр урьдчилан сэргийлэх ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулах Урьдчилан сэргийлэх, эрүүлжүүлэх ажлыг бодлогоор зохицуулж, ажиллагсадын өвчлөл багасна ЗДТГын төсвөөс ЗДО, БСЭМАХМ

 

ХОЁР.НИЙГМИЙН ДЭМЖЛЭГТЭЙ –АЗ ЖАРГАЛТАЙ ИРГЭД
10. 2.1.  Залуу гэр бүл болон бага дунд орлоготой айл өрхийг орон сууцаар хангах бодлого барина. 2.1.1.  Залуу гэр бүлийг гэр, орон сууцжуулах төсөл хөтөлбөрт хамруулахад  эрх бүхий байгууллагуудтай хамтран ажиллах Залуу гэр бүл болон бага дунд орлоготой айл өрхүүд орон сууцаар хангагдана Орон нутгийн төсвөөс ЗДО,

НХҮХА

11. 2.2. Ахмад настнаа дэмжих “Ач санах” дэд хөтөлбөр, Эрдэнэтийн анхдагч, илгээлтийн  эздэд  “Анхдагч” дэд хөтөлбөрүүдийг тус тус боловсруулан хэрэгжүүлэхэд хамтран оролцоно 2.2.1. Ахмадуудын хоршин ажиллах, нийгэмд чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулах санал санаачилгыг дэмжиж хамтарч ажиллах, нийгмийн халамжийн тусламж, хөнгөлөлтөд хамруулах Ахмад настны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж, нийгмийн халамжийн тусламж, хөнгөлөлтөд хамруулсан байна. Халамжийн сангаар ЗДО

НХҮХА

2.2.2. Анхдагчийн судалгааг баг тус бүрээр шинэчлэн гаргаж амьжиргааны төвшинг судлан, дэмжиж ажиллах Орхон аймгийн анхдагчид нийгмийн халамж үйлчилгээнд бүрэн хамрагдах Халамжийн сангаар ЗДО

НХҮХА

12. 2.3. Хөгжлийн бэрхшээлтэй болон өрхийн амьжиргааны түвшин доогуур өрхийн иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр боловсруулж, хэрэгжүүлэн тэдгээрийн ажиллаж, амьдрах таатай нөхцөлийг бүрдүүлнэ. 2.3.1 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд үзүүлэх нийгмийн халамж үйлчилгээний чанар,   хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, ААН байгууллагад хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг ажиллуулах тухай хууль тогтоомжийн заалтын  хэрэгжилтэд хяналт тавих. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний чанар хүртээмж сайжирсан байна. Халамжийн сангаар ЗДО, НХҮХА
2.3.2. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд хэлбэрийн хүүхдэд эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн үйлчилгээг үзүүлэх, сэргээн засах, тэдний эцэг эх, асран хамгаалагч, гэр бүлтэй хамтран ажилладаг хөгжлийн төвүүдийг дэмжин ажиллах Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг  нийгэмшүүлэх  төвүүдийн үйл ажиллагаа чадавхижсан байна.  

Халамжийн сангаар

ЗДО, НХҮХА
2.3.3. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг ажлын байраар хангах Хөдөлмөрийн тухай хуулийн заалтын хэрэгжилтийг хангах, хүнд хэлбэрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асран хамгаалагчийн жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэлтийг бодлогоор дэмжих Хөдөлмөрийн хуулийн холбогдох заалт хэрэгжиж, иргэдийн орлого нэмэгдэнэ  

 

Халамжийн сангаар

 ЗД, НХҮХА
13. 2.4. Зорилтот бүлэг рүү чиглэсэн нийгмийн халамж, хамгааллын бодлогыг холбогдох хууль тогтоомжтой уялдуулан, орон нутгийн хөтөлбөр боловсруулж, хэрэгжүүлэхэд хамтран оролцоно. 2.4.1. Зорилтот бүлгийн хөгжил, хамгааллыг сайжруулах хөтөлбөр хэрэгжүүлж, өрхүүдийг  хамруулах Жилд 400-аас доошгүй зорилтот өрхийн амьжиргааг дээшлүүлнэ. Орон нутгийн төсвөөс ЗД, НХҮХА
2.4.2. Нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа шаардлагатай өрх иргэдэд нийгмийн халамжийн үйлчилгээг хуулийн хүрээнд чирэгдэлгүй, түргэн шуурхай хүргэх Нийгмийн халамжийн үйлчилгээг зорилтот бүлгийн 20,0 мянгаас доошгүй  иргэдэд хүргэсэн байна Хөрөнгө шаардагдахгүй ЗД, НХҮХА
2.4.3.  Амьжиргааны баталгаажих түвшингээс доогуур орлоготой өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэх зорилгоор байгууллага бүрээс судалгаа авч мэдээллийн сан үүсгэх Байгууллага бүрээс судалгаа авч, мэдээллийн сантай болно.  

ААНБ

Иргэд

ТТБ

НХҮХА, ХЭСХСМ
14. 2.5. Архи, тамхи, мансууруулах бодисын хэрэглээний талаар эрүүл, зөв амьдралын дадал, хэвшлийг бүрдүүлэх бодлогыг хэрэгжүүлнэ. 2.5.1.  Архидан  согтуурахтай тэмцэх тухай хууль, Тамхины хуулийг иргэдэд сурталчилах, насанд хүрээгүй хүүхдэд архи, тамхи худалдаалдаг зөрчлийг таслан зогсоох ажлыг үе шаттай зохион байгуулах. Иргэдийн хуулийн мэдлэг дээшилж, согтуугаар үйлдэх гэмт хэргийн тоо буурч, хууль зөрчсөн үйл ажиллагааг таслан зогсоож холбогдох байгууллагад уламжилж шийдвэрлүүлсэн байна. Үйл ажиллагааны зардлаар Засаг дарга,

ХҮҮХМ,

Багийн Засаг дарга нар

2.5.2. ”Архигүй Монгол хүн” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, мансууруулах бодис хэрэглэхээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах. Иргэдэд чиглэсэн сургалт мэдээлэл зохион байгуулсан байна. Үйл ажиллагааны зардлаар Засаг дарга

ХҮҮХ ажилтан Багийн Засаг дарга нар

2.5.3. Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажилд иргэд ААН, байгууллагуудыг татан оролцуулна.

 

Хэрэг зөрчлийн тоо буурсан байна. Үйл ажиллагааны зардлаар Засаг дарга

ХЗАХА

Багийн Засаг дарга нар

2.5.4. Ерөнхий боловсролын сургууль, их дээд сургуулийн орчинд согтууруулах ундаа, тамхи худалдаалдаг зөрчлийг арилгах Сургууль цэцэрлэгийн орчинд архи тамхины хэрэглээ багасна Хөрөнгө шаардагдахгүй ЗД, Багийн ЗД нар, ХҮҮХМ
2.5.5. Гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх орон нутгийн дэд хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлэх Гэр бүлийн хүчирхийллийн тоо буурсан байна Орон нутгийн төсвөөс БСЭМАХМ, НХҮХМ
ГУРАВ.АЖИЛТАЙ-АЗ ЖАРГАЛТАЙ ИРГЭД
15. 3.1.  Сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийг ажлын байрны тоог нэмэгдүүлэхэд чиглүүлж, хөрөнгийн зарцуулалтыг иргэдэд нээлттэй болгоно. 3.1.1. Сум хөгжүүлэх сангийн зээлийг иргэдэд олгох ажлыг  нээлттэй, ил тод зохион байгуулах Сангийн зээл олголтын үйл ажиллагаа иргэдэд ил тод нээлттэй болно. Үйл ажиллагааны зардлаар ЗД,

ХЭСХСМ

16. 3.2.  Орон нутгийн хэмжээнд салбаруудын бодлого, үйл ажиллагааг боловсронгуй болгож, ажлын байрны тоог нэмэгдүүлэн, өрхийн бодит орлогыг өсгөн, хүн амын амьжиргааны өртгийг бууруулах бодлого барина. 3.2.1. Иргэдийг мэргэжлийн сургалтанд хамруулан, тогтвортой ажил, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих Иргэдэд мэргэжил олгож, ажлын байранд зуучилсан байна  

Орон нутгийн төсвөөс

ЗД, БСЭМАХМ
3.2.2.Баян-Өндөр сумын иргэдийн үйлдвэрлэсэн чанарын шаардлага хангасан бүтээгдэхүүнийг тендерт давуу эрхтэйгээр нийлүүлэх бодлого барих Экспортын чиг хандлагатай  импортыг орлох бүтээгдэхүүний   боловсруулах,   үйлдвэрлэлийг ашиглалтанд оруулна  

Хөрөнгө шаардагдахгүй

ЗД,

ХЭСХСМ

3.2.3. Бүтээмжтэй зохистой ажлын байр бий болгох, аж ахуй эрхлэх, бүтээлч байдлыг дэмжиж, бичил жижиг дунд бизнесийг өргөжүүлэх   замаар ажлын байрыг нэмэгдүүлэх Засгийн газар болон олон улсын байгууллагаас хэрэгжүүлж байгаа төсөл хөтөлбөр бусад хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн зээл олголтонд иргэдийг  хамруулж ажлын байрыг нэмэгдүүлнэ. ААНБ,

Иргэд,

ТТБ

ЗД,

ХЭСХСМ

17. 3.3. Өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжих хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлж, ажлын байрны тоог нэмэгдүүлэн, өрхийн бодит орлогыг өсгөнө. 3.3.1. Эмэгтэйчүүд болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэх боломжийг нэмэгдүүлэх, орон гэргүй тэнэмэл, ажилгүй хөдөлмөрийн чадвартай иргэдийг мэргэжлийн боловсролын сургалтанд хамруулж, ажил хөдөлмөрт татан оролцуулж, ажил, орлоготой болгох Жилдээ зорилтот бүлгийн иргэдийг улирлаас хамаарч түр ажилд зуучилж, орлоготой болгоно  

ААНБ,

Иргэд,

ТТБ

НХҮХА, ХЭСХС
3.3.2. Жижиг худалдаа эрхлэгчдэд зориулсан стандартын  худалдааны цэгүүдийг бий болгон ажлын байрыг нэмэгдүүлэх Худалдаа үйлчилгээний цэгүүдийг байршуулан шинээр ажлын байрыг бий болгоно.  

Орон нутгийн төсвөөс

 

ЗДО, МЭҮТ, ХҮҮХМ

3.3.3.  Жижиг, өрхийн үйлдвэрлэл, худалдаа эрхлэгчдийн санал санаачлагыг дэмжин хэлэлцүүлэг хийж, аж ахуй эрхлэх ур чадварыг эзэмшүүлэх, чадавхижуулах сургалт зохион байгуулах Бичил бизнес эрхлэгчдийн ур чадвар дээшилж ажлын байр, өрхийн орлого нэмэгдэнэ Орон нутгийн төсвөөс ЗДО, МЭҮТ, ХҮҮХМ
18. 3.4. Сумын иргэдийн ажлын байрыг дэмжих зорилгоор “Эрдэнэтэд үйлдвэрлэв” худалдаа үйлдвэрлэлийн төвийн үйл ажиллагааг өргөжүүнэ 3.4.1. Шилдэг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч иргэн аж ахуйн нэгжийг дэмжиж,  үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүнийг сурталчилах, үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах, сав баглаа боодлын стандартыг хангуулах Эрдэнэтийн үйлдвэрлэгч иргэд аж ахуйн нэгжийн бүтээгдэхүүний борлуулалт нэмэгдэнэ  

 

 

Орон нутгийн төсвөөс

 

ЗДО,

ХЭСХСМ

19. 3.5. Иргэдийн гарын ур дүй, онцгой авъяас, ардын уламжлалт гар урлал зэргийг дэмжиж хөгжүүлэх замаар тэднийг тогтвортой орлогын эх үүсвэр бүхий ажлын байртай болох нөхцөлийг бүрдүүлнэ. 3.5.1. Сум хөгжүүлэх сангийн тэргүүлэх чиглэлд Ардын уламжлалт гар урлалыг  тусгаж хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, хамтран ажиллах Иргэдийн гарын ур дүй, онцгой авъяас, ардын уламжлалт гар урлал хөгжиж, энэ чиглэлийн ажлын байр нэмэгдэнэ  

 

Сум хөгжүүлэх сангаас

ЗДО,

ХЭСХСМ

20. 3.6. Иргэдийг шинээр хөдөлмөр эрхлэх, ажлын байр үүсгэх санал санаачилгыг дэмжиж, олон шат дамжлагыг цөөрүүлнэ 3.6.1. Ерөнхий боловсролын сургуулийн төгсөх ангийн сурагчид болон, тэдгээрийн эцэг эхчүүдэд мэргэжил хэрхэн сонгох, ажлын байранд бэлтгэгдэх талаар  сургалт арга зүйн зөвөлгөөг өгнө 450 хүүхэд болон эцэг эхчүүдийг хамруулна  

 

Орон нутгийн төсвөөс

 

 

БСЭМАХМ, ХЭСХСМ

3.6.2. Үйлдвэрлэл эрхлэхэд шаардагдах мал аж ахуй, газар тариалангийн гаралтай түүхий эдийн нөөц бүрдүүлэх бодлогыг баримтлах Арьс шир түүхий эдийн нөөцийг бүрдүүлж, боловсруулах үйлдвэрлэл нэмэгдэнэ  

Хөрөнгө шаардагдахгүй

 

МЭҮТ

3.6.3. Жимс жимсгэнэ хүнсний ногоо боловсруулах үйлдвэрлэлийг дэмжих бодлого баримтлах Жимс жимсгэнэ, хүнсний ногоон боловсруулах үйлдвэрлэлийг дэмжин, тогвортой ажлын байр бий болгоно  

Сум хөгжүүлэх сангаас

 

 

ЗДО,

МЭҮТ

3.6.4. Жимс жимсгэнэ тариалан эрхлэгчдийг дэмжих, талбайд гүний худаг барих Иргэдийн хүнсний хангамжийн төрөл тоо нэмэгдэнэ ОНХС

30,000,0

ЗД,

МЭҮТ

3.6.5. Царгас /бэлчээрийн олон наст ургамал/ тариалах. Хашиж хамгаалсан бэлчээрийн ашиглалт сайжиран малын тэжээлийн төрөл чанар сайжирна ОНХС

10,000.0

ЗД,

МЭҮТ

21. 3.7. Худалдааны гудамжны үйл ажиллагааг тогтмолжуулж, иргэдэд орлого олох нөхцөлийг бүрдүүлнэ 3.7.1. Худалдаа эрхэлж байгаа иргэдийн судалгааг гаргаж, худалдааны гудамжны  үйл ажиллагааны журмыг шинэчилж, ажлыг эхлүүлэх Өрхийн орлого нэмэгдэнэ, ил задгай худалдаа цэгцрэнэ  

Хөрөнгө шаардагдахгүй

 

МЭҮТ, Ажлын хэсэг

3.7.2. Эрүүл ахуй орчны тохижилт ариун цэврийг хангах талаар иргэн аж ахуй нэгж байгууллагатай гэрээ байгуулан, ажил үйлчилгээ эрхлэх боломжийг бүрдүүлэх Эрүүл ахуй ариун цэврийн нөхцөл хангагдаж, худалдаа эрхлэх нөхцөл сайжирна  

Хөрөнгө шаардагдахгүй

 

МЭҮТ, ХҮҮХМ

3.7.3. Худалдааны гудамжийг ашиглалтанд оруулж, үйл ажиллагааг тогтмолжуулан хариуцан ажиллах ажилтныг томилон гэрээ байгуулах Иргэдийн орлого нэмэгдэж худалдааны гудамжны үйл ажиллагаа жигдэрнэ  

 

ОНТ

 

 

МЭҮТ, ХҮҮХМ

3.7.4. Иргэдийн худалдааны орчин нөхцлийг сайжруулах зорилгоор  жишиг зөөврийн ТҮЦ-үүдийг худалдааны гудамжинд байрлуулах Иргэдийн ил задгай худалдаа цэгцэрч ТҮЦ эрхлэгчдийн стандартыг тогтооно ОНХС

20,000.0

МЭҮТ, ХҮҮХМ
ДӨРӨВ.ОЮУНЛАГ, ЁС ЗҮЙ, СОЁЛТОЙ-АЗ ЖАРГАЛТАЙ ИРГЭД
22. 4.1.  Хүүхдийн цэцэрлэгт яслийн бүлэг нээх, хүүхэд харах үйлчилгээг нэмэгдүүлэх бодлого баримтлан, сургуулийн өмнөх боловсролд хүүхэд бүрийг хамруулна. 4.1.1.  Цэцэрлэгүүдийг сургалтын хэрэгсэл, багаж төхөөрөмж, тоглоомоор хангах, материаллаг нөхцөлийг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх. Цэцэрлэгийн насны хүүхдийн сурах орчин сайжирсан байна. ОНХС ЗД,

БСЭМАХМ

 

4.1.2. 7-р цэцэрлэгийг тоног төхөөрөмжүүлэх СӨБ-ын чанар хүртээмж нэмэгдэнэ ОНХС

3,900.0

ЗД,

БСЭМАХМ

4.1.3. 17-р цэцэрлэгийг тоног төхөөрөмжүүлэх СӨБ-ын чанар хүртээмж нэмэгдэнэ ОНХС

9,016.0

ЗД,

БСЭМАХМ

4.1.4. 6-р цэцэрлэгт бага насны хүүхдийн онцлогт тохирсон тоглоотоор хангах СӨБ-ын чанар хүртээмж нэмэгдэнэ ОНХС

9,684.0

ЗД,

БСЭМАХМ

4.1.5.  Хүүхэд хамгааллын хамтарсан багийн үйл ажиллагааг чадваржуулах сургалт, мэргэжил арга зүйгээр хангах Хүүхэд хамгааллын хамтарсан багийн үйл ажиллагаа сайжирна Орон нутгийн төсвөөс ЗД,

БСЭМАХМ

 

23. 4.2. Ардын өв уламжлал, зан заншилаар үеэс үед дамжиж ирсэн амьдрах ухааныг өсвөр насныханд өвлүүлж, экологи, насан туршийн боловсролын сумын дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. 4.2.1.  Ардын өв уламжлалт тоглоом наадгайг өсвөр насныханд  зааж сургах ажилд дэмжлэг үзүүлэх, хамтран ажиллах, сурталчлах Өсвөр насныхан ардын өв уламжлалт тоглоом наадгайгаар тоглодог болно Орон нутгийн төсвөөс, ААНБ, ТББ ЗД,

БСЭМАХМ

24. 4.4. Сургууль, цэцэрлэгийг шаардлагатай багуудад шинээр барих асуудлыг шийдвэрлүүлнэ. 4.4.1. Цэцэрлэгүүдийг сургалтын хэрэгсэл, багаж тоног төхөөрөмж, тоглоомоор хангаж, материаллаг нөхцөлийг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх Цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн сургалтын орчин сайжирна  

 

ОНХС

 

ЗД, БСЭМАХМ

4.4.2.  Ерөнхий боловсролын сургуулийн анги танхимын зай багтаамжийг нэмэгдүүлэх, ээлжийн тоог багасгах талаар хамтран ажиллах Анги танхимын дүүргэлт зохих норм хэмжээнд хүрч хамрах хүрээ нэмэгдэнэ  

ОНХС,

орон нутгийн төсвөөр

 

ЗД, БСЭМАХМ

25. 4.5. Шаардлагатай сургууль, цэцэрлэгүүдийг засварлаж, өргөтгөнө. 4.5.1. Шаардлагатай сургууль, цэцэрлэгүүдэд орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар их засвар, өргөтгөл хийхэд дэмжлэг үзүүлэх Цэцэрлэгийн байрны ашиглалтыг нэмэгдүүлнэ ОНХС,

орон нутгийн төсвөөр

ЗД, БСЭМАХМ
26. 4.6. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн сурч боловсрох нөхцөл боломжийг бүрдүүлнэ. 4.6.1. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг хүлээн авдаг сургууль цэцэрлэг, хүүхэд харах үйлчилгээний төв нээн ажиллуулах санал санаачилгыг дэмжих Сургууль цэцэрлэг, хүүхэд харах үйлчилгээний төвд хамрагдах хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн тоо хүрээ нэмэгдэнэ Хөрөнгө шаардагдахгүй ЗД,

БСЭМАХМ

4.6.2. Сургууль завсардсан хүүхдийн судалгааг баг тус бүрээр гарган нөхөн боловсрол олгох сургалтанд бүрэн хамруулах Сургуулийн насны бүх хүүхэд боловсрол эзэмшсэн байна. Үйл ажиллагааны зардлаар ЗД,

БСЭМАХМ

27. 4.9. Хүн амын хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх зорилгоор иргэдэд эрэлттэй мэргэжил, боловсрол олгох түр сургалтуудыг дэмжинэ. 4.9.1.  Хөдөлмөрийн зах зээл дэх эрэлттэй ажлын байр, мэргэжил  боловсролын судалгаа гаргаж сургалт зохион байгуулах Мэргэжлийн боловсон хүчнээр хангагдах, ажилгүйдэл буурах Орон нутгийн төсвөөс ЗД,

БСЭМАХМ, ХЭСХСМ

4.9.2. Хөдөлмөр эрхлээгүй иргэдийн судалгааг баг бүрээр гаргаж, иргэдийг түр болон байнгын ажлын байраар хангах Түр болон байнгын ажлын байранд хамрагдагсад нэмэгдэж иргэдийн орлого өснө  

ОНХС, орон нутгийн төсвөөс

ЗД,

БСЭМАХМ, ХЭСХСМ

4.9.3. Ажилд зуучлах үйлчилгээг цахим биржээр холбогдох байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах Цахим биржээр ажилд зуучлах үйл ажиллагаа шинэ шатанд гарна  

Хөрөнгө шаардахгүй

Засаг дарга

БСЭМАХМ, ХЭСХСМ

28. 4.10. Алслагдсан багуудад соёл, спортын төвүүдийг шинээр байгуулах асуудлыг шийдвэрлүүлнэ. 4.10.1. Шаардлагатай /алслагдсан/ багуудад  соёл урлагийн үйлчилгээний төвүүдийг шинээр байгуулна Соёл урлагийг хөгжүүлэх, иргэд, урлаг соёл, соёлын өв тээгчдийн тоо хүртээмж нэмэгдэнэ Улс, Орон нутгийн төсвөөс ЗД,

БСЭМАХМ

4.10.2. Эгшиглэн соёлийн төвийг тоног төхөөрөмжөөр хангах Иргэдэд хүргэх соёл, олон түмний ажлын чанар хүртээмж нэмэгдэнэ ОНХС

5,000.0

ЗД,

БСЭМАХМ

4.10.3. Баян-Өндөр соёлын төвийг тоног төхөөрөмжүүлэх Иргэдэд хүргэх соёл, олон түмний ажлын чанар хүртээмж нэмэгдэнэ ОНХС

5,000.0

ЗД,

БСЭМАХМ

4.10.4. Баянцагаан соёлын төвийг техник, тоног төхөөрөмжөөр хангах Иргэдэд хүргэх соёл, олон түмний ажлын чанар хүртээмж нэмэгдэнэ ОНХС

10,000.0

ЗД,

БСЭМАХМ

29. 4.12. Хувийн хэвшлийн соёл, урлагийн байгууллагуудыг дэмжиж, хамтран ажиллана. 4.12.1. Соёл урлагийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг хувийн болон төрийн бус байгууллагуудтай “соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл”-ийг дэмжих, соёлын эдийн засгийг хөгжүүлэх талаар хамтран ажиллах Төрийн болон орон нутгийн өмчит байгууллагуудын ачаалал буурч хамтын ажиллагаа сайжирна  

 

Орон нутгийн төсвөөс

ЗД,

БСЭМАХМ

30. 4.13. Аймгийн Номын төвтэй хамтарч багуудын бүсчлэлд тулгуурлаж иргэдэд үйлчлэх “Нүүдлийн номын сан”-г ажиллуулна. 4.13.1. Хүүхэд залуучуудад интернэт мэдээллийг зүй зохистой ашиглах талаар сургалт сурталчилгаа явуулах Хүүхэд залуучууд чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх мэдлэг олж авна  

Тамгын газрын төсвөөс

ЗД,

БСЭМАХМ

4.13.2. Нүүдлийн номын санг бий болгох, номын сангийн үйлчилгээг өргөтгөн хүртээмжийг сайжруулах Номын сангийн үйлчилгээний хүртээмж сайжирна ОНХС,

орон нутгийн төсвөөр

ЗД,

БСЭМАХМ

ТАВ.ЭРҮҮЛ ХҮНС, ЦЭВЭР ОРЧИНТОЙ  АЗ ЖАРГАЛТАЙ ИРГЭД
31. 5.1. Иргэдийн сүү, сүүн бүтээгдэхүүний хэрэгцээг орон нутгаас хангах боломжийг бүрдүүлнэ. 5.1.1. Фермерүүдийн үйл ажиллагааг дэмжин, нийлүүлж байгаа бүтээгдэхүүний эрүүл ахуйд хяналт тавих Хүнсний хангамж сайжирна Хөрөнгө шаардагдахгүй ЗДО,

МЭҮТ

32. 5.2. Зоорьтой зах байгуулж, төмс, хүнсний ногоогоор 100 хувь хангах бодлого барина. 5.2.1. Зоорьны аж ахуйг дэмжин, шинээр барьсан болон сэргээн засварласан иргэн, аж ахуй нэгжид урамшуулал олгох Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг бодлогоор дэмжин, орон нутгийнхаа иргэдийг органик бүтээгдэхүүнээр хангана. Орон нутгийн төсвөөс ЗДО,

МЭҮТ

33. 5.3. Хүн амын хэрэглээний усыг ангилан саарал усыг хэрэглээнд нэвтрүүлэх технологийг судалж, хэрэгжүүлэх бодлого боловсруулахад хамтран оролцоно. 5.3.1. Саарал усыг хэрэглээнд нэвтрүүлэхийг  бодлогоор дэмжих Усыг эргүүлэн ашиглах, байгаль орчинд ээлтэй технологи нэвтэрнэ Хөрөнгө шаардагдахгүй БОАХМ
34. 5.4. Хүн амын ундны усыг цэнгэгжүүлэх, зөөлрүүлэх технологийг нэвтрүүлэх  бодлого барьж ажиллана. 5.4.1. Хүн амын ундны усыг цэвэршүүлэх, зөөлрүүлэх бодлогоор дэмжинэ Иргэд цэвэршүүлж зөөлрүүлсэн ус хэрэглэнэ Хөрөнгө шаардагдахгүй БОАХМ
5.4.2. Уртын гол баг Баянталын 12-18 дугаар гудамжны дунд гүний худаг гаргах Иргэд, оршин суугчид гэрийн ойр орчмоос ахуйн хэрэглээний усаар хангагдана ОНХС

15,000.0

БОАХМ
35. 5.5. Гадаргын усны ашиглалтыг сайжруулж, усны  эх булаг, шандыг хамгаалан тохижуулж, усны нөөцийн хамгаалалт, хэмнэлттэй технологийг нэвтрүүлэх ажлыг эрчимжүүлнэ. 5.5.1. Булаг шандын эх, уст цэг, ундаргыг хамгаалж, орчныг тохижуулах замаар гадаргын усны нөөцийг нэмэгдүүлэх Жил бүр 3-4 булаг шандын эхийг хашиж, хамгаалан сэргээн засварлаж, урсацыг нэмэгдүүлснээр гадаргын усны ашиглалт сайжирна БХАХ-ний зардлаас БОАХМ
5.5.2. Шаардлага хангахгүй гүний худгийг ашиглахаас татгалзаж, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан усан хангамжийн нэгдсэн сүлжээг бий болгох Гүний усны зүй зохисгүй ашиглалтыг тодорхой хувиар бууруулна  

Улс, орон нутгийн төсвөөс, ОНХС

БОАХМ
5.5.3. Булаг шандын эхийг хашин хамгаалж, тохижуулах ажлыг тухайн газар оршин суугч иргэд, нөхөрлөлтэй хамтран зохион байгуулах Гадаргын усны ашиглалт, хамгаалалт сайжирна БХАХ-ний зардлаас БОАХМ
36. 5.6. Өрхийн тариалалтыг дэмжих дэд хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлж ажиллана. Газар тариалангийн зээлийн хүүг бууруулах талаар холбогдох газруудад уламжилна. 5.6.1.  Өрхийн тариаланг дэмжих зорилгоор иргэдэд хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр хүлэмж, үр бордоо, бага оврын техник, тоног төхөөрөмж олгох ажлыг дэмжих Ажлын байр, ажлын бүтээмж нэмэгдэнэ ОНХС,

Орон нутгийн төсвөөс

ЗДО,

МЭҮТ

37 5.7. Уламжлалт болон эрчимжсэн мал аж ахуйг эрхлэх ажлыг өргөжүүлж хоршоо, фермерүүдийг дэмжинэ. 5.7.1. Бэлчээрийн Монгол малыг орон нутгийн онцлогт зохицсон ашиг шимийн чиглэлийн үүлдэр, омог, хэвшлийн цөм сүргийн малаар сайжруулах -Малын үүлдэр угсаа сайжирна.

-Шилмэл үүлдэр, омог хэвшлийн өсвөр хээлтүүлэгч малын тоо, чанар нэмэгдсэн байна.

-Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн орлого нэмэгдэнэ

 

Орон нутгийн төсвөөс

ЗДО,

МЭҮТ

5.7.2.  Амжиргааны баталгаажих түвшнээс доогуур  орлоготой залуу малчдыг малжуулах Орлого багатай, цөөн малтай мал маллах сонирхолтой залуу гэр бүлийг дэмжиж гэр бүлийн өрхийн орлого нэмэглэнэ ОНХС

10,000.0

ЗДО,

МЭҮТ

5.7.3. Хот суурингийн ойролцоо болон тариалангийн бүс нутагт эрчимжсэн мал аж ахуйг тодорхой зорилго чиглэлтэйгээр төрөлжүүлэн үржүүлж, аж ахуй эрхлэгчдийг төсөл хөтөлбөрт хамруулан дэмжих -Эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэгчдийн тоо болон эдийн засагт үзүүлэх нөлөө нэмэгдэнэ.

-Мал сүрэг эрсдлээс хамгаалагдана.

 

 

 

Хөрөнгө шаардагдахгүй

ЗДО,

МЭҮТ

38. 5.8. Баталгаат хүнс, ногоо, мах махан бүтээгдэхүүнээр найдвартай хангадаг үйлчилгээний цэг, салбар төвүүдийг бодлогоор дэмжиж, эрүүл ахуйд нийцсэн орчинг бүрдүүлнэ. 5.8.1. Хүнсний зах, ХАА-н гаралтай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч, худалдаалагч, ААН-дийг хөргүүрүүдтэй болгох нөцөлийг бүрдүүлэх Хүнсний аюулгүй байдал хангагдана ОНХС ЗДО,

МЭҮТ

 

39. 5.9. Үүлдэр омог гойд ашиг шимт малыг өсгөн үржүүлнэ.

 

5.9.1.  Шилмэл үүлдэр омог хэвшлийн өсвөр хээлтүүлэгч малыг өсгөн бойжуулах, хээлтүүлэгч малын чанар үүлдэр угсааг сайжруулах зорилгоор өсвөр хээлтүүлэгч худалдан авах. Төрөөс малчдын талаар баримтлах бодлого, Монгол мал хөтөлбөр хэрэгжсэн байна.      ОНХС ЗДО,

МЭҮТ

 

 

5.9.2. Өндөр ашиг шимт үүлдэрийн гүн хөлдөөсөн үрээр зохиомол хээлтүүлэг хийх Мал сүргийн чанар, үүлдэр угсаа сайжирч нэгжээс авах ашиг шим нэмэгдэнэ  

Орон нутгийн төсвөөс

 

ЗДО,

МЭҮТ

 

5.9.3. Малын ангилалт, ээмэгжүүлэлт, бүртгэлжүүлэлтийн ажлыг үе шаттай хэрэгжүүлэх Мал сүргийн чанар, үүлдэр угсаа сайжирч, ашиг шим нэмэгдэн, МАА-н бүтээгдэхүүн экспортод гарах нөхцөл бүрдэнэ.  

 

 

Орон нутгийн төсвөөс

ЗДО,

МЭҮТ

 

40. 5.10. Мал амьтны ус хангамжийн хүрэлцээг нэмэгдүүлж, өвөлжөө хаваржааны бэлчээрийг худаг, уст цэгийн хамт малчдын бүлгүүдэд оновчтой хэлбэрээр эзэмшүүлнэ.

 

5.10.1.  Малчдад төрийн үйлчилгээ хүргэх, мал сүргийг өвөлжүүлж, хаваржуулах  хөрш  зэргэлдээ аймаг сумдтай бэлчээр хадлангийн талбайн зохицуулалт хийж хамтран ажиллах Мал сүргийг өвөлжүүлж, хаваржуулах хөрш зэргэлдээ аймаг сумдтай бэлчээр хадлангийн талбайн зохицуулалт хийж хамтын хамтын ажиллагаа сайжирч, малчдад хүргэх төрийн үйлчилгээг сайжруулах Орон нутгийн төсвөөс ЗДО,

МЭҮТ

5.10.2. Усан хангамжийн хүрэлцээг тогтвортой байлгаж, өвөлжөө хаваржааны бэлчээрийн худаг, уст цэгийг сэргээн засварлаж, малчдад оновчтой хэлбэрээр эзэмшүүлэх. Сумын хэмжээнд бэлчээрийн усан хангамж сайжирсан байна ОНХС-ийн хөрөнгөөр

Орон нутгийн төсвөөс

БОАХМ
5.10.3.  Мал аж ахуйн салбарын өвөлжилтийн бэлтгэлийг бүрэн хангуулах, аймаг, сумын өвс, тэжээлийн аюулгүйн нөөцийг бүрдүүлэх. Мал аж ахуйн салбарын өвөлжилт, хаваржилтын бэлтгэлийг 90-ээс дээш хувиар хангана ОНХС

50,000.0

ЗДО,

МЭҮТ

 

41 5.11. Мал эмнэлэг үржлийн үйлчилгээг боловсронгуй болгож  материаллаг бааз, боловсон хүчний хангамжийг сайжруулна. 5.11.1. Малыг боом, бруцеллёзын вакцинд бүрэн хамруулах, ям, сүрьеэгийн шинжилгээ хийж эрүүлжүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулж, зэргэлдээ  сумдын  нутаг дэвсгэрт мал амьтны халдварт болон гоц халдварт өвчний шинж тэмдэг илэрсэн тохиолдолд харилцан шуурхай мэдээлэл солилцож, хамтарсан арга хэмжээг авах Зэргэлдээ аймаг сумдын хамтын ажиллагаа шинэ шатанд гарна.

 

 

 

Орон нутгийн төсвөөс

ЗДО,

МЭҮТ

 

5.11.2. Нохой муурны эзэмших журмын хэрэгжилтийг сайжруулж, татвар хураамжийг авч эхлэх, эзэнтэй нохойг пайзжуулах гэрчилгээжүүлэх ажлыг үргэлжлүүлэн тоо толгойг бууруулах ажлын хүрээнд нөхөн үржлийг саатуулах Хүн амыг аюулгүй амгалан орчинд амьдруулах, мал амьтнаас хүнд халдварладаг зоонозын өвчнүүдээс урьдчилан сэргийлэх  

 

 

Орон нутгийн төсвөөс

ЗДО,

МЭҮТ

 

42. 5.13.  Өндөр ургац өгдөг сортын үр тариа, тэжээлийн ургамлын үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлнэ. 5.13.1. Царгас болон бусад тэжээлийн ургамлыг тариалах санал санаачлагыг дэмжих /Хашаалсан талбайд/ Тэжээлийн нөөц нэмэгдэнэ ОНХС-ийн хөрөнгөөр ЗДО,

МЭҮТ

 

43. 5.14 Жимс, жимсгэний тариалалтыг нэмэгдүүлнэ. 5.14.1. Орон нутгийн иргэдийг дэмжин чацарганы үр, үрсэлгээгээр хангах, зуучлах Ажлын байр, өрхийн орлого нэмэгдэнэ Орон нутгийн төсвөөс ЗДО,

МЭҮТ

44. 5.15 Хүлэмжийн аж ахуй байгуулах, нарийн ногоо тарих хөдөлгөөн өрнүүлнэ. 5.15.1. Иргэдийн төрөл бүрийн нарийн ногоо тарих, хүлэмжийн аж ахуй эрхлэх санал санаачилгыг дэмжих үр бордоогоор хангах  

Иргэдийн хүнсний хангамж нэмэгдэнэ

 

 

Орон нутгийн төсвөөс

ЗДО,

МЭҮТ

5.15.2. Төмс хүнсний ногоо хадгалах зоорьны тоог нэмэгдүүлэх, арчлах, бордох, хураах, ургамал хамгааллын технологийн сургалт зохион байгуулах Хүнсний ногооны тариалалт хадгалалтын мэдлэг дээшилнэ  

Орон нутгийн төсвөөс

ЗДО,

МЭҮТ

45. 5.16 Өвлийн хүлэмж байгуулах иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагын санал санаачлагыг дэмжин хамтран ажиллана. 5.16.1. Өвлийн хүлэмж байгуулах иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагын санал санаачлагыг дэмжин төсөл хөтөлбөрт хамруулах Хүлэмжийн аж ахуйг хөгжүүлнэ Орон нутгийн төсвөөс ЗДО,

МЭҮТ

 

46. 5.17 Иргэдийн эрүүл мэндийг дэмжих зорилгоор эрүүл хүнсээр хангах бодлогыг боловсронгуй болгоно. Үүний тулд мал, махны антибиотик, төмс, хүнсний ногооны гербицид гэх мэт хорт бодисыг илрүүлэх лаборатори байгуулах асуудлыг холбогдох байгууллагуудтай хамтарч шийдвэрлэнэ.  

 

5.17.1. ХАА-н гаралтай бүтээгдэхүүнд антибиотик, ивомек, гербицидийг илрүүлэх багажны ашиглалтыг сайжруулж, оношлуур, түргэн тестээр хангах, хамтран ажиллах боломжийг нэмэгдүүлэх

 

 

Хорт бодис агуулаагүй эрүүл хүнсээр иргэд хангагдана

 

 

 

 

ОНХС

10,000.0

ЗДО,

МЭҮТ

 

5.2.НОГООН ХОРООЛОЛ- МИНИЙ БАЙШИН
47 5.2.1. Утаа, хог хаягдал, хөрсний бохирдлыг бууруулах ажлын хүрээнд айл өрхийн хашаа бүрийг ногоон төгөл болгох сумын дэд хөтөлбөр боловсруулж, шат дараатай хэрэгжүүлнэ. 5.2.1.1. Агаарын бохирдлыг бууруулах арга хэмжээг шат дараатайгаар авч хэрэгжүүлэх. Агаарын бохирдолт буурч иргэдийн амьдрах орчин эрүүлжинэ  

Орон нутгийн төсвөөс

Ажлын хэсэг,  БОАХМ
 5.2.1.2. Нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх ажилд иргэдийг сурган, татан оролцуулах Эрүүл ая тухтай орчин бүрдэнэ БХАХ-ний зардлаас БОАХМ
5.2.1.3. Аж ахуйн нэгж, байгууллага орчин тойрныхоо 50метр хүртэлх газарт орчны тохижилт, ногоон байгууламж, цас,  мөс цэвэрлэх, зэрлэг ургамал, хог хаягдлыг цэвэрлэх ажлыг хэвшүүлэх Гэр хорооллын иргэд эрчим хүчний найдвартай эх үүсвэрт холбогдож хөнгөлөлттэй үнээр цахилгаан хэрэглэн, гэр хорооллоос гарах утаа буурна  

 

Орон нутгийн төсвөөс

ОНХС-ийн хөрөнгөөр

БОАХМ
48. 5.2.2. Иргэдийн санал санаачлагад тулгуурлан шаардлагатай багуудад бичил цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулна. 5.2.2.1. Бичил цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах төслийг дэмжих Нийтийн эзэмшлийн зам талбайд бичил цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулагдаж амралт чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх талбайтай болно  

 

Орон нутгийн төсвөөс

БОАХМ
49. 5.2.3. Гэр хороололд цэвэр агаар, эрүүл хөрс бүхий “Хашаандаа хаус хөтөлбөр” хэрэгжүүлж, МОН 2301 төслийг үргэлжлүүлэн айл өрхийг инженерийн шугам сүлжээнд холбож, агаар хөрсний бохирдлыг бууруулах чиглэлд хамтран ажиллах замаар хашаандаа ая тухтай амгалан тайван амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. 5.2.3.1. МОН-2301 төслөөр баригдсан цэвэр, бохир усны төв шугамаас  салбар шугамыг барьж, гэр хорооллын гудамжруу оруулж айл өрхийг холбох ажлын хүрээнд иргэдийг Азийн хөгжлийн Банкны төслийн зээлд хамруулах болон бусад хөрөнгийн эх үүсвэрийг дэмжих Гэр хорооллын айл өрхүүд төвлөрсөн халаалт, цэвэр усны шугамд холбогдож тухтай орчин бүрдэнэ Зээл, төсөл , хөтөлбөр

Орон нутгийн төсвөөс

Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч, хот тохижилт хариуцсан мэргэжилтэн
5.2.3.2. Бүрэнбүстийн усны эх үүсвэр №2,3,4,-р гүний худгуудыг лайдаж цэвэрлэх ажлыг зохион байгуулах Малчин иргэд ундны цэвэр усаар хангагдах нөхцөл бүрдэнэ ОНХС

6,028.0

Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч, хот тохижилт хариуцсан мэргэжилтэн
50. 5.2.4. Хог хаягдлыг дахин боловсруулах үйлдвэр байгуулах, иргэд, аж ахуй нэгжийн санал, санаачлагыг бодлогоор дэмжинэ. 5.2.4.1. Аймгийн хэмжээнд хатуу хог хаягдлын менежментийг сайжруулах хөтөлбөр хэрэгжүүлж, хог хаягдлыг дахин боловсруулах үйлдвэр байгуулах иргэд, аж ахуйн нэгжийн санал, санаачлагыг бодлогоор дэмжих. Хог хаягдлын менежмент сайжирна  

 

 

ААНБ, иргэд,

ТББ

БОАХМ
5.2.4.2. Гэр хорооллын багт ангилан ялгах хогийн сав хийх ажлыг зохион байгуулах /Рашаант баг/ Хог хаягдлын менежмент сайжирна ОНХС

10,000.0

БОАХМ
5.2.4.3. Уурхайчин багт ангилан ялгах хогийн сав хийх Хог хаягдлын менежмент сайжирна ОНХС

10,000.0

БОАХМ
5.2.4.4. Гэр хорооллын хог, хаягдлын менежментийг орчин үеийн шатанд гаргаж, иргэдийн эрүүл орчинд ая тухтай амьдрах экологийн нөхцөлийг бүрдүүлэх, татан авалтын цагийн хуваарьт шилжүүлэх Ил задгай хог хаягдалгүй болно  

Орон нутгийн төсвөөс

ОНХС-ийн хөрөнгөөр

БОАХМ
51. 5.2.5. Гэр хорооллын шаардлагатай багуудын нутаг дэвсгэрт үерийн далан байгуулж, ус зайлуулах суваг гаргаж, төвлөрсөн системд холбох ажлыг эхлүүлнэ. 5.2.5.1. Эрдэнэт хотын хэмжээнд барих шаардлагатай байгаа ус зайлуулах байгууламж /үерийн далан, замын ус зайлуулах байгууламж/-ийг үе шаттайгаар барьж эхлэх Иргэдийн аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөл бүрдэнэ  

 

 

ОНХС

БОАХМ
52. 5.2.6. Голын гольдрол, гуу жалга, үерийн даланд хуримтлагдсан хог хаягдлыг зайлуулж, орчны болон гадаргын усны бохирдлыг бууруулж, хамгаалалтыг сайжруулна. 5.2.6.1. Шанд, Баянцагаан, Уртын гол, Булаг, Даваат, Яргуйт багуудад Авто машины гүүрэн гарц нэмэгдүүлэх, гудамжны орц гарцыг шаардлагатай газруудад барих Авто машины орох гарах гарц нэмэгдэнэ ОНХС БОАХМ
5.2.6.2. Говил баг гэр хорооллын хэсэгт үерийн усны шуудууны бэхэлгээ хийж, ф1000 хоолой үерийн сувагт байрлуулж авто машины гарц хийх ажлыг зохион байгуулах Үер усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх нөхцөл бүрдэнэ ОНХС

10,000.0

ЗД,

Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч, хот тохижилт хариуцсан мэргэжилтэн

53. 5.2.7. Ойн нөөцийг хамгаалах нөхөн сэргээх, ойн экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгалахад ой модны зохистой ашиглалт, тогтвортой менежментийг бий болгож, ойн санг нэмэгдүүлэн, модны хэрэглээг бууруулна.

 

5.2.7.1. Ой модны зохистой ашиглалт, тогтвортой менежментийг бий болгож, нөхөн сэргээлтийг үе шаттайгаар нэмэгдүүлэх. Ой модны ашиглалтыг тогтвортой бууруулж, ойн нөхөн сэргээлтийн хэмжээг нэмэгдүүлнэ. БХАХ-ийн зардлаас БОАХМ
5.2.7.2. Ойн хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах ажлыг холбогдох байгууллагуудтай хатран зохион байгуулах Ойн хээрийн түймэр гарахгүй байх нөхцлийг бүрдүүлж урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг бүрэн авсан байна БХАХ-ний зардлаас БОАХМ
5.2.7.3. Бүх нийтээр мод тарих хавар, намрын ажлыг зохион байгуулах, шинээр мод тарьсан иргэд, ААНБайгууллагыг шалгаруулж урамшуулах Хотын болон гэр хорооллын ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлж агаарын бохирдолт буурна БХАХ-ний зардлаас БОХАМ
54. 5.2.8. Сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа уул уурхайн болон хүнд үйлдвэрүүдтэй хамтран ажиллаж, химийн хорт хаягдал, цагаан тоосны нөлөөллийг бууруулах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, хүрээлэн буй орчин, хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлнэ. 5.2.8.1. “Цагаан тоос” бууруулах, химийн хорт хаягдал болон аюултай хог хаягдлын менежментийг сайжруулах Үйлдвэр, аж ахуй нэгж байгууллагуудаас байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл буурч, эрсдэл багасна. Эрдэнэ Үйлдвэр ххк

ААНБ,

Иргэд ТТБ

БОАХМ
ЗУРГАА.САЙХАН ХОТЫН-АЗ ЖАРГАЛТАЙ ИРГЭД
55. 6.1. Эрдэнэт – Булганы  хооронд шинэ суурьшлын бүс байгуулах асуудлыг Булган аймгийн холбогдох газруудтай хамтран судалж, шийдвэрлэнэ 6.1.1. Шинэ суурьшлын бүс байгуулах талаар Эрдэнэт хот, Булган аймгийн хоорондын хэлэлцлийг үргэлжлүүлэн судлан тодорхой болгох Шинэ суурьшлийн бүс үүсэх эхлэл тавигдана Хөрөнгө шаардахгүй ЗД, МЭҮТ, БОАХМ, Газрын даамал
56. 6.2. Сумын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд “Явган зам” хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ

 

6.2.1. “Явган зам” хөтөлбөр боловсруулан Нийтийн эзэмшлийн газар болон гэр хорооллын явган хүний замыг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд зорчих стандартад нийцүүлэх ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх Явган хүн зорчих аюулгүй нөхцөл бүрдэнэ Орон нутгийн төсвөөс,

ОНХС

ЗД,

БХМ

57. 6.3. Гэр хорооллын авто машин болон явган хүн зорчиход хүндрэлтэй зарим гудамж талбайд  хайрга дэвсэж, сайжруулсан болон хатуу хучилттай зам тавина.

 

6.3.1.  Зарим багуудын нутаг дэвсгэрт төлөвлөгөөний дагуу барих авто замын зураг төслийг боловсруулж, барилга угсралтын ажлыг эхлэх Хөдөлгөөний аюулгүй байдал хангагдана  

Орон нутгийн төсвөөс

ЗД,

ХТДБХА

6.3.2.  Сургууль,  цэцэрлэгийн орчинд шинэ стандартын хурд сааруулагч хийж, шаардлагатай газар гэрэл дохио, тэмдэг тэмдэглэгээтэй болгоход  хамтран ажиллах Хөдөлгөөний аюулгүй байдал хангагдана Орон нутгийн төсвөөс ХТДБХА
6.3.3. Авто машин болон явган хүн зорчиход хүндрэлтэй зарим гудамж талбайд хайрга дэвсэж, сайжруулсан болон хатуу хучилттай зам тавих Хөдөлгөөний аюулгүй байдал хангагдана Орон нутгийн төсвөөс, ОНХС Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч, хот тохижилт хариуцсан мэргэжилтэн
58. 6.4. Гэр хорооллын багуудад соёл спортын заал байгуулах иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагын санал санаачлагыг дэмжин хамтран ажиллаж хүүхэд, залуучуудын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх боломжийг бүрдүүлнэ 6.4.1. Иргэд,  залуучуудын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх зорилгоор иргэдээс гаргасан санал санаачлагыг дэмжих

 

Иргэдийн чөлөөт цагийг зөв боловсон  өнгөрүүлэх, авъяасыг нээн илрүүлэх, тэдгээрийг хөдөлгөөний дутагдалаас

урьдчилан сэргийлэх, улс бүсийн уралдаан тэмцээнд оролцуулна

Орон нутгийн төсвөөс

ОНХС-ийн хөрөнгөөр

ЗД, БСЭМАХМ
6.4.2. Баян-Өндөр сумын нийтийн биеийн тамирын спорт заалны барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэх Төрийн албан хаагчидыг хөдөлгөөний дутагдлаас урьдчилан сэргийлэх, бие бялдарыг эрүүл байлгах нөхцөл бүрдэнэ ОНХС

393,000.0

ЗД, БСЭМАХМ
59. 6.5.      Гэр хорооллын бүх багт “Миний гудамж-бидний гэр” төслийг хэрэгжүүлж, хашаа, зам талбай, гэрэлтүүлэг, камержуулалт зэргийг дэс дараатайгаар шийдвэрлэнэ. 6.5.1.  Гудамж талбай, явган хүний зам, нийтийн үйлчилгээний газрууд болон гэр хорооллын гэрэлтүүлгийг үе шаттайгаар  шинэчлэн, шаардлагатай цэгүүдийг камержуулах Иргэд аюулгүй амьдрах орчинг бүрдэж, гэмт хэрэг зөрчлийн гаралт буурна.  

ОНХС-ийн хөрөнгөөр Орон нутгийн төсвөөс

ЗД, БХМ
6.5.2.  Шинээр байгуулагдаж буй суурьшлын бүсүүдийг нийгэм, соёлын байгууламж дэд бүтэц, ногоон байгууламжийг бүрэн шийдвэрлэсэн байдлаар зохион байгуулахад мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах Хот байгуулалтын норм дүрэмд нийцсэн шинэ суурьшлын бүс бий болно.  

 

Хөрөнгө шаардагдахгүй

ЗД, Газрын даамал
ДОЛОО.АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ӨГӨӨЖТЭЙ-АЗ ЖАРГАЛТАЙ ИРГЭД
60. 7.1. “Эрдэнэт” аялал жуулчлалын нэгдсэн сүлжээ байгуулахтай холбогдуулан ойн нөхөрлөлүүдийн үйл ажиллагаа, амралтын баазуудтай үйлчилгээний чиглэлээр хамтарч ажиллана. 7.1.1. Ойн санг гэрээгээр эзэмшиж буй нөхөрлөлүүдийг чадавхжуулах, тэдний үйл ажиллагааг дэмжих Ойн санг гэрээгээр эзэмшиж буй  иргэдийн нөхөрлөлийн үйл ажиллагаа чадавхжин, ойн ашиглалт хамгаалалт сайжирна Хөрөнгө шаардагдахгүй

 

ЗД, БОАХМ
7.1.2. Аялал жуучлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй ААНБ-уудын үйл ажиллагааг сайжруулж, ойн нөхөрлөлийн үйл ажиллагааг  дэмжин хамтран ажиллах Аялал жуучлалын хүрээ өргөжиж үйлчилгээ авах жуулчдын тоо нэмэгдэнэ  

Хөрөнгө шаардагдахгүй

БОАХМ
61. 7.2. Өвлийн спортын материаллаг баазыг бэхжүүлж, түүнийг хөгжүүлэх замаар өвлийн аялал жуулчлалыг нэмэгдүүлнэ. 7.2.1. Цасны баяр, мөсөн шагай, Эрүүл алхалт зэрэг нийтийг хамарсан эрүүл мэндийн аялал зугаалгыг бусад төрийн байгууллагатай хамтран зохион байгуулах Өвлийн спортоор хичээллэгчид болон аялагчдын тоо нэмэгдэнэ  

Орон нутгийн төсвөөс

Засаг дарга

БСЭМАХМ, БХА

НАЙМ.ЭДИЙН ЗАСГИЙН ӨСӨЛТТЭЙ-АЗ ЖАРГАЛТАЙ ИРГЭД

 

62. 8.1.“Эрдэнэт үйлдвэрлэл” хөтөлбөрийн хүрээнд итпортыг орлох экспортын баримжаатай өндөр технологид суурилсан боловсруулах үйлдвэрлэлийг дэмжих, шинээр байгуулж, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх чиглэлд хамтарч ажиллана. 8.1.1. “Эрдэнэтэд үйлдвэрлэв” худалдааны төвийн үйл ажиллагааг жигдрүүлж, үйлдвэрлэл худалдааны нэгдсэн төв болгоход холбогдох төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажиллах Орон нутгаар дайран өнгөрч байгаа иргэдэд  Эрдэнэтэд үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг сурталчлах, худалдан борлуулах  боломжтой болно.  

Орон нутгийн төсвөөс

 

ЗД,

ХЭСХСМ

8.1.2.  Үйлдвэр, ААН-үүдийн үйлдвэрлэлийн технологиос гарах хаягдлыг судалж, сөрөг нөлөөллийг бууруулахад анхаарна Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж байгууллагуудаас байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл буурч, эрсдэл багасна Хөрөнгө шаардахгүй ЗД,

БОАХМ

8.1.3. “Мэдлэгт суурилсан Эрдэнэт” хөтөлбөрийг хэргэжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг жил бүр батлуулан ажиллах “Мэдлэгт суурилсан Эрдэнэт” хөтөлбөрийн зорилт хэрэгжсэн байна Орон нутгийн төсвөөс ХШШҮХМ
63. 8.2. “Бренд бүтээгдэхүүн” хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ. 8.2.1. “Бренд бүтээгдэхүүн” хөдөлгөөн өрнүүлэх ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсгийг байгуулан жил бүр төлөвлөгөө гарган ажиллах Бренд бүтээгдэхүүн бий болно. Орон нутгийн төсвөөс ЗД,

МЭҮТ,

ХЭСХСМ

64. 8.3. Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээг худалдан авах ажилд орон нутгийн аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг бодлогоор дэмжиж хамтран ажиллана. /”Эрдэнэт үйлдвэр ХХК мөн төрийн болон орон нутгийн өмчит компаниудыг оруулж ойлгоно/ 8.3.1. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах ажилд орон нутгийн аж ахуй нэгжийг бодлогоор дэмжин ажиллах Орон нутгийн компани, үйлдвэр аж ахуй нэгж байгууллагыг дэмжиж ажилсанаар суманд ажлын байр нэмэгдэж, иргэдийн амьдрал дээшилж, амьдралын баталгаажих түвшин нэмэгдэнэ. Орон нутгийн төсвөөс

ОНХС-ийн хөрөнгөөр

ЗД,

ЗДТГД

ХААХМ

65. 8.4. Мал амьтны тэжээлийн үйлдвэр байгуулах санал санаачлагыг дэмжинэ. 8.4.1. Бага оврын тэжээлийн цех  байгуулах, тоног төхөөрөмж худалдан авахад дэмжлэг үзүүлэх Малын тэжээлийн нөөц нэмэгдэнэ. Орон нутгийн төсвөөс ЗДО,

МЭҮТ

66. 8.5. Нөөцийн махыг орон нутгийн иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагад түшиглэж бэлтгэн, үйлчилгээ үзүүлэх бодлого барина. 8.5.1. Иргэдийн мөсөн зоорь барих мах хадгалах нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх, гаргасан санал санаачлагыг бодлогоор дэмжих Эрүүл аюулгүй хүнсний хангамж нэмэгдэнэ. Орон нутгийн төсвөөс

 

ЗДО,

МЭҮТ

67. 8.6. Дотоодын эрэлт хэрэгцээ, үйлдвэржилтэнд түшиглэсэн орон нутагт тэргүүлэх ач холбогдол бүхий жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх бодлогыг хэрэгжүүлнэ. 8.6.1. Орон нутгийн  хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлын саналыг иргэдээс авахад иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, идэвхижүүлэх, санал авах ажлыг боловсронгуй үр дүнтэй болгож оновчтой хувилбарыг бий болгох Үйлдвэрлэл нэмэгдэж тогтвортой ажлын байр бий болно.  

 

Орон нутгийн төсвөөс,

 

ЗД,

ХЭСХСМ

 8.6.2. Сум хөгжүүлэх сангийн тэргүүлэх чиглэл болон зээлийн хэмжээг тогтоохдоо иргэдээс авсан санал  асуулгын үндэн дээр тэргүүлэх чиглэл болон хэмжээг Сумын ИТХ-аар батлуулах Иргэд СХС-ийн зээлд хамрагдах чиглэл нэмэгдэж, олгогдох зээлийн хэмжээ шат дараатай нэмэгдэнэ СХС-ийн хөрөнгөөр ЗД,

ХЭСХСМ

68. 8.7. Жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх шинэ механизмыг батлан даалт, зээл, дэмжлэг зэрэг бодлогоор дэмжинэ. 8.7.1. Жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх шинэ зээлийн батлан даалтын сангийн сургалт зохион байгуулах Иргэд зээлийн батлан даалтад хэрхэн хамрагдах мэдлэгтэй болно  

 

СХС

ХЭСХСМ
8.7.2. ЖДҮ эхрлэгчдэд зээлийн батлан даалтын сургалт болон зээлдэгчдэд санхүүгийн мэдлэг боловсрол олгох, борлуулалт болон үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, төсөл бичих  чиглэлээр шат дараалалтай сургалт зохион байгуулах Зээлдэгчид болон ЖДҮ эрхлэгчдийн санхүүгийн мэдлэг, тухайн үйлдвэрлэлийн борлуулалт болон бүтээгдэхүүний гарц нэмэгдэнэ.  

 

 

СХС

ХЭСХСМ
69. 8.8. Бизнесийг дэмжигч төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын түншлэл хамтын ажиллагааг сайжруулж, төрийн байгууллагын зарим чиг үүргийг гүйцэтгүүлнэ. 8.8.1.Хувийн хэвшилтэй хамтран салбарчилсан хэлэлцүүлгүүдийг тогтмол зохион байгуулан, асуудлуудыг шийдвэрлэж байх Төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагаа сайжирна.  

Орон нутгийн төсвөөс

МЭҮТ, ХЭСХСМ
8.8.2. Төрийн болон ТББ-тай гэрээ байгуулах замаар төрийн зарим чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ Төрийн үйл ажиллагаанд тавих иргэдийн хяналт нэмэгдэнэ Хөрөнгө шаардахгүй ЗД,

ЗДТГД

70. 8.9. Хил залгаа бүс нутаг, орон нутгийн түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлох үйлдвэрлэлд байгаль орчинд ээлтэй, дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлж, дотоодын хэрэгцээг бүрэн хангах бодлого барина. 8.9.1. Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлох үйлдвэрлэлийг бодлогоор дэмжих чиглэлээр зэргэлдээ бүс нутгуудтай  хамран ажиллана Орон нутгийн аж ахуйн нэгж байгууллагуудын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх чадвар нэмэгдэж хямд төсөр барилгын материалын үйлдвэрлэл нэмэгдэнэ  

 

Хөрөнгө шаардахгүй

БОАХМ
Ес. Чадварлаг засаглалтай-Аз жаргалтай иргэд

9.1.Нутгийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааг   шинэчлэх чиглэлээр:

71. 9.1.Төрийн албан хаагчдын манлайлалд тулгуурлан, нийгмийн ёс зүйг төлөвшүүлэх бодлого барина. 9.1.1. Төрийн албан хаагчдын ёс зүйг төлөвшүүлэх сургалт зохион байгуулж, албан хаагчдын мэдлэгийг дээшлүүлэн үр дүнг иргэдээр үнэлүүлэх систем нэвтрүүлэх Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн зөрчил буурч, иргэд мэдээлэлтэй болно ЗДТГ-ын төсвөөс Засаг дарга

ЗДТГ-ын дарга

Дотоод ажил хариуцсан ажилтан

9.1.2. ISO 9001 чанарын удирдлагын тогтолцоог хэрэгжүүлж ажиллах. Холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн хэрэгжих үндэслэлтэй байна. Үйл ажиллагааны зардлаар Засаг дарга

ЗДТГ-ын дарга

Дотоод ажил хариуцсан ажилтан

9.1.3. Иргэдийн өргөдөл гомдол, санал хүсэлтийг нээлттэй утсаар авах, иргэдээс ирүүлж буй өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийг судлан хуулийн дагуу шуурхай хариу өгөх. Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол хүсэлтийг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэж  хариу өгсөн байна. Хөрөнгө шаардахгүй ЗДТГД, ИОНХАХА
9.1.4. Сумын ЗДТГ-ын бүтэц орон тоог шинэчилж батлуулан мөрдөж ажиллах Төрийн үйлчилгээ иргэдэд ойртож, шуурхай болно. Хөрөнгө шаардах-гүй ЗДТГ-ын дарга
9.1.5. Шилэн дансны тухай хууль, журмын хэрэгжилтийг биелүүлж, дотоод аудитыг гүйцэтгэх, түүний мөрөөр арга хэмжээ авах Шилэн дансны хууль хэрэгжсэнээр төсвийн ил тод, шудрага байдал хангагдана ЗДТГ-ын төсвөөс ЗДТГД,  Санхүүгийн алба
9.1.6. Төрийн бусад байгууллагуудтай хамтын ажиллагааг сайжруулан туршлага судлах, манлайллыг хэрэгжүүлэх Төрийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах ажиллагаа сайжирна Орон нутгийн төсвөөс ЗДТГД,

ДАХА

72. 9.2. Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийг шинээр  байгуулна. 9.2.1. Сумын ЗДТГ, багуудад хийгдэх хөрөнгө оруулалт, үйл ажиллагааны хөтөлбөр арга хэмжээний зардлыг урьдчилан үндэслэлтэй тооцно. Төсвийн тухай, шилэн дансны хуулинд нийцсэн байна. Үйл ажиллагааны зардлаар ЗДТГ-ын дарга

Ня-бо

9.2.2.  Сумын ЗДТГ-ын веб сайтаар  ажлын үр дүнг сурталчлах иргэдийн санал гомдол, үнэлэлт дүгнэлтийг хүлээн авах Иргэдэд хүрэх мэдээллийн чанар хүртээмж сайжирсан байна. Хөрөнгө шаардахгүй ЗДТГД, Хэвлэл мэдээллийн ажилтан
73. 9.3. Сумын гадаад харилцааны уламжлалт бодлогыг өргөжүүлэн хэрэгжүүлнэ 9.3.1. Хамтын харилцаатай гадаад улсын хотуудтай хамтран ажиллах гэрээ байгуулах Хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулсан гадаад улсын хотуудтай хамтран ажиллах ажиллагаа шинэ түвшинд гарна Орон нутгийн төсвөөс ЗД, ЗДТГД, ИОНХАХА
9.3.2. Гадаадын хөрөнгө оруулалтыг сумын хэмжээнд тодорхой төвшинд бий болгох. Тулгамдаж буй зарим асуудлыг шийдвэрлэнэ Орон нутгийн төсвөөс ЗД
74. 9.4. Сумын хурал, захиргааны байгууллагын шийдвэрт иргэдийн санал хүсэлтийг тусгаж , тэдний оролцоог хангана. 9.4.1. Нийтийн сонсголын тухай Монгол улсын хуулийн холбогдох заалтыг биелүүлж ажиллах Нийтээр дагаж мөрдөх журам боловсруулахад эрх нь хөндөгдөх бүлэг, иргэдийн санал тусгагдана Орон нутгийн төсвөөс ЗД, ХЗАХА
75. 9.5. Иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг шуурхай, шударга, соёлтой, хүртээмжтэй болгоно.

 

9.5.1.Сум багийн бүтцийг тухайн сумын газар зүйн байршил, хүн амын тоо, эдийн засгийн чадавхи зэрэг үзүүлэлтүүдийг харгалзан шинэчилж тогтоох Төрийн үйлчилгээ иргэдэд ойртож, шуурхай болно. Хөрөнгө шаардагдахгүй ЗД, ЗДТГ-ын дарга , БХМ
9.5.2. Сумын ЗДТГ болон багуудаас хэрэгжүүлж буй ажил, арга хэмжээ, хөтөлбөр төслийн хэрэгжилтийг онлайн болон хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр тогтмол сурталчилах Төрийн үйл ажиллагаа иргэдэд нээлттэй ил тод болно Аймгийн ЗДТГ-ын төсвөөс ХМА
9.5.3. Хүн ам, өрхийн мэдээллийн сангийн зөрчлийг багасгаж, үр дүнгийн үзүүлэлтийг гаргаж тархаах Өрхийн мэдээллийн сан бүрдэж, судалгаатай болно Орон нутгийн төсвөөс Статистикч
76. 9.6. Байргүй багуудад багийн байр барих асуудлыг шийдвэрлэхийн хамт багийн ажлын албаны ажиллах нөхцөлийг сайжруулан, баг хөгжүүлэх, иргэдтэйгээ ажиллах хөтөлбөртэй болгон ажиллуулна. 9.6.1. Шаардлагатай багуудын ажлын албаны байр барих, албан хаагчдын ажиллах нөхцөлийг сайжруулах Ажиллах орчин сайжирч, иргэд ая тухтай орчинд үйлчлүүлнэ Орон нутаг, улсын төсвөөс ЗД, ЗДТГ-ын дарга
77. 9.7. Баг хөгжүүлэх, иргэдтэйгээ ажиллах хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, туслах ажлын хэсгийг иргэдийн дундаас жил бүр сонгон ажиллуулж, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлнэ. 9.7.1. “Багийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр”-ийг  орон нутгийнхаа  онцлогт  нийцүүлэн  боловсруулж, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах  хөрөнгийг  тухайн жилийн  эдийн засаг,  нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл,  орон нутгийн төсөвт тусгуулан  хэрэгжүүлэх Багийн иргэд төрийн үйлчилгээ, мэдээллээр хангагдах нөхцөл бүрдэнэ  

 

 

Орон нутгийн төсвөөс

ЗД,

БХМ

78. 9.8. Орон нутгийн удирдлагад иргэдийн санал хүсэлтийг хүргэх зорилгоор АРДЫН ИНДЭР  ажиллуулна. 9.8.1. Төрийн бодлого, үйл ажиллагаанд иргэдийн санал, хүсэлтийг  тусган хэрэгжүүлэх АРДЫН ИНДЭР  ажиллуулах Иргэдэд тулгамдсан асуудлууд шуурхай бодитоор шийдвэрлэгдэн  

Орон нутгийн төсвөөс

ЗД,

БХМ, ХЗАХА

79. 9.9. Төрийн бүх шатны байгууллагуудын үйл ажиллагааг иргэд хэрхэн үнэлж байгааг хагас, бүтэн жилээр багуудаар дамжуулан авч ил тод мэдээлж, холбогдох арга хэмжээг авч  ажиллана. 9.9.1. Баян-Өндөр сумын ЗДТГ болон багуудын ажлын албадаас иргэдэд үзүүлж байгаа төрийн үйлчилгээ талаар иргэдийн үнэлгээг байнга авч хэвших Төрийн үйлчилгээний хүртээмж иргэдэд хэрхэн хүрч байгаад дүн шинжилгээ хийх нөхцөл бүрдэнэ Хөрөнгө шаардагдахгүй ЗДТГ-ын дарга ДАХА, ХЗАХА, БХМ
9.9.2. АИТХ-аас явуулж сарын аяны хүрээнд ЗДТГ, багуудын ажлын албанд хэрэгжүүлэх Иргэдэд сэтгэл хамнамжтай үйлчилгээ үзүүлэх, соёлыг хөгжүүлж, төлөвшүүлэхэд төрийн байгууллагууд, үйлчилгээний салбарын ажлын уялдааг идэвхижин. Хөрөнгө шаардагдахгүй ЗДТГ-ын дарга ДАХА, ХЗАХА, БХМ
9.9.3. Багуудын ажлын албанд  Төрийн үйлчилгээний соёлыг нэвтрүүлж иргэдээс санал асуулгыг улирал бүр авч хэвших Багуудын ажил үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжирч , үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамж нэмэгдэх. Хөрөнгө шаардагдахгүй ЗДТГ-ын дарга ДАХА, ХЗАХА, БХМ
80. 9.10. Сумын хурлын төлөөлөгчид, багийн Засаг дарга  нар багийн иргэд сонгогчдод тогтмол хугацаанд тайлан тавьж  ажлаа дүгнүүлдэг тогтолцоог бүрдүүлнэ. 9.10.1 Засаг дарга нар тодорхой хуваарийн дагуу иргэдэд ажлаа тайлагнах ажлыг төрөл бүрийн хэлбэрээр зохион байгуулах Орон нутагт төрийн байгууллагуудаас хийгдэж буй ажил, үйл ажиллагааны талаар иргэд бүрэн мэдээллээр хангагдана Хөрөнгө шаардагдахгүй ХЗАХА,

БХМ

9.10.2. Цагдаа, ӨЭМТ, СӨХ-дын хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлэх зорилгоор бодлого боловсруулан мөрдүүлж, хяналт тавих Иргэдэд хүрэх төрийн үйлчилгээний хүртээмж дээшилнэ Хөрөнгө шаардагдахгүй ЗД, ХЗАХА, БСЭМАХМ
81. 9.11. Ерөнхий сайд асан  А.Амарын талбайн орчинд байрлах Лед дэлгэцээр төрийн үйлчилгээ, иргэдийн эрх, үүрэг, иргэдийн заавал мэдэж байх хуулийн зарим заалтуудыг сурталчилах ажлыг зохион байгуулна. 9.11.1. Лед дэлгэцээр иргэдийн заавал мэдэж байх хуулийн заалтууд болон, чухал мэдээллүүдийг сурталчлах ажлыг тогтмолжуулах Иргэд төрийн үйлчилгээний мэдээллийг чирэгдэлгүй авна Хөрөнгө шаардагдахгүй ЗД, ХЗАХА, ХХМА, ИОНХАХА
9.11.2. Хэсгийн ахлагчдын дунд сургалт, сурталчилгаа, хөгжөөнт болон танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг, уралдаан тэмцээнийг батлагдсан хөтөлбөр төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулах  

Хэсгийн ахлагч нарын иргэдэд үйлчлэх чадамж дээшилнэ

 

 

Хөрөнгө шаардагдахгүй

 

 

ЗД,

ХЗАХА, БХМ

82. 9.12. Хил залгаа аймаг, сумдтай хамтын ажиллагааг өргөжүүлж, тулгамдаж буй асуудлуудыг шийдвэрлэнэ. 9.12.1. Хөрш зэргэлдээ сумдуудтай  хамтран ажиллах гэрээ байгуулан жил тутам дүгнэн тулгамдаж буй асуудлыг хамтран шийдвэрлэх Хамтын ажиллагаа сайжирна Хөрөнгө шаардагдахгүй МЭҮТ, БОАХМ, Газрын даамал
83. 9.13. Төрийн албаны мэргэшсэн тогтвортой байдлыг ханган, мэргэшүүлнэ. 9.13.1. Төрийн албаны тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэн ажиллаж, төрийн чадварлаг мэргэшсэн боловсон хүчин бэлтгэхэд анхаарч, ёс зүйн хороо болон бусад байгууллагатай хамтран системтэй сургалт зохион байгуулах Чадварлаг мэргэшсэн төрийн албан хаагчидтай болно Орон нутгийн төсвөөс ЗДТГ-ын дарга
84. 9.14. СӨХ-дтой хамтран ажиллаж, иргэд, оршин суугчдын ая тухтай байдлыг бүрдүүлэх бодлого барина. 9.14.1. Сууц өмчлөгчдийн холбоодын менежментийг өөрчлөн зохион байгуулахад анхаарч, хариуцлагыг нэмэгдүүлнэ Иргэдээс ирүүлсэн гомдол буурч оршин суугчдын сэтгэл ханамж дээшилсэн байна. Хөрөнгө шаардагдахгүй ЗД,

ХЗАХА

85 9.15. Иргэдийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд хөршийн холбоо, бүлэг байгуулах ажлыг багуудад зохион байгуулж, хууль, эрх зүйн сургалт, сурталчилгаа явуулан, орон нутгийн хууль, хүчний байгууллагуудтай хамтран ажиллана. 9.15.1. Зарим багийн нутаг дэвсгэрт хэсгийн байцаагч ажиллах нөхцөл бололцоог судлан шийдвэрлэх Гэмт хэрэг, зөрчил буурна Орон нутгийн төсвөөс ХЗАХА
9.15.2. Хар тамхи мансууруулах бодис хэрэглэгчдийн судалгаанд үндэслэн тухайн хэрэглээг үгүй болгох арга хэмжээ авах Хар тамхи мансууруулах бодисын хэрэглээнд хяналт тавих тогтолцоо бүрдэнэ Хөрөнгө шаардагдахгүй ХЗАХА
9.15.3. Эрх зүйн хөтөч нараар дамжуулан багуудын ажлын албанд хууль, эрх зүйн сургалт сурталчилгааг зохион байгуулах Шинээр батлагдсан хууль тогтоомж эрх зүйн бусад актуудыг шат дамжлагагүйгээр иргэдэд түргэн шуурхай сурталчилна  Хөрөнгө шаардагдахгүй ХЗАХА
9.15.4. Орон нутгийн хууль хяналтын байгууллагуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөөг жил бүр гарган, мөрдөж ажиллах Хууль хяналтын байгууллагуудын хамтын ажиллагаа нэмэгдэж гэмт хэрэг зөрчлийн гаралт буурна Хөрөнгө шаардагдахгүй ХЗАХА
9.15.5. Баян-Өндөр сумын гэр хорооллын багуудын айл өрх, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын гал түймэр, гамшиг, ослын аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор Эрэн хайх аврах, гал унтраах ангийн материаллаг баазыг бэхжүүлэх Төрийн үйлчилгээ иргэдэд ойртож гэр хороололд гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, аврах үйл ажиллагаа иргэдэд ойртож учрах хохирол буурна Хөрөнгө шаардагдахгүй ХЗАХА
86. 9.16. Хөгжлийн шинэ чиг хандлагыг тодорхойлох зорилгоор Эрдэнэт хотын статусын асуудлыг УИХ-д уламжилна. 9.16.1. Эрдэнэт хотын статусыг төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран УИХ-д уламжилах Орхон аймгийн Эрдэнэт хот гэсэн статус бий болсоноор дүүргийн статустай болно Хөрөнгө шаардагдахгүй ЗД,

ЗДО

9.2. БАТЛАН ХАМГААЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР
87. 9.2.1. Орон нутгийн хамгаалалтын тогтолцоог бэхжүүлж, иргэн- цэргийн харилцааг хөгжүүлэх, эх оронч үзэл, хүмүүжлийг иргэдэд төлөвшүүлэх. 9.2.1.1.  Цэрэг татлагыг жилд 2 удаа зохион явуулах Дайчилгааны даалгаварыг биелүүлэх ОНТ ЗДТГД,

БХМ

9.2.1.2.  Цэргийн насны цэрэг татлагаар эрүүл мэндийн үзлэгээр тэнцээгүй залуучуудыг  эрүүлжүүлэх ажлыг зохион байгуулах Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд иргэдийг бүрэн хамрагдана ОНТ Багуудын Засаг дарга, ӨЭМТ
9.2.1.3. Цэргийн шинэлчилсэн тоо бүртгэлийг баг бүрээр зохион байгуулах Цэргийн албаны тухай хуулийг биелүүлэх ОНТ ЗДТГД, БХМ, Багуудын Засаг дарга
9.2.1.4.  Зэвсэгт хүчний 186 ангийн салаа, багууд шефийн холбоо тогтоож ажиллах Хамтын үйл ажиллагааг сайжруулах. Хөрөнгө шаардагпахгүй ЗДТГД, БХМ, Багуудын Засаг дарга

–ооОоо–