Сумын эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл


Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын ИТХ-ын

2016 оны …. сарын ….-ны  өдрийн ээлжит

…. хуралдааны …. тогтоолын хавсралт

 

БАЯН-ӨНДӨР СУМЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2017 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ

 

2016.12.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Эрдэнэт хот

Үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн зорилт Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Хугацаа Хариуцах албан тушаалтан, хамтран хэрэгжүүлэх байгууллага  

Санхүүжилтийн эх үүсвэр

 

Хүрэх үр дүн

 

НЭГ.ЭРҮҮЛ –АЗ ЖАРГАЛТАЙ ИРГЭД
1

 

1.1. Эрүүл чийрэг, ёс зүйтэй, оюунлаг иргэн хөтөлбөрийн хүрээнд “Эмч дэд хөтөлбөр” хэрэгжүүлж, Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийг хүн амын тоон судалгаа, ажлын ачааллыг харгалзан санхүүжүүлэх чиглэлүүдэд хамтран ажиллаж, тодорхой үе шаттай сургалтад хамруулан, дэмжлэг үзүүлэх замаар тэдний ажиллаж, амьдрах таатай нөхцөлийг бүрдүүлнэ 1.1.1. Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийг эмнэлгийн чанар, стандартад нийцсэн зориулалтын  байраар хангах талаар хамтарч ажиллах 2017

 

Аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр  сумын ЗДТГ, ЭМГ  

Орон нутгийн төсвөөс

Эрүүл мэндийн анхан шатны  тусламж үйлчилгээнд иргэд бүрэн хамрагдана
2 1.1.2. Өрхийн эрүүл мэндийн төв болон хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг бүх талаар дэмжиж, төрийн зарим ажил үйлчилгээг гэрээгээр гүйцэтгүүлэх 2017  Аймгийн ЗДТГ, ЭМГ, ӨЭМТ-үүд, Сумын ЗДТГ, Хувийн хэвшлийн эмнэлэгүүд  

 

ААНБ,

Иргэд,

ТТБ

Өрхийн эрүүл мэндийн төв болон хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн төв, төрийн байгууллагын хамтын ажиллагаа сайжирна
3 1.1.3. Эрүүл мэндийн хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, иргэдэд эрүүл амьдрах зан үйлийг төлөвшүүлэх 2017 Аймгийн ЗДТГ,

Сумын ЗДТГ, ЭМГ, ӨЭМТ-үүд, Хувийн хэвшлийн эмнэлэгүүд

 

Орон нутгийн төсвөөс

Хүн амын эрүүл мэндийн боловсрол дээшилж, аливаа өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх мэдлэгтэй болно
4 1.2. Сургуулиудын гаднах биеийн тамирын талбайг “Хөл бөмбөг, сагс, гүйлтийн зам бүхий иж бүрнээр” тохижуулж, иргэдийн эрүүл амьдрах, спортоор хичээллэх нөхцөл боломжийг бүрдүүлнэ. 1.2.1.Жил бүр 1-2 сургуулийн гаднах биеийн тамирын талбайг иж бүрэн тохижуулахад хамтран ажиллах  

 

2017

 

 

Сумын ЗДТГ, БСУГ, БТСГ

 

 

ОНХС-ний хөрөнгөөр

Сурагчид биеийн тамир, спортоор хичээллэх орчин нөхцөл бүрдэж, спортоор хичээллэгч иргэдийн тоо өсч, халдварт бус өвчний өвчлөл бууруулна
5 1.2.2. Сургуулиудын биеийн тамирын заалны ашиглалтыг сайжруулах, сургалтын материаллаг баазыг  нэмэгдүүлэх  

2017

Аймгийн ЗДТГ ,Сумын ЗДТГ, БСУГ, БТСГ ОНХС-ийн хөрөнгөөр Орон нутгийн төсвөөс  

Сурагчдын биеийн тамир, спортоор хичээллэх сонирхол нэмэгдэнэ

6 1.3. Эрүүл чийрэг, ёс зүйтэй, оюунлаг иргэн хөтөлбөрийн хүрээнд “Тоглоомын талбай” дэд хөтөлбөр хэрэгжүүлэх бэлтгэл хангаж, гэр хороололд шинээр байгуулах тоглоомын талбайн тохижилт, ашиглалт хамгаалалтыг сайжруулж, иргэдийн оролцоог хангана 1.3.1. Багуудад хүүхэд  залуучууд болон  оршин суугчдын амралт чөлөөт цагийг өнгөрүүлэхэд зориулсан “Чөлөөт цагийн талбай” дэд  хөтөлбөр боловсруулж, үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх  

2017

 

Сумын ЗДТГ, БСУГ

 

ОНХС-ийн хөрөнгөөр

 

Чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрөөх нөхцөл бүрдэж орчин тойрон сайжирна

7

 

1.4. Иргэдийн эрүүл мэндийн алхалт, гүйлт, дугуй унах, дугуйт тоглоом, техник спортоор хичээллэх нөхцөл боломжийг хангаж, наадмын талбайн ашиглалтыг сайжруулж, нээлттэй цэнгэлдэх хүрээлэнтэй болгоно. 1.4.1. Хүн амд эрүүл мэндийн боловсрол олгох, аливаа өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх сургалт сурталчилгааг хамт олны идэвхтэй оролцоог тулгуурлан тогтмолжуулах  

 

2017

 

 

Аймгийн ЗДТГ, Сумын ЗДТГ, ЭМГ, БТСГ

 

 

Орон нутгийн төсвөөс

 

Иргэн бүр эрүүл мэндийн хөдөлгөөний ач тусыг мэдэрч, эрүүл амьдралын хэв маяг бий болно

8 1.5. Бүс орон нутгийн чанартай уралдаан тэмцээнийг өвөл, зуны төрлөөр зохион байгуулах боломжийг бүрдүүлж, спортын арга хэмжээнүүдийг тогтмол зохион байгуулахад хамтран оролцоно 1.5.1. Улс, бүс, орон нутгийн тэмцээнийг өөрийн орон нутагт зохион байгуулах нөхцөл бүрдүүлэх талаар холбогдох байгууллагуудтай хамтарч ажиллах  

 

2017

 

 

Аймгийн ЗДТГ,

Сумын ЗДТГ, БТСГ,

 

 

 

орон нутгийн төсвөөс

 

Спорт сонирхох, спортоор хичээлэгчдийн тоо болон, зэрэг цолтой тамирчдын тоо нэмэгдэнэ

 

9

1.6. Нийтийн биеийн тамирын болон хийн дасгал, эрүүл мэндийн дасгал хөдөлгөөн өрнүүлэх, иргэдийн санал санаачилгыг дэмжин хамрагдагсдын тоог нэмэгдүүлнэ. 1.6.1. Нийтийн биеийн тамирын болон хийн дасгал, эрүүл мэндийн дасгал хөдөлгөөний чиглэлээр үүссэн бүлэг хамтлагийг бүртгэлжүүлэн, үйл ажиллагааг дэмжих  

 

2017

Аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ, ЭМГ, БТСГ  

 

Орон нутгийн төсвөөс

 

Иргэд эрүүл мэнддээ анхаарч  хийн гимнастикийг тогтмол хийж хэвшинэ

10 1.6.2. Хүн амыг урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулж, эрүүлжүүлэх ажлыг үе шаттай зохион байгуулах  

 

2017

 

Сумын ЗДТГ, ЭМГ

 

Орон нутгийн төсвөөс

Хүн амын эрүүл мэндийн боловсрол дээшилж, халдварт болон халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлнэ
11 1.7.Нийгмийн эрүүл мэндийн тандалт судалгааг хүн амын дунд хийж, түүнд түшиглэсэн эрүүл мэндийг дэмжих бодлого боловсруулан хэрэгжүүлнэ. 1.7.1 Эрүүл мэндийн  судалгааг хүн амын дунд хийх, эрүүл мэндийг дэмжих бодлогыг иргэдэд таниулан сурталчлах, сургалт явуулах 2017 Сумын ЗДТГ, ЭМГ  

Хөрөнгө шаардахгүй

Эрүүл мэндийн нэгдсэн судалгаатай болно
12 1.7.2. Аж ахуйн нэгж байгууллагуудын ажиллагсдын дунд эрүүл зөв хооллолт, эрүүл идэвхитэй амьдралын дадал зуршил эзэмшүүлэх арга хэмжээ зохион байгуулах 2017 Сумын ЗДТГ, ЭМГ  

Хөрөнгө шаардагдахгүй

Халдварт бус өвчний гаралт буурна

 

13 1.7.3. Нийгмийн эрүүл мэндийн тандалт судалгааг жил бүр хийж, үр дүн гаргах 2017 Аймгийн ЗДТГ, БӨ сумын ЗДТГ, ЭМГ  

Орон нутгийг төсвөөс

Нийгмийн эрүүл мэндийн нэгдсэн судалгаатай болсон байна
14 1.8. Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийг зориулалтын байртай болгох, шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангах, ажиллах орчин нөхцөлийг сайжруулах асуудлыг шийдвэрлүүлнэ.

 

1.8.1. Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн байранд шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангах, ажиллах нөхцлийг сайжруулах 2017 Аймгийн ЗДТГ,Сумын ЗДТГ, ЭМГ  

 

 

Орон нутгийн төсвөөс, ОНХС

Өрхийн Эрүүл мэндийн төвүүд иргэдэд үйлчлэх нөхцөл сайжирна
15

 

 

1.8.2. Цагдаа, өрхийн эрүүл мэндийн төв, ОБГ, түргэн тусламжийн үйлчилгээний ажлын уялдаа холбоог сайжруулж, бусад мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах 2017 Сумын ЗДТГ, ЭМГ, ЦГ, ОБГ  

 

Хөрөнгө шаардаг-дахгүй

Хүн амд эрүүл мэндийн үйлчилгээг саадгүй үзүүлэх нөхцөл бүрдэж үйлчилгээний чанар сайжирна.
16 1.9. Албан байгууллагуудын ажиллагсадын эрүүл мэнд, өвчлөлийн байдалд жил бүр судалгаа хийж, урьдчилан сэргийлэх, эрүүлжүүлэх бодлого боловсруулж хэрэгжүүлнэ. 1.9.1. Ажиллагсадыг эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулж, судалгааны үндсэн дээр урьдчилан сэргийлэх ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулах 2017 ЭМГ, БӨ сум  

 

ЗДТГын төсвөөс

Урьдчилан сэргийлэх, эрүүлжүүлэх ажлыг бодлогоор зохицуулж, ажиллагсадын өвчлөл багасна.
ХОЁР.НИЙГМИЙН ДЭМЖЛЭГТЭЙ –АЗ ЖАРГАЛТАЙ ИРГЭД
17 2.1. Залуу гэр бүл болон бага дунд орлоготой айл өрхийг орон сууцаар хангах бодлого барина. 2.1.1.Залуу гэр бүлийг гэр, орон сууцжуулах төсөл хөтөлбөрт хамруулахад  эрх бүхий байгууллагуудтай хамтран ажиллах  

2017

 

Аймгийн ЗДТГ, БӨ сумын ЗДТГ, НХҮХМ

 

Орон нутгийн төсвөөс

Залуу гэр бүл болон бага дунд орлоготой айл өрхүүд орон сууцаар хангагдана
18

 

2.2. Ахмад настнаа дэмжих “Ач санах” дэд хөтөлбөр, Эрдэнэтийн анхдагч, илгээлтийн  эздэд  “Анхдагч” дэд хөтөлбөрүүдийг тус тус боловсруулан хэрэгжүүлэхэд хамтран оролцоно. 2.2.1. Ахмадуудыг нийгмийн халамжийн үйлчилгээнд хуулийн дагуу шуурхай хамруулах  

2017

 

БЗД, НХҮХМ

НХСангаас, Орон нутгийн төсвөөс Нийгмийн халамж үйлчилгээнд хамрагдаж чадаагүй ахмадууд бүрэн хамрагдана
19 2.2.2. Анхдагчийн судалгааг баг тус бүрээр шинэчлэн

гаргаж амьжиргааны төвшинг судлан, дэмжиж ажиллах

 

2017

 

Аймгийн ЗДТГ, БХА, НХҮХМ

 

Орон нутгийн төсвөөс

Орхон аймгийн анхдагчид нийгмийн халамж үйлчилгээнд бүрэн хамрагдах
20 2.3. Хөгжлийн бэрхшээлтэй болон өрхийн амьжиргааны түвшин доогуур өрхийн иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр боловсруулж, хэрэгжүүлэн тэдгээрийн ажиллаж, амьдрах таатай нөхцөлийг бүрдүүлнэ. 2.3.1. Аж ахуйн нэгж, байгууллага бүр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд үйлчлүүлэхэд шаардлагатай  дэд бүтэц бий болгоход анхаарч тодорхой ахиц дэвшил гаргах, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд ээлтэй орчин бүрдүүлэх 2017 БӨ сумын ЗДТГ, НХҮХМ  

 

 

ААНБ, иргэд,

ТТБ,

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд ээлтэй орчин суурь судалгааны үеэс нэмэгдэж шинэ баригдсан барилга байгууламж бүрт дэд бүтэц хийгдсэн байна.
21 2.3.2.Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд хэлбэрийн хүүхдэд эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн үйлчилгээг үзүүлэх, сэргээн засах, тэдний эцэг эх, асран хамгаалагч, гэр бүлтэй хамтран ажилладаг хөгжлийн төвүүдийг дэмжин ажиллах 3, 4-р улиралд БӨ сумын ЗДТГ, НХҮХМ, БСЭМХМ,  

 

 

Орон нутгийн төсвөөс

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг  нийгэмшүүлэх  төвүүдийн үйл ажиллагаа чадавхижсан байна.

 

22 2.3.3.Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг ажлын байраар хангах Хөдөлмөрийн тухай хуулийн заалтын хэрэгжилтийг хангах, хүнд хэлбэрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асран хамгаалагчийн жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэлтийг бодлогоор дэмжих 2017 Аймгийн ЗДТГ, БӨ сумын ЗДТГ, НХҮХМ, СХС  

 

 

Сум хөгжүүлэх сангаас

Хөдөлмөрийн хуулийн холбогдох заалт хэрэгжиж, иргэдийн орлого нэмэгдэнэ
23 2.4.Зорилтот бүлэгрүү чиглэсэн нийгмийн халамж, хамгааллын бодлогыг холбогдох хууль тогтоомжтой уялдуулан, орон нутгийн хөтөлбөр боловсруулж,хэрэгжүүлэхэд хамтран оролцоно. 2.4.1. Зорилтот бүлгийн хөгжил, хамгааллыг сайжруулах хөтөлбөр хэрэгжүүлж, өрхүүдийг  хамруулах 2017 Аймгийн ЗДТГ, БӨ сумын ЗДТГ, НХҮХМ  

Орон нутгийн төсвөөс

Жилд 400-аас доошгүй зорилтот өрхийн амьжиргааг дээшлүүлнэ.
24 2.4.2. Нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа шаардлагатай өрх иргэдэд нийгмийн халамжийн үйлчилгээг хуулийн хүрээнд чирэгдэлгүй, түргэн шуурхай хүргэх 2017 Аймгийн ЗДТГ, БӨ сумын ЗДТГ, НХҮХМ  

Хөрөнгө шаардагдахгүй

Нийгмийн халамжийн үйлчилгээг зорилтот бүлгийн 20,0 мянгаас доошгүй  иргэдэд хүргэсэн байна
25

 

 

2.4.3. Амьжиргааны баталгаажих түвшингээс доогуур орлоготой өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэх зорилгоор байгууллага бүрээс судалгаа авч мэдээллийн сан үүсгэх  

2017

БӨ сумын ЗДТГ, НХҮХМ, ЖДҮХМ,Статисттик, ХЭСХСА  

 

ААНБ

Иргэд

ТТБ

 

 

Байгууллага бүрээс судалгаа авч, мэдээллийн сантай болно

 

 

25 2.5.Архи, тамхи, мансууруулах бодисын хэрэглээний талаар эрүүл, зөв амьдралын дадал, хэвшлийг бүрдүүлэх бодлогыг хэрэгжүүлнэ.

 

2.5.1.Архи,согтууруулах ундаагаарүйлчилдэг, худалдаалдагцэгийнтоогбууруулах, чанаржуулах,  насанд хүрээгүйхүүхдэдархи, тамхи худалдаалдаг зөрчлийг таслан зогсоох ажлыг үешаттайзохион байгуулах  

 

2017

Аймгийн ЗДТГ, БӨ сумын ЗДТГ,ЦГ, ХҮҮХМ

Худалдаа үйлдвэрлэл үйлчилгээ

 

Хөрөнгө шаардагдахгүй

Архи согтууруулах ундаагаар үйлчилдэг болон тамхины худалдааны цэг байж болох норматив хэмжээнд очно
27 2.5.2. Ерөнхий боловсролын сургууль, их дээд сургуулийн орчинд согтууруулах ундаа, тамхи худалдаалдаг зөрчлийг арилгах  

2017

АЙмгийн ЗДТГ, БӨ сумын ЗДТГ,БСУСГ ХҮҮХМ  

 

Хөрөнгө шаардагдахгүй

 

Сургууль цэцэрлэгийн орчинд архи тамхины хэрэглээ багасна

28 2.5.3. Архигүй Монгол хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, мансууруулах бодис хэрэглэхээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах  

 

2017

Аймгийн ЗДТГ, БӨ сумын ЗДТГ, ЦГ, БСУ, ХЗАХМ  

Орон нутгийн төсвөөс

Архи худалдаалах цэгийн тоо цөөрч, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил эрчимжинэ
29 2.5.4. Гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх орон нутгийн дэд хөтөлбөр боловруулан хэрэгжүүлэх  

2017

Аймгийн ЗДТГ, БӨ сумын ЗДТГ, ЦГ, сумын ГХУССЗ, НХҮХМ, БСЭМХМ  

Орон нутгийн төсвөөс

Гэр бүлийн хүчирхийллийн тоо буурсан байна.
 

 

 

30

 

2.6. Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, өрхийн амьжиргааны баталгаажих түвшингээс доогуур орлоготой иргэдэд чиглэсэн эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын бүхий л үйлчилгээний талаар хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлэхэд хамтран оролцоно. 2.6.1 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг төсөл хөтөлбөрт хамруулж, ажлын байранд зуучлан орлогын эх үүсвэртэй болгох  

 

2017

Аймгийн ЗДТГ, БӨ сумын ЗДТГ, НХҮХМ, СХС  

Орон нутгийг төсвөөс ,

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд ажлын байраар хангагдаж, тэдгээрийн  амьжиргааны түвшин дээшлэнэ
31 2.6.2 Ахмадуудад чиглэсэн төсөл хөтөлбөрүүдийн чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх  

2017

 

Аймгийн ЗДТГ, БӨ сумын ЗДТГ, НХҮХМ

 

Орон нутгийг төсвөөс, НХСангаас

Ахмад настанд үзүүлэх төрийн үйлчилгээний чанар, үйлчилгээ нэмэгдэнэ
ГУРАВ.АЖИЛТАЙ-АЗ ЖАРГАЛТАЙ ИРГЭД
32 3.1.Сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийг ажлын байрны тоог нэмэгдүүлэхэд чиглүүлж, хөрөнгийн зарцуулалтыг иргэдэд нээлттэй болгоно. 3.1.1. Сум хөгжүүлэх сангийн зээлийг иргэдэд олгох ажлыг  нээлттэй, ил тод зохион байгуулах  

2017

БӨ сумын ЗДТГ, СХС  

Сум хөгжүүлэх сангаас

Сангийн зээл олголтын үйл ажиллагаа иргэдэд ил тод нээлттэй болно.
33  

3.1.2. Дотоодын болон гадаад орнуудад зохион байгуулагдаж байгаа үзэсгэлэн яармаг, бизнес форумд орон нутгийн бизнес эрхлэгчдийн дэмжин оролцуулах

Жилдээ Аймгийн ЗДТГ, ХОХБТХ

Баян-Өндөр,

ЗДТГ

Орон нутгийн төсвөөс ЖДҮ-лэл эрхлэгчдийн бүтээгдэхүүнийг сурталчилж, борлуулалтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор Монгол, Хятад, Орос, Солонгос  улсын хамтын ажиллагааны форум, үзэсгэлэн худалдаанд оролцуулна.
34 3.2. Орон нутгийн хэмжээнд салбаруудын бодлого, үйл ажиллагааг боловсронгуй болгож, ажлын байрны тоог нэмэгдүүлэн, өрхийн бодит орлогыг өсгөн, хүн амын амьжиргааны өртгийг бууруулах бодлого барина.

 

3.2.1. Иргэдийг мэргэжлийн сургалтанд хамруулан, тогтвортой ажил, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих  

2017

Аймгийн ЗДТГ, БӨ сумын ЗДТГ, ХХҮГ, МСҮТ-үүд, ХЭХА  

Орон нутгийн төсвөөс

Жилдээ 100-аас доошгүй иргэдэд мэргэжил олгож, ажлын байранд зуучилсан байна
35 3.2.2. Баян-Өндөр сумын иргэдийн үйлдвэрлэсэн чанарын шаардлага хангасан бүтээгдэхүүнийг тендерт давуу эрхтэйгээр нийлүүлэх бодлого барих 2017  

Аймгийн ЗДТГ, БӨ сумын ЗДТГ

МЭҮТ

ХЭХА,

 

Хөрөнгө шаардагдахгүй

Экспортын чиг хандлагатай  импортыг орлох бүтээгдэхүүний   боловсруулах,   үйлдвэрлэлийг ашиглалтанд оруулна
36

 

3.2.3. Бүтээмжтэй зохистой ажлын байр бий болгох, аж ахуй эрхлэх, бүтээлч байдлыг дэмжиж, бичил жижиг дунд бизнесийг өргөжүүлэх   замаар ажлын байрыг нэмэгдүүлэх

 

2017

 

 

 

Аймгийн ЗДТГ, БӨ сумын ЗДТГ

МЭҮТ ХЭХА

 

 

ААНБ,

Иргэд,

ТТБ

Засгийн газар болон олон улсын байгууллагаас хэрэгжүүлж байгаа төсөл хөтөлбөр бусад хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн зээл олголтонд жилдээ 150-аас доошгүй иргэдийг  хамруулж ажлын байрыг нэмэгдүүлнэ.
37

 

3.3.Өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжих хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлж, ажлын байрны тоог нэмэгдүүлэн, өрхийн бодит орлогыг өсгөнө. 3.3.1. Эмэгтэйчүүд болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэх боломжийг нэмэгдүүлэх, орон гэргүй тэнэмэл, ажилгүй хөдөлмөрийн чадвартай иргэдийг мэргэжлийн боловсролын сургалтанд хамруулж, ажил хөдөлмөрт татан оролцуулж, ажил, орлоготой болгох  

2017

 

 

 

Аймгийн ЗДТГ, БӨ сумын ЗДТГ

НХҮХА, СХС

 

 

 

 

ААНБ,

Иргэд,

ТТБ

Жилдээ зорилтот бүлгийн иргэдийг улирлаас хамаарч түр ажилд зуучилж, орлоготой болгоно.

 

38 3.3.2. Жижиг худалдаа эрхлэгчдэд зориулсан стандартын  худалдааны цэгүүдийг бий болгон ажлын байрыг нэмэгдүүлэх  

II улиралд

 

Аймгийн ЗДТГ, ХОХБТХ

Баян-Өндөр сумын ЗДТГ

 

Орон нутгийн төсвөөс

Худалдаа үйлчилгээний  цэгүүдийг  байршуулан  шинээр ажлын байрыг бий болгоно.
39 3.3.3. Жижиг, өрхийн үйлдвэрлэл, худалдаа эрхлэгчдийн санал санаачлагыг дэмжин хэлэлцүүлэг хийж, аж ахуй эрхлэх ур чадварыг эзэмшүүлэх, чадавхижуулах сургалт зохион байгуулах Жилдээ Аймгийн ЗДТГ, ХОХБТХ

ХХААГ

Баян-Өндөр сумын ЗДТГ

Орон нутгийн төсвөөс  

Бичил бизнес эрхлэгчдийн ур чадвар дээшилж ажлын байр, өрхийн орлого  нэмэгдэнэ

40 3.4. Сумын иргэдийн ажлын байрыг дэмжих зорилгоор “Эрдэнэтэд үйлдвэрлэв” худалдаа үйлдвэрлэлийн төвийн үйл ажиллагааг өргөжүүнэ 3.4.1. Шилдэг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч иргэн аж ахуйн нэгжийг дэмжиж,  үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүнийг сурталчилах, үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах, сав баглаа боодлын стандартыг хангуулах 2017

 

Аймгийн ЗДТГ, БӨ сумын ЗДТГ, МЭҮТ, Баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоо  

 

 

Орон нутгийн төсвөөс

 

 

 

Эрдэнэтийн үйлдвэрлэгч иргэд аж ахуйн нэгжийн бүтээгдэхүүний борлуулалт нэмэгдэнэ

41 3.5. Иргэдийн гарын ур дүй, онцгой авъяас, ардын уламжлалт гар урлал зэргийг дэмжиж хөгжүүлэх замаар тэднийг тогтвортой орлогын эх үүсвэр бүхий ажлын байртай болох нөхцөлийг бүрдүүлнэ. 3.5.1. Сум хөгжүүлэх сангийн тэргүүлэх чиглэлд Ардын уламжлалт гар урлалыг  тусгаж хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, хамтран ажиллах 2017  

 

БӨ сумын ЗДТГ

МЭҮТ, СХС

 

 

Сум хөгжүүлэх сангаас

Иргэдийн гарын ур дүй, онцгой авъяас, ардын уламжлалт гар урлал хөгжиж, энэ чиглэлийн ажлын байр нэмэгдэнэ
42 3.6. Иргэдийг шинээр хөдөлмөр эрхлэх, ажлын байр үүсгэх санал санаачилгыг дэмжиж, олон шат дамжлагыг цөөрүүлнэ 3.6.1. Ерөнхий боловсролын сургуулийн төгсөх ангийн сурагчид болон, тэдгээринй эцэг эхчүүдэд мэргэжил хэрхэн сонгох, ажлын байранд бэлтгэгдэх талаар сургалт арга зүйн зөвөлгөөг өгнө 2017  

 

Аймгийн ЗДТГ, БӨ сумын ЗДТГ, ХЭХА

 

 

 

Орон нутгийн төсвөөс

 

 

450 хүүхэд болон эцэг эхчүүдийг хамруулна

43 3.6.2. Үйлдвэрлэл эрхлэхэд шаардагдах мал аж ахуй, газар тариалангийн гаралтай түүхий эдийн нөөц бүрдүүлэх бодлогыг баримтлах 2017  

БӨ сумын ЗДТГ, МЭҮТ, ХААГ

 

Хөрөнгө шаардагдахгүй

Арьс шир түүхий эдийн нөөцийг бүрдүүлж, боловсруулах үйлдвэрлэл нэмэгдэнэ
44 3.6.3. Жимс жимсгэнэ хүнсний ногоо боловсруулах үйлдвэрлэлийг дэмжих бодлого баримтлах 2017  

БӨ сумын ЗДТГ, МЭҮТ

 

Сум хөгжүүлэх сангаас

Жимс жимсгэнэ, хүнсний ногоон боловсруулах үйлдвэрлэлийг дэмжин,тогвортой ажлын байр бий болгоно
45 3.7. Худалдааны гудамжны үйл ажиллагааг тогтмолжуулж, иргэдэд орлого олох нөхцөлийг бүрдүүлнэ 3.7.1. Худалдаа эрхэлж байгаа иргэдийн судалгааг гаргаж, худалдааны гудамжны  үйл ажиллагааны журмыг шинэчилж, ажлыг эхлүүлэх 2017  

Амйгийн ЗДТГ, БӨ сумын ЗДТГ, МЭҮТ, Ажлын хэсэг

Хөрөнгө шаардагдахгүй  

Өрхийн орлого нэмэгдэнэ, ил задгай худалдаа цэгцрэнэ .

46 3.7.2. Эрүүл ахуй орчны тохижилт ариун цэврийг хангах талаар иргэн аж ахуй нэгж байгууллагатай гэрээ байгуулан, ажил үйлчилгээ эрхлэх боломжийг бүрдүүлэх 2017  

БӨ сумын ЗДТГ, МЭҮТ, ЭМГ, МХГ

 

Хөрөнгө шаардагдахгүй

Эрүүл ахуй ариун цэврийн нөхцөл хангагдаж, худалдаа эрхлэх нөхцөл сайжирна
                  ДӨРӨВ.ОЮУНЛАГ, ЁС ЗҮЙ, СОЁЛТОЙ-АЗ ЖАРГАЛТАЙ ИРГЭД
47 4.1. Хүүхдийн цэцэрлэгт яслийн бүлэг нээх, хүүхэд харах үйлчилгээг нэмэгдүүлэх бодлого баримтлан, сургуулийн өмнөх боловсролд хүүхэд бүрийг хамруулна. 4.1.1. Улс, орон нутаг болон хувийн хөрөнгө оруулалтыг оновчтой хуваарилж, цэцэрлэгүүдийг нэмэгдүүлэх  

 

2017

Аймгийн ЗДТГ, БӨ сумын ЗДТГ, БСУГ, ГХБХБГ,

БСЭМАХМ

ОНХС,

орон нутгийн төсвөөр

СӨБ-д хамрагдаагүй хүүхдийн тоо буурна
48  

4.1.2. Хүүхэд харах үйлчилгээг бүх талаар дэмжих

 

 

2017

Аймгийн ЗДТГ, БӨ сумын ЗДТГ, БСУГ,

БСЭМАХМ

 

 

ААНБ, иргэд, ТББ

Хүүхэд харах үйлчилгээний төвд хамрагдах хүүхдүүдийн тоо, чанар,  хүртээмж нэмэгдэнэ
49

 

4.1.3. Хүүхэд хамгааллын хамтарсан багийн үйл ажиллагааг чадваржуулах сургалт, мэргэжил арга зүйгээр хангах  

Жилдээ

Аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр, ЗДТГ ГБХЗХГ  

Орон нутгийн төсвөөс

Хүүхэд хамгааллын хамтарсан багийн үйл ажиллагаа  сайжирна.
50 4.2. Ардын өв уламжлал, зан заншилаар үеэс үед дамжиж ирсэн амьдрах ухааныг өсвөр насныханд өвлүүлж, экологи, насан туршийн боловсролын сумын дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. 4.2.1. Ардын өв уламжлалт тоглоом наадгайг өсвөр насныханд  зааж сургах ажилд дэмжлэг үзүүлэх, хамтран ажиллах, сурталчлах  

 

2017

Аймгийн ЗДТГ, БӨ сумын ЗДТГ, БСУГ, Аймгийн музей, Сумын соёлын төвүүд,

БСЭМАХМ

 

Орон нутгийн төсвөөс, ААНБ, ТББ

 

Өсвөр насныхан ардын өв уламжлалт тоглоом наадгайгаар тоглодог болно
51

 

 

4.3.Сургууль, цэцэрлэгийг шаардлагатай багуудад шинээр барих асуудлыг шийдвэрлүүлнэ. 4.3.1. Цэцэрлэгүүдийг сургалтын хэрэгсэл, багаж тоног төхөөрөмж, тоглоомоор хангаж, материаллаг нөхцөлийг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх  

2017

 

БӨ сумын ЗДТГ, БСУГ,

БСЭМАХМ

ОНХС,

Орон нутгийн төсвөөр

 

Цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн сургалтын орчин сайжирна

52 4.3.2. Ерөнхий боловсролын сургуулийн анги танхимын зай багтаамжийг нэмэгдүүлэх, ээлжийн тоог багасгах талаар хамтран ажиллах  

 

2017

 

Аймгийн ЗДТГ, БӨ сумын ЗДТГ, БСУГ,

БСЭМАХМ

 

ОНХС,

орон нутгийн төсвөөр

 

Анги танхимын дүүргэлт зохих норм хэмжээнд хүрч хамраххүрээ нэмэгдэнэ

53 4.4. Шаардлагатай сургууль, цэцэрлэгүүдийг засварлаж, өргөтгөнө. 4.4.1. Шаардлагатай сургууль, цэцэрлэгүүдэд орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар их засвар, өргөтгөл хийхэд дэмжлэг үзүүлэх  

 

2017

БӨ сумын ЗДТГ, БСУГ,

БСЭМАХМ

ОНХС,

Орон нутгийн төсөвөөр

Цэцэрлэгийн байрны ашиглалтыг нэмэгдүүлнэ
54 4.5. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн сурч боловсрох нөхцөл боломжийг бүрдүүлнэ 4.5.1. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг хүлээн авдаг сургууль цэцэрлэг, хүүхэд харах үйлчилгээний төв нээн ажиллуулах санал санаачилгыг дэмжих  

 

2017

 

Аймгийн ЗДТГ, БӨ сумын ЗДТГ, БСУГ,

БСЭМАХМ

 

Хөрөнгө шаардагдахгүй

Сургууль цэцэрлэг, хүүхэд харах үйлчилгээний төвд хамрагдах хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн тоо хүрээ нэмэгдэнэ
55 4.5.2. Албан бус боловсролын хамрах хүрээг нэмэгдүүлж сургууль засварлалтыг бууруулж, мэргэжлийн ур чадвар олгох сургалтад хамруулах ажлыг зохион байгуулах  

 

2017

 

 

Аймгийн ЗДТГ, БӨ сумын ЗДТГ, БСУГ,

БСЭМАХМ

 

Орон нутгийн төсвөөс

Сургууль завсардсан сурагчдад суурь боловсрол эзэмшүүлэх сургалтад хүүхэд залуучуудыг хамруулна
56 4.6. “Эрдэнэт” шинжлэх ухаан технологийн паркийг түшиглэн бүх шатны боловсролын болон эрдэм, шинжилгээ судалгааны байгууллагуудын уялдаа холбоог бий болгон, сургалтын чанарыг дээшлүүлэх, оюутан залуучуудын бүтээлч байдлыг нэмэгдүүлнэ  

4.6.1. ЕБС, Их дээд сургуулиуд,эрдэм шинжилгээ судалгааны байгууллагуудын уялдаа холбоог сайжруулах

 

 

2017

БӨ сумын ЗДТГ, БСУГ,

БСЭМАХМ

 

Хөрөнгө шаардагдахгүй

Боловсрол эрдэм шинжилгээ судалгааны байгууллагуудын уялдаа сайжирч, суралцагсдын сургалтын чанар сайжирна.
57 4.7. Хүн амын хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх зорилгоор иргэдэд эрэлттэй мэргэжил, боловсрол олгох түр сургалтуудыг дэмжинэ. 4.7.1. Хөдөлмөрийн зах зээл дэх эрэлттэй ажлын байр,мэргэжил  боловсролын судалгаа гаргаж сургалт зохион байгуулах  

 

2017

Аймгийн ЗДТГ, БӨ сумын ЗДТГ, Насан туршын боловсролын төв, ХХҮГ, ХЭХА Орон нутгийн төсвөөс Мэргэжлийн боловсон хүчнээр хангагдах, ажилгүйдэл буурах
58 4.7.2.  Хөдөлмөр эрхлээгүй иргэдийн судалгааг баг бүрээр гаргаж,иргэдийг түр болон байнгын ажлын байраар хангах  

2017

БӨ сумын ЗДТГ, ХХҮГ,ХЭХА ОНХС, орон нутгийн төсвөөс Түр болон байнгын ажлын байранд хамрагдагсад нэмэгдэж иргэдийн орлого өснө
59 4.7.3. Ажилд зуучлах үйлчилгээг цахим биржээр холбогдох байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах 2017 БӨ сумын ЗДТГ, Насан туршийн боловсролын төв, ХХҮГ, ХЭХА  

Хөрөнгө шаардах-гүй

Цахим биржээр ажилд зуучлах үйл ажиллагаа шинэ шатанд гарна
60 4.8. Алслагдсан багуудад соёл, спортын төвүүдийг шинээр байгуулах асуудлыг шийдвэрлүүлнэ. 4.8.1. Шаардлагатай /алслагдсан/ багуудад  соёл урлагийн үйлчилгээний төвүүдийг шинээр байгуулна  

2017

 

АЗДТГ, БӨ сумын ЗДТГ, БСУГ

 

Улс, Орон нутгийн төсвөөс

Соёл урлагийг хөгжүүлэх, иргэд, урлаг соёл, соёлын өв тээгчдийн тоо хүртээмж нэмэгдэнэ
61 4.9. Музейн үзмэрийн сан хөмрөгийг нэмэгдүүлэхэд хамтран ажиллана 4.9.1 Орон нутгийн музейн сан хөмрөг нэмэгдүүлж, сурталчилахад хамтарч ажиллах  

2017

БСУГ, БӨ сум, Соёлын төвүүд  

Орон нутгийн төсвөөс

Музей сонирхогчдын тоо нэмэгдэнэ
62 4.10. Хувийн хэвшлийн соёл, урлагийн байгууллагуудыг дэмжиж, хамтран ажиллана 4.10.1. Соёл урлагийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг хувийн болон төрийн бус байгууллагуудтай “соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл”-ийг дэмжих, соёлын эдийн засгийг хөгжүүлэх талаар хамтран ажиллах  

Жилдээ

Аймгийн ЗДТГ, БӨ сумын ЗДТГ, БСУГ,  СТСХ Орон нутгийн төсвөөс Төрийн болон орон нутгийн өмчит байгууллагуудын ачаалал буурч хамтын ажиллагаа сайжирна
63 4.11. Аймгийн Номын төвтэй хамтарч багуудын бүсчлэлд тулгуурлаж иргэдэд үйлчлэх “Нүүдлийн номын сан”-г ажиллуулна. 4.11.1. Хүүхэд залуучуудад интернэт мэдээллийг зүй зохистой ашиглах талаар сургалт сурталчилгаа явуулах  

 

2017

БӨ сумын ЗДТГ, БСУГ, аймгийн Номын төв, Соёлын төвүүд Тамгын газрын төсвөөс Хүүхэд залуучууд чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх мэдлэг олж авна
64 4.11.2. Нүүдлийн номын санг бий болгох, номын сангийн үйлчилгээг өргөтгөн хүртээмжийг сайжруулах  

2017

Аймгийн ЗДТГ,БӨ сумын ЗДТГ, БСУГ,  Соёлын төвүүд ОНХС,

орон нутгийн төсвөөр

Номын сангийн үйлчилгээний хүртээмж сайжирна
ТАВ.ЭРҮҮЛ ХҮНС, ЦЭВЭР ОРЧИНТОЙ  АЗ ЖАРГАЛТАЙ ИРГЭД
65 5.1. Иргэдийн сүү, сүүн бүтээгдэхүүний хэрэгцээг орон нутгаас хангах боломжийг бүрдүүлнэ 5.1.1. Фермерүүдийн үйл

ажиллагааг дэмжин, нийлүүлж байгаа бүтээгдэхүүний эрүүл ахуйд хяналт тавих

2017 МЭҮТ, ЗДО Хөрөнгө шаардагдахгүй Хүнсний хангамж сайжирна
66 5.2. Зоорьтой зах байгуулж, төмс, хүнсний ногоогоор 100 хувь хангах бодлого барина 5.2.1. Зоорьны аж ахуйг дэмжин, шинээр барьсан болон сэргээн засварласан иргэн, аж ахуй нэгжид урамшуулал олгох 2017 Аймгийн ЗДТГ, ХХААГ, МЭҮТ Орон нутгийн төсвөөс Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг бодлогоор дэмжин, орон нутгийнхаа иргэдийг органик бүтээгдэхүүнээр хангана.
67 5.3 Хүн амын хэрэглээний усыг ангилан саарал усыг хэрэглээнд нэвтрүүлэх технологийгсудалж, хэрэгжүүлэх бодлого боловсруулахад хамтран оролцоно 5.3.1. Саарал усыг хэрэглээнд нэвтрүүлэхийг  бодлогоор дэмжих 2017 МХГ, БОАЖГ, БОАХМ Хөрөнгө шаардагдахгүй Усыг эргүүлэн ашиглах, байгаль орчинд ээлтэй технологи нэвтэрнэ
68 5.4. Хүн амын ундны усыг цэнгэгжүүлэх, зөөлрүүлэх технологийг нэвтрүүлэх  бодлого барьж ажиллана. 5.4.1. Хүн амын ундны усыг цэвэршүүлэх, зөөлрүүлэх бодлогоор дэмжинэ 2017 Аймгийн ЗДТГ БОАЖГ, ЭУДТС, МХГ Хөрөнгө шаардагдахгүй Иргэд цэвэршүүлж зөөлрүүлсэн ус хэрэглэнэ
69 5.5. Гадаргын усны ашиглалтыг сайжруулж, усны  эх булаг, шандыг хамгаалан тохижуулж, усны нөөцийн хамгаалалт, хэмнэлттэй технологийг нэвтрүүлэх ажлыг эрчимжүүлнэ 5.5.1. Булаг шандын эх, уст цэг, ундаргыг хамгаалж, орчныг тохижуулах замаар гадаргын усны нөөцийг нэмэгдүүлэх 2017 Аймгийн ЗДТГ, БОАЖГ, БӨ сумын ЗДТГ  

 

БХАХ-ний зардлаас

Аймгийн хэмжээнд жил бүр 3-4 булаг шандын эхийг хашиж, хамгаалан сэргээн засварлаж, урсацыг нэмэгдүүлснээр гадаргын усны ашиглалт сайжирна
70 5.5.2. Шаардлага хангахгүй гүний худгийг ашиглахаас татгалзаж, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан усан хангамжийн нэгдсэн сүлжээг бий болгох 2017 Аймгийн ЗДТГ, БОАЖГ, БӨ сумын ЗДТГ  

Улс, орон нутгийн төсвөөс, ОНХС

Гүний усны зүй зохисгүй ашиглалтыг тодорхой хувиар бууруулна
71 5.5.3. Булаг шандын эхийг хашин хамгаалж, тохижуулах ажлыг тухайн газар оршин суугч иргэд, нөхөрлөлтэй хамтран зохион байгуулах Жилдээ Аймгийн ЗДТГ, БОАЖГ Баян-Өндөр сумын ЗДТГ БХАХ-ний зардлаас Гадаргын усны ашиглалт, хамгаалалт сайжирна.
72 5.6. Өрхийн тариалалтыг дэмжих дэд хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлж ажиллана. Газар тариалангийн зээлийн хүүг бууруулах талаар холбогдох газруудад уламжилна 5.6.1.  Өрхийн тариаланг дэмжих зорилгоор иргэдэд хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр хүлэмж, үр бордоо, бага оврын техник, тоног төхөөрөмж олгох ажлыг дэмжих 2017 Аймгийн ЗДТГ, БӨ сумын ЗДТГ, ХХААҮГ, МЭҮТ, ЗДО  

ОНХС,

Орон нутгийн төсвөөс

Ажлын байр, ажлын бүтээмж нэмэгдэнэ
73 5.6.2. Тариаланчдыг баталгааны тэмдэгтэй болгон мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэх 2017 Аймгийн ЗДТГ, БӨ сумын ЗДТГ, ХХААҮГ МЭҮТ, ЗДО  

Орон нутгийн төсвөөс

Газар тариалангийн үйлдвэрлэлээс гарах бүтээгдэхүүний аюулгүй байдал  хангана
74 5.7. Уламжлалт болон эрчимжсэн мал аж ахуйг эрхлэх ажлыг өргөжүүлж хоршоо, фермерүүдийг дэмжинэ. 5.7.1. Бэлчээрийн Монгол малыг орон нутгийн онцлогт зохицсон ашиг шимийн чиглэлийн үүлдэр, омог, хэвшлийн цөм сүргийн малаар сайжруулах 2017 Аймгийн ЗДТГ, БӨ сумын ЗДТГ, ХХААҮГ МЭҮТ, ЗДО  

 

 

Орон нутгийн төсвөөс

-Малын үүлдэр угсаа сайжирна.

-Шилмэл үүлдэр, омог хэвшлийн өсвөр хээлтүүлэгч малын тоо, чанар нэмэгдсэн байна.

-Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн орлого нэмэгдэнэ

 75 5.7.2. Хот суурингийн ойролцоо болон тариалангийн бүс нутагт эрчимжсэн мал аж ахуйг тодорхой зорилго чиглэлтэйгээр төрөлжүүлэн үржүүлж, аж ахуй эрхлэгчдийг төсөл хөтөлбөрт хамруулан дэмжих 2017 БӨ сумын ЗДТГ, ХХААҮГ МЭҮТ, ЗДО  

Хөрөнгө шаардагдахгүй

-Эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэгчдийн тоо болон эдийн засагт үзүүлэх нөлөө нэмэгдэнэ.

-Мал сүрэг эрсдлээс хамгаалагдана.

76 5.8. Баталгаат хүнс,ногоо, мах махан бүтээгдэхүүнээр найдвартай хангадаг үйлчилгээний цэг, салбар төвүүдийг бодлогоор дэмжиж, эрүүл ахуйд нийцсэн орчинг бүрдүүлнэ 5.8.1. Хүнсний зах, ХАА-н гаралтай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч, худалдаалагч, ААН-дийг хөргүүрүүдтэй болгох нөхцөлийг бүрдүүлэх 2017

 

БӨ сумын ЗДТГ, ХХААҮГ МЭҮТ, ЗДО  

ОНХС-ийн хөрөнгөөр

 

Хүнсний аюулгүй байдал хангагдана

77 5.9. Үүлдэр омог гойд ашиг шимт малыг өсгөн үржүүлнэ.

 

5.9.1. Мал сүргийн чанар, үүлдэр угсаа, үржлийн ажил үйлчилгээг эрхэлж буй иргэн аж ахуйн нэгжийг дэмжин, чадавхижуулах 2017 Аймгийн ЗДТГ, БӨ сумын ЗДТГ, ХХААҮГ, МЭҮТ, ЗДО  

 

Орон нутгийн төсвөөс

Мал сүргийн чанар, үүлдэр угсаа, үржлийн ажил үйлчилгээ 10-аас дээш хувиар сайжирсан байна.
78 5.9.2. Өндөр ашиг шимт үүлдэрийн гүн хөлдөөсөн үрээр зохиомол хээлтүүлэг хийх 2017 Амйгийн ЗДТГ, БӨ сумын ЗДТГ, ХХААҮГ, МЭҮТ, ЗДО  

Орон нутгийн төсвөөс

 

Мал сүргийн чанар, үүлдэр угсаа сайжирч нэгжээс авах ашиг шим нэмэгдэнэ
79 5.9.3. Малын ангилалт, ээмэгжүүлэлт, бүртгэлжүүлэлтийн ажлыг үе шаттай хэрэгжүүлэх 2017 Аймгийн ЗДТГ, БӨ сумын ЗДТГ, ХХААҮГ, МЭҮТ, ЗДО  

Орон нутгийн төсвөөс

Мал сүргийн чанар, үүлдэр угсаа сайжирч, ашиг шим нэмэгдэн, МАА-н бүтээгдэхүүн экспортод гарах нөхцөл бүрдэнэ.
80 5.10. Мал амьтны ус хангамжийн хүрэлцээг нэмэгдүүлж, өвөлжөө хаваржааны бэлчээрийг худаг, уст цэгийн хамт малчдын бүлгүүдэд оновчтой хэлбэрээр эзэмшүүлнэ.

 

5.10.1.  Малчдад төрийн үйлчилгээ хүргэх, мал сүргийг өвөлжүүлж, хаваржуулах  хөрш  зэргэлдээ аймаг сумдтай бэлчээр хадлангийн талбайн зохицуулалт хийж хамтран ажиллах Жилдээ Аймгийн ЗДТГ, ХХААГ

Баян-Өндөр сумын ЗДТГ

Орон нутгийн төсвөөс -Мал сүргийг өвөлжүүлж, хаваржуулах хөрш зэргэлдээ аймаг сумдтай бэлчээр хадлангийн талбайн зохицуулалт хийж хамтын ажиллагаа сайжирч, малчдад хүргэх төрийн үйлчилгээ найруулах
81 5.10.2. Усан хангамжийн хүрэлцээг тогтвортой байлгаж, өвөлжөө хаваржааны бэлчээрийн худаг, уст цэгийг сэргээн засварлаж, малчдад оновчтой хэлбэрээр эзэмшүүлэх. 2017 Аймгийн ЗДТГ, БӨ сумын ЗДТГ, ХХААҮГ МЭҮТ, ЗДО  

ОНХС-ийн хөрөнгөөр

Орон нутгийн төсвөөс

 

Сумын хэмжээнд бэлчээрийн усан хангамж сайжирсан байна.

82 5.10.3.  Мал аж ахуйн салбарын өвөлжилтийн бэлтгэлийг бүрэн хангуулах, аймаг, сумын өвс, тэжээлийн аюулгүйн нөөцийг бүрдүүлэх. II, III

улиралд

Аймгийн ЗДТГ, ХОХБТХ

ХХААГ

Баян-Өндөр сумын ЗДТГ

Орон нутгийн төсвөөс, Орон нутгийн хөгжлийн сан -Мал аж ахуйн салбарын өвөлжилт, хаваржилтын бэлтгэлийг 90-ээс дээш хувиар хангана.
83

 

5.11. Мал эмнэлэг үржлийн үйлчилгээг боловсронгуй болгож  материаллаг бааз, боловсон хүчний хангамжийг сайжруулна 5.11.1. Малыг боом, бруцеллёзын вакцинд бүрэн хамруулах, ям, сүрьеэгийн шинжилгээ хийж эрүүлжүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулж, зэргэлдээ  сумдын  нутагдэвсгэрт мал амьтны халдварт болон гоц халдварт өвчний шинж тэмдэг илэрсэн тохиолдолд харилцан шуурхай мэдээлэл солилцож, хамтарсан арга хэмжээг авах  

 

 

2017

 

 

БӨ сумын ЗДТГ, ХХААҮГ МЭҮТ, ЗДО

 

 

Орон нутгийн төсвөөс

 

 

Зэргэлдээ аймаг сумдын хамтын ажиллагаа шинэ шатанд гарна.

84

 

5.11.3.  Нохой муурны эзэмших журмын хэрэгжилтийг сайжруулж, татвар хураамжийг авч эхлэх, эзэнтэй нохойг пайзжуулах гэрчилгээжүүлэх ажлыг үргэлжлүүлэн тоо толгойг бууруулах ажлын хүрээнд нөхөн үржлийг саатуулах 2017

 

Аймгийн ЗДТГ, БӨ сумын ЗДТГ, ХХААҮГ, МЭҮТ, ЗДО  

 

Орон нутгийн төсвөөс

Хүн амыг аюулгүй амгалан орчинд амьдруулах, мал амьтнаас хүнд халдварладаг зоонозын өвчнүүдээс урьдчилан сэргийлнэ
85

 

 

5.12.  Өндөр ургац өгдөг сортын үр тариа, тэжээлийн ургамлын үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлнэ 5.12.1. Царгас болон бусад тэжээлийн ургамлыг тариалах санал санаачлагыг дэмжих

/Хашаалсан талбайд/

 

2017

БӨ сумын ЗДТГ, ХХААҮГ МЭҮТ, ЗДО  

ОНХС-ийн хөрөнгөөр

 

Тэжээлийн нөөц нэмэгдэнэ

86 5.13. Жимс, жимсгэний тариалалтыг нэмэгдүүлнэ. 5.13.1. Орон нутгийн иргэдийг дэмжин чацарганы үр, үрсэлгээгээр хангах, зуучлах  

2017

Аймгийн ЗДТГ

БӨ сумын ЗДТГ, ХХААҮГ МЭҮТ, ЗДО

 

Орон нутгийн төсвөөс

 

Ажлын байр, өрхийн орлого нэмэгдэнэ

  87 5.14 Хүлэмжийн аж ахуй байгуулах, нарийн ногоо тарих хөдөлгөөн өрнүүлнэ. 5.14.1. Иргэдийн төрөл бүрийн нарийн ногоо тарих, хүлэмжийн аж ахуй эрхлэх санал санаачилгыг дэмжих үр бордоогоор хангах  

2017

Аймгийн ЗДТГ

БӨ сумын ЗДТГ, ХХААҮГ МЭҮТ, ЗДО

 

Орон нутгийн төсвөөс

 

Иргэдийн хүнсний хангамж нэмэгдэнэ

88 5.14.2. Төмс хүнсний ногоо хадгалах зоорьны тоог нэмэгдүүлэх, арчлах, бордох, хураах, ургамал хамгааллын технологийн сургалт зохион байгуулах  

 

2017

Аймгийн ЗДТГ

БӨ сумын ЗДТГ, ХХААҮГ МЭҮТ, ЗДО

 

Орон нутгийн төсвөөс

 

Хүнсний ногооны тариалалт хадгалалтын мэдлэг дээшилнэ

89 5.15 Өвлийн хүлэмж байгуулах иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагын санал санаачлагыг дэмжин хамтран ажиллана. 5.15.1. Өвлийн хүлэмж байгуулах иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагын санал санаачлагыг дэмжин төсөл хөтөлбөрт хамруулах 2017 Аймгийн ЗДТГ, БӨ сумын ЗДТГ, ХХААҮГ, МЭҮТ, ЗДО Орон нутгийн төсвөөс  

Хүлэмжийн аж ахуйг хөгжүүлнэ

90 5.16 Иргэдийн эрүүл мэндийг дэмжих зорилгоор эрүүл хүнсээр хангах бодлогыг боловсронгуй болгоно.Үүний тулд мал, махны антибиотик, төмс, хүнсний ногооны гербицид гэх мэт хорт бодисыг илрүүлэх лаборатори байгуулах асуудлыг холбогдох байгууллагуудтай хамтарч шийдвэрлэнэ 5.16.1. ХАА-н гаралтай бүтээгдэхүүнд антибиотик, ивомек, гербицидийг илрүүлэх багажны ашиглалтыг сайжруулж, оношлуур, түргэн тестээр хангах, хамтран ажиллах боломжийг нэмэгдүүлэх 2017  

 

БӨ сумын ЗДТГ, ХХААҮГ, МЭҮТ, ЗДО, МЭАЦЛ

 

 

ОНХС-ийн хөрөнгөөр

 

 

Хорт бодис агуулаагүй эрүүл хүнсээр иргэд хангагдана

5.2.НОГООН ХОРООЛОЛ- МИНИЙ БАЙШИН
91 5.2.1. Утаа, хог хаягдал, хөрсний бохирдлыг бууруулах ажлын хүрээнд айл өрхийн хашаа бүрийг ногоон төгөл болгох сумын дэд хөтөлбөр боловсруулж, шат дараатай хэрэгжүүлнэ 5.2.1.1. Агаарын бохирдлыг бууруулах арга хэмжээг шат дараатайгаар авч хэрэгжүүлэх. 2017 Ажлын хэсэг Орон нутгийн төсвөөс Агаарын бохирдолт буурч иргэдийн амьдрах орчин эрүүлжинэ
92 5.2.1.2. Үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд байгаль орчинд ээлтэй техник, технологийг нэвтрүүлсэн үйлдвэр, аж ахуйн нэгж байгууллагыг бодлогоор дэмжих Жилдээ Аймгийн ЗДТГ, ХОХБТХ

БОАЖГ

Баян-Өндөр сумын ЗДТГ

БХАХ-ний зардлаас Байгаль орчинд ээлтэй, ногоон үйлдвэрлэл хөгжихөд иргэд, ААН-үүдийн идэвхи, оролцоо нэмэгдэнэ.
93  5.2.1.3. Нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх ажилд иргэдийг сурган, татан оролцуулах 2017 Аймгийн ЗДТГ ЦНБ, БОАЖГ, ХЗА,СДОА Орон нутгийн төсвөөс

ОНХС-ийн хөрөнгөөр

 

Ногоон байгууламж, иргэдийн орлого нэмэгдэнэ

94 5.2.1.4. Аж ахуйн нэгж, байгууллага орчин тойрныхоо 50метр хүртэлх газарт орчны тохижилт, ногоон байгууламж, цас,  мөс цэвэрлэх, зэрлэг ургамал, хог хаягдлыг цэвэрлэх ажлыг хэвшүүлэх 2017 ЦНБ, БОАЖГ, ХЗА, СДОА,

ХТГ

 

 

 

ААНБ,

Иргэд

ТТБ

 

 

Эрүүл ая тухтай орчин бүрдэнэ.

95 5.2.1.5. Гэр хорооллын өрхүүдийг цахилгаан эрчим хүчний найдвартай эх үүсвэрт холбох 2017 Аймгийн ЗДТГ, БӨ сумын ЗДТГ ЭБЦТС,

ЭУДТС

Ажлын хэсэг

 

 

Орон нутгийн төсвөөс

Гэр хорооллын иргэд эрчим хүчний найдвартай эх үүсвэрт холбогдож хөнгөлөлттэй үнээр цахилгаан хэрэглэн, гэр хорооллоос гарах утаа буурна
96 5.2.2. Иргэдийн санал санаачлагад тулгуурлан шаардлагатай багуудад бичил цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулна 5.2.2.1. Бичил цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах төслийг дэмжих 2017 Аймгийн ЗДТГ, БӨ сумын ЗДТГ ХЗА,  БОАЖГ, ЦНБ  

 

Орон нутгийн төсвөөс

Нийтийн эзэмшлийн зам талбайд бичил цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулагдаж амралт чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх талбайтай болно
97

 

5.2.3. Гэр хороололд цэвэр агаар, эрүүл хөрс бүхий “Хашаандаа хаус хөтөлбөр” хэрэгжүүлж, МОН 2301 төслийг үргэлжлүүлэн айл өрхийг инженерийн шугам сүлжээнд холбож, агаар хөрсний бохирдлыг бууруулах чиглэлд хамтран ажиллах замаар хашаандаа ая тухтай амгалан тайван амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. 5.2.3.1 МОН-2301 төслөөр баригдсан цэвэр, бохир  усны төв шугамаас салбар шугамыг барьж, гэр хорооллын гудамж руу оруулж айл өрхийг холбох ажлын хүрээнд иргэдийг    Азийн хөгжлийн Банкны төслийн зээлд хамруулах болон  бусад хөрөнгийн  эх үүсвэрийг дэмжих Жилдээ

 

 

 

Аймгийн ЗДТГ,

ХЗА

СТСХ

ГХБХБГ

Баян-Өндөр  сумын ЗДТГ

 

 

 

Зээл, төсөл , хөтөлбөр

Орон нутгийн төсвөөс

Гэр хорооллын айл өрхүүд төвлөрсөн халаалт, цэвэр  усны шугамд холбогдож  тухтай орчин бүрдэнэ.

 

 

 

98 5.2.5. Хог хаягдлыг дахин боловсруулах үйлдвэр байгуулах, иргэд, аж ахуй нэгжийн санал, санаачлагыг бодлогоор дэмжинэ. 5.2.5.1. Аймгийн хэмжээнд хатуу хог хаягдлын менежментийг сайжруулах хөтөлбөр хэрэгжүүлж, хог хаягдлыг дахин боловсруулах үйлдвэр байгуулах иргэд, аж ахуйн нэгжийн санал, санаачлагыг бодлогоор дэмжих Жилдээ Аймгийн ЗДТГ, ХОХБТХ, ХЗА БОАЖГ, ЭМГ ХТГ

Баян-Өндөр сумын  Засаг дарга

 

 

 

ААНБ, иргэд,

ТББ

Хог хаягдлын менежмент сайжирна.
99 5.2.5.2. Эрдэнэт хотын цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл барих Жилдээ Аймгийн ЗДТГ, СТСХ.

ГХБХБГ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ

Зээл тусламж, улсын төсвөөс Хотын цэвэрлэх байгууламжийн хүчин чадал нэмэгдэнэ.
100

 

5.2.5.3. Гэр хорооллын хог, хаягдлын менежментийг орчин үеийн шатанд гаргаж, иргэдийн эрүүл орчинд ая тухтай амьдрах экологийн нөхцөлийг бүрдүүлэх, татан авалтын цагийн хуваарьт шилжүүлэх  

2017

Аймгийн ЗДТГ, БӨ сумын ЗДТГ, ХТГ, БОАЖГ, ХЗА Орон нутгийн төсвөөс

ОНХС-ийн хөрөнгөөр

Ил задгай хог хаягдалгүй болно.

 

101

 

5.2.6. Гэр хорооллын шаардлагатай багуудын  нутаг дэвсгэрт үерийн далан байгуулж, ус зайлуулах суваг гаргаж төвлөрсөн системд холбох ажлыг эхлүүлнэ. 5.2.6.1. Эрдэнэт хотын хэмжээнд барих шаардлагатай байгаа ус зайлуулах байгууламж /үерийн далан,  замын ус зайлуулах байгууламж/-ийг   үе шаттайгаар барьж эхлэх Жилдээ Аймгийн ЗДТГ,

ХЗА, ГХБХБГ Баян-Өндөр сумын ЗДТГ

 

 

Улс болон орон нутгийн төсвөөс

 

 

Иргэдийн аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөл бүрдэнэ.

102 5.2.7. Голын гольдрол, гуу жалга, үерийн даланд хуримтлагдсан хог хаягдлыг зайлуулж, орчны болон гадаргын усны бохирдлыг бууруулж, хамгаалалтыг сайжруулна. 5.2.7.1. Авто машины гүүрэн гарц нэмэгдүүлэх, гудамжны орц гарцыг шаардлагатай газруудад барих  

2017

 

БӨ сумын ЗДТГ,

ХББЗА

 

ОНХС-ийн хөрөнгөөр

 

Авто машины орох гарах гарц нэмэгдэнэ.

103 5.2.8. Ойн нөөцийг хамгаалах нөхөн сэргээх, ойн экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгалахад ой модны зохистой ашиглалт, тогтвортой менежментийг бий болгож, ойн санг нэмэгдүүлэн, модны хэрэглээг бууруулна.

 

5.2.8.1. Ой модны зохистой ашиглалт, тогтвортой менежментийг бий болгож, нөхөн сэргээлтийг үе шаттайгаар нэмэгдүүлэх. 2017 Аймгийн ЗДТГ, БӨ сумын ЗДТГ, БОАХМ  

 

БХАХ-ийн зардлаас

Ой модны ашиглалтыг тогтвортой бууруулж, ойн нөхөн сэргээлтийн хэмжээг нэмэгдүүлнэ.
104

 

 

5.2.8.2. Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах ажлыг холбогдох байгууллагуутай хамтран зохион байгуулах Жилдээ Аймгийн ЗДТГ,Баян-Өндөр сумын ЗДТГ,  БОАЖГ, ОБГ

СДОАнги

БХАХ-ний зардлаас Ой хээрийн түймэр гарахгүй байх нөхцлийг бүрдүүлж урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг бүрэн авсан байна.
105 5.2.8.3.  Бүх нийтээр мод тарих хавар, намрын ажлыг зохион байгуулах, шинээр мод тарьсан иргэд, ААНБайгууллагыг  шалгаруулж урамшуулах Жилдээ Аймгийн ЗДТГ, БОАЖГ

ХЗАлба,

“ЦНБ” УТҮГ СДОАнги Баян-Өндөр сумын  ЗДТГ

БХАХ-ний зардлаас Хотын болон гэр хорооллын ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлж агаарын бохирдолт буурна.
106 5.2.9. Сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа уул уурхайн болон хүнд үйлдвэрүүдтэй хамтран ажиллаж, химийн хорт хаягдал, цагаан тоосны нөлөөллийг бууруулах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, хүрээлэн буй орчин, хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлнэ. 5.2.9.1. “Цагаан тоос” бууруулах,химийн хорт хаягдал болон аюултай хог хаягдлын менежментийг сайжруулах 2017 Эрдэнэт үйлдвэр ХХК, БОАЖГ, МХГ, БӨ сумын ЗДТГ,  

 

Эрдэнэ Үйлдвэр ххк

ААНБ,

Иргэд ТТБ

Үйлдвэр, аж ахуй нэгж байгууллагуудаасбайгальорчиндүзүүлэхсөрөгнөлөөлөлбуурч, эрсдэлбагасна.
107 5.2.10. Иргэд, аж ахуйн нэгж, иргэний нийгмийн байгууллагуудын хамтын ажиллагаа, түншлэлийг өргөжүүлж, үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд ногоон эдийн засгийг хөгжүүлэх замаар байгаль орчинд ээлтэй тэргүүлэх сум болгоно 5.2.10.1. Ногоон хөгжлийн бодлогын бичиг баримтыг бүх салбарын хүрээнд боловсруулж, хэрэгжүүлэх 2017 Аймгийн ЗДГТ, БОАЖГ,  сумын ЗДТГ  

 

Орон нутгийн төсвөөс

Тодорхой бодлоготой болно.
108 5.2.11. Археологийн олдвор болон түүхийн дурсгалт газруудыг орон нутгийн тусгай хамгаалалтад авна. 5.2.11.1. Мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран түүхийн соёл дурсгалт газруудын судалгаа хийж, эзэнжүүлэх, хаягжуулах, хамгаалалтад авах 2017 БОАЖГ,

Аймгийн ЗДТГ,

мэргэжлийн байгуулла-гууд

Орон нутгийн төсвөөс Түүхт дурсгалт газрууд болон соёлын өвийг  хамгаалах
     ЗУРГАА.САЙХАН ХОТЫН-АЗ ЖАРГАЛТАЙ ИРГЭД
109 6.1. Эрдэнэт – Булганы  хооронд шинэ суурьшлын бүс байгуулах асуудлыг Булган аймгийн холбогдох газруудтай хамтран судалж, шийдвэрлэнэ 6.1.1. Шинэ суурьшлын бүс байгуулах талаар Эрдэнэт хот, Булган аймгийн хоорондын хэлэлцлийг  үргэлжлүүлэн судлан тодорхой болгох 2017 БӨ сумын ЗДТГ, ГХБХБГ, ЗДО  

Хөрөнгө шаардахгүй

Шинэ суурьшлын бүс үүсэх эхлэл тавигдана
110

 

6.2. Сумын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд “Явган зам” хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ

 

6.2.2. “Явган зам” хөтөлбөр  боловсруулан Нийтийн эзмшлийн газар болон гэр хорооллын явган хүний замыг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд зорчих стандартад нийцүүлэх ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх  

Жилдээ

 

Аймгийн ЗДТГ, ХОХБТХ

ХЗА,

Баян-Өндөр, сумын ЗДТГ

 

 

Орон нутгийн төсвөөс,

ОНХС

 

Явган хүн зорчих аюулгүй нөхцөл бүрдэнэ.

111

 

6.3. Гэр хорооллын авто машин болон явган хүн зорчиход хүндрэлтэй зарим гудамж талбайд  хайрга дэвсэж, сайжруулсан болон хатуу хучилттай зам тавина.

 

6.3.1. Зарим багуудын нутаг дэвсгэрт  төлөвлөгөөний дагуу барих авто замын зураг төслийг боловсруулж,барилга угсралтын ажлыг эхлэх 2017 Аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ  

 

Орон нутгийн төсвөөс

 

Хөдөлгөөний аюулгүй байдал хангагдана.

112 6.3.2.  Сургууль, цэцэрлэгийн орчинд шинэ стандартын хурд сааруулагч хийж, шаардлагатай газар гэрэл дохио, тэмдэг тэмдэглэгээтэй болгоход хамтран ажиллах 2017 Аймгийн ЗДТГ, БӨ сумын ЗДТГ  

 

Орон нутгийн төсвөөс

 

Хөдөлгөөний аюулгүй байдал хангагдана.

113 6.3.3. Төлөвлөгөөний дагуу барих авто замын зураг төслийг боловсруулж  эхлэх Жилдээ Аймгийн ЗДТГ,

ХЗА, ХОХБТХ ГХБХБГ

Баян-Өндөр сумын ЗДТГ

Орон нутгийн төсвөөс  

Хөрөнгийн эх үүсвэр хайх нөхцөл бүрдэнэ

114

 

6.3.4. Авто машин болон явган хүн зорчиход хүндрэлтэй зарим гудамж талбайд  хайрга дэвсэж, сайжруулсан болон хатуу хучилттай зам тавих Жилдээ Аймгийн ЗДТГ,

ХЗА, ХОХБТХ ГХБХБГ

Баян-Өндөр сумын ЗДТГ

Орон нутгийн төсвөөс, ОНХС  

 

Хөдөлгөөний  аюулгүй байдал хангагдана

115 6.4. Гэр хорооллын багуудад соёл спортын заал байгуулах иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагын санал санаачлагыг дэмжин хамтран ажиллаж хүүхэд, залуучуудын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх боломжийг бүрдүүлнэ 6.4.1. Иргэд, залуучуудын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх зорилгоор иргэдээс гаргасан санал санаачлагыг дэмжих  

 

2017

БӨ сумын ЗДТГ  

Орон нутгийн төсвөөс

ОНХС-ийн хөрөнгөөр

Иргэдийн чөлөөт цагийг зөв боловсон  өнгөрүүлэх, авъяасыг нээн илрүүлэх, тэдгээрийг хөдөлгөөний дутагдалаас

урьдчилан сэргийлэх, улс бүсийн уралдаан тэмцээнд оролцуулна

116 6.5.      Гэр хорооллын бүх багт “Миний гудамж-бидний гэр” төслийг хэрэгжүүлж, хашаа, зам талбай, гэрэлтүүлэг, камержуулалт зэргийг дэс дараатайгаар шийдвэрлэнэ. 6.5.1. Гудамж талбай, явган хүний зам, нийтийн үйлчилгээний газрууд болон гэр хорооллын гэрэлтүүлгийг үе шаттайгаар  шинэчлэн, шаардлагатай цэгүүдийг камержуулах 2017 Аймгийн  ЗДТГ, БӨ сумын ЗДТГ, ХЗА, ОБГ, ЦГ  

ОНХС-ийн хөрөнгөөр Орон нутгийн төсвөөс

Иргэд аюулгүй амьдрах орчинг бүрдэж, гэмт хэрэг зөрчлийн гаралт буурна.
117 6.5.2. Шинээр байгуулагдаж буй суурьшлын бүсүүдийг нийгэм, соёлын байгууламж дэд бүтэц, ногоон байгууламжийг бүрэн шийдвэрлэсэн байдлаар зохион байгуулахад мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах  

 

2017

 

 

Аймгийн ЗДТГ БӨ сумын ЗДТГ ГХБХБГ, БЗА, ХЗА

 

Хөрөнгө шаардагдахгүй

 

Хот байгуулалтын норм дүрэмд нийцсэн шинэ суурьшлын бүс бий болно.

118 6.5.3. Гэр хорооллын төлөвлөлтийн талаар оновчтой, үр дүнтэй, хүртээмжтэй бодлого баримтлах  

2017

Аймгийн ЗДТГ, БӨ сумын ЗДТГ хөрөнгө шаардагдахгүй Шинээр газар олгож буй гэр хорооллын гудамжны зохион байгуулалт сайжирна
119

 

6.6.  Сэргээгдэх эрчим хүчийг ашиглан  цахилгаан болон дулааны хэрэглээгээ хангах төслийг дэмжиж, үйлчилгээ хүртээмжийг  нэмэгдүүлнэ 6.6.1. Нийтийн тээврийн нэгдсэн сүлжээний төлөвлөлт боловсруулж, маршрут чиглэлийг иргэдийн санал хүсэлтэд тулгуурлан оновчтой зохион байгуулах  

 

2017

 

Аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр, сумын ЗДТГ

 

 

Орон нутгийн төсвөөс

 

Иргэдэд хүрэх нийтийн тээврийн үйлчилгээний чанар хүртээмж сайжирна.

ДОЛОО.АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ӨГӨӨЖТЭЙ-АЗ ЖАРГАЛТАЙ ИРГЭД
120

 

 

 

 

 

 

7.1. “Эрдэнэт” аялал жуулчлалын нэгдсэн сүлжээ байгуулахтай холбогдуулан ойн нөхөрлөлүүдийн үйл ажиллагаа, амралтын баазуудтай үйлчилгээний чиглэлээр хамтарч ажиллана 7.1.1. Ойн санг гэрээгээр эзэмшиж буй нөхөрлөлүүдийг чадавхжуулах, тэдний үйл ажиллагааг дэмжих

 

       2017 БОАЖГ, ОБГ, СДОА

 

Хөрөнгө шаардагдахгүй

 

Ойн санг гэрээгээр эзэмшиж буй  иргэдийн нөхөрлөлийн үйл ажиллагаа чадавхжин, ойн ашиглалт хамгаалалт сайжирна
121  7.1.2. Аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй ААНБ-уудын үйл ажиллагааг сайжруулж, үйлчилгээний чиглэлээр ойн нөхөрлөл амралтын баазуудтай уялдаатай ажиллуулах 2017  

 

БОАЖГ, ОБГ, СДОА

 

Хөрөнгө шаардагдахгүй

Аялал жуучлалын хүрээ өргөжиж үйлчилгээ авах жуулчдын тоо нэмэгдэнэ
122 7.2. Өвлийн спортын материаллаг баазыг бэхжүүлж, түүнийг хөгжүүлэх замаар өвлийн аялал жуулчлалыг нэмэгдүүлнэ 7.2.1. Өвлийн спортын материаллаг баазыг нэмэгдүүлэх замаар дотоодын өвлийн аялал зохион байгуулах нөхцөлийг бүрдүүлэх 2017 Аймгийн ЗДТГ, БТСГ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ  

Орон нутгийн төсвөөс

Өвлийн спортоор хичээллэгчид болон аялагчдын  тоо нэмэгдэнэ
НАЙМ.ЭДИЙН ЗАСГИЙН ӨСӨЛТТЭЙ-АЗ ЖАРГАЛТАЙ ИРГЭД
123 8.1. “Эрдэнэт үйлдвэрлэл” хөтөлбөрийн хүрээнд итпортыг орлох экспортын баримжаатай өндөр технологид суурилсан боловсруулах үйлдвэрлэлийг дэмжих, шинээр байгуулж, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх чиглэлд хамтарч ажиллана.

 

8.1.1. “Эрдэнэтэд үйлдвэрлэв” худалдааны төвийн үйл ажиллагааг жигдрүүлж, үйлдвэрлэл худалдааны нэгдсэн төв болгоход холбогдох төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажиллах I улирлаас  

Аймгийн ЗДТГ, ХОХБТХ

Баян-Өндөр сумын ЗДТГ, ХЭХА

 

Орон нутгийн төсвөөс

 

Орон нутгаар дайран өнгөрч байгаа иргэдэд  Эрдэнэтэд үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг сурталчлах, худалдан борлуулах  боломжтой болно.
124 8.1.2. Үйлдвэр, ААН-үүдийн үйлдвэрлэлийн технологиос гарах хаягдлыг судалж, сөрөг нөлөөллийг бууруулахад анхаарна II улиралд

 

Аймгийн ЗДТГ,

МХГ

БОАЖГ

БӨ Сумын ЗДТГ

Хөрөнгө шаардахгүй Үйлдвэр, аж ахуй нэгж байгууллагуудаас байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл буурч, эрсдэл багасна.
125

 

8.1.3. “Мэдлэгт суурилсан Эрдэнэт”хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг жил бүр батлуулан  ажиллах.  

2017

Аймгийн ЗДТГ, БӨ сумын ЗДТГ

 

Орон нутгийн төсвөөс “Мэдлэгт суурилсан  Эрдэнэт” хөтөлбөрийн зорилт хэрэгжсэн байна.
126 8.2. Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн талаарх иргэдийн санал санаачлагуудыг дэмжинэ 8.2.1. Барилгын метариалын сорил шинжилгээний лабораториийн материаллаг бааз, нөцлийг сайжруулах 2017 Аймгийн ЗДТГ, БӨ сумын ЗДТГ ХОХБТХ, ГХБХБГ  

Орон нутгийн төсвөөс

 

Дотоодын хэрэгцээг бүрэн хангах асуудлыг шийдсэн байна.

127 8.3. “Бренд бүтээгдэхүүн” хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ. 8.3.1. “Бренд бүтээгдэхүүн” хөдөлгөөн өрнүүлэх ажлыг зохион байгуулах  ажлын хэсгийг байгуулан жил бүр төлөвлөгөө гарган ажиллах 2017 Аймгийн ЗДТГ,

БӨ сумын ЗДТГ,ХХААГ

МЭҮТ,ХЭХА

Орон нутгийн төсвөөс  

 

Бренд бүтээгдэхүүн бий болно.

128 8.4. Өндөр технологид тулгуурласан  экспортын баримжаатай, экологийн цэвэр бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлтийг нэмэгдүүлэх боломжийг бий болгоно. 8.4.1. Хүнсний бүтээгдэхүүнд сүүлийн үеийн ололт ашиглан савлах /тетрапак/ үйлдвэрлэлд дэмжлэг үзүүлэх  

2017

Аймгийн ЗДТГ,БӨ сумын ЗДТГ

МЭҮТ

Орон нутгийн төсвөөс

 

Органик бүтээгдэхүүнээр иргэдийг хангах
129 8.5. Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээг худалдан авах ажилд орон нутгийн аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг бодлогоор дэмжиж хамтран ажиллана. /”Эрдэнэт үйлдвэр ХХК мөн төрийн болон орон нутгийн өмчит компаниудыг оруулж ойлгоно/ 8.5.1. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах ажилд орон нутгийн аж ахуй нэгжийг бодлогоор дэмжин ажиллах  

 

 

2017

 

 

Аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ

 

 

 

Орон нутгийн төсвөөс

ОНХС-ийн хөрөнгөөр

Орон нутгийн компани, үйлдвэр аж ахуй нэгж байгууллагыг дэмжиж ажилсанаар суманд ажлын байр нэмэгдэж, иргэдийн амьдрал дээшилж, амьдралын баталгаажих түвшин нэмэгдэнэ.
130 8.6. Мал амьтны тэжээлийн үйлдвэр байгуулах санал санаачлагыг дэмжинэ 8.6.1. Бага оврын тэжээлийн цех  байгуулах, тоног төхөөрөмж худалдан авахад дэмжлэг үзүүлэх  

2017

Аймгийн ЗДТГ, БӨ сумын ЗДТГ

МЭҮТ, ХААГ, СХС

 

Орон нутгийн төсвөөс

 

Малын тэжээлийн нөөц нэмэгдэнэ.

131 8.7. Нөөцийн махыг орон нутгийн иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагад түшиглэж бэлтгэн, үйлчилгээ үзүүлэх бодлого барина. 8.7.1. Иргэдийн мөсөн зоорь барих мах хадгалах нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх, гаргасан санал санаачлагыг бодлогоор дэмжих  

 

2017

Аймгийн ЗДТГ

БӨ сумын ЗДТГ

МЭҮТ

ХААГ

 

Орон нутгийн төсвөөс

 

 

Эрүүл аюулгүй хүнсний хангамж нэмэгдэнэ.

132 8.8. Дотоодын эрэлт хэрэгцээ, үйлдвэржилтэнд түшиглэсэн орон нутагт тэргүүлэх ач холбогдол бүхий жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх бодлогыг хэрэгжүүлнэ. 8.8.1.Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлын саналыг иргэдээс авахад иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, идэвхижүүлэх, санал авах ажлыг боловсронгуй, үр дүнтэй болгож оновчтой хувилбарыг бий болгох.  

 

Жилдээ

 

Аймгийн ЗДТГ, ХОХБТХ

СТСХ

Баян-Өндөр сумын ЗДТГ

 

 

Орон нутгийн төсвөөс,

ОНХС

Орон нутгийн хөгжлийн сан болон Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлыг төлөвлөх шийдвэр гаргах түвшинд олон нийтийн оролцоо нэмэгдэнэ.
133 8.9. Жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх шинэ механизмыг батлан даалт, зээл, дэмжлэг зэрэг бодлогоор дэмжинэ. 8.9.1. Жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх шинэ зээлийн батлан даалтын сангийн сургалт зохион байгуулах  

 

2017

 

Аймгийн ЗДТГ

БӨ сумын ЗДТГ,

 

 

СХС-аас

Иргэд зээлийн батлан даалтад хэрхэн хамрагдах мэдлэгтэй болно
134 8.10. Бизнесийг дэмжигч төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын түншлэл хамтын ажиллагааг сайжруулж, төрийн байгууллагын зарим чиг үүргийг гүйцэтгүүлнэ. 8.10.1.Хувийн хэвшилтэй хамтран салбарчилсан хэлэлцүүлгүүдийг тогтмол зохион байгуулан, асуудлуудыг шийдвэрлэж байх  

 

2017

 

Аймгийн ЗДТГ БӨ сумын ЗДТГ, МЭҮТ, ХЭХА

 

Орон нутгийн төсвөөс

 

Төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагаа сайжирна.

135 8.11. Хил залгаа бүс нутаг, орон нутгийн түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлох үйлдвэрлэлд байгаль орчинд ээлтэй, дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлж, дотоодын хэрэгцээг бүрэн хангах бодлого барина. 8.11.1. Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлох үйлдвэрлэлийг бодлогоор дэмжих чиглэлээр зэргэлдээ бүс нутгуудтай  хамтран ажиллана  

2017

 

АЗДТГ, ХОХБТТХ, ГХБХБГ, БОАЖГ

Хөрөнгө шаардахгүй Орон нутгийн аж ахуйн нэгж байгууллагуудын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх чадвар нэмэгдэж хямд төсөр барилгын материалын үйлдвэрлэл нэмэгдэнэ
Ес. Чадварлаг засаглалтай-Аз жаргалтай иргэд

9.1.Нутгийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааг   шинэчлэх чиглэлээр:

136 9.1. Төрийн албан хаагчдын манлайлалд тулгуурлан, нийгмийн ёс зүйг төлөвшүүлэх бодлого барина. 9.1.1. Төрийн албан хаагчдын ёс зүйг төлөвшүүлэх сургалт зохион байгуулж, албан хаагчдын мэдлэгийг дээшлүүлэн үр дүнг иргэдээр үнэлүүлэх систем нэвтрүүлэх  

 

2017

 

 

БӨ сумын ЗДТГ

 

ЗДТГ-ын төсвөөс

 

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн зөрчил буурч, иргэд мэдээллэлтэй болно

137 9.1.2. Төрийн байгууллагын ил тод байдлыг хангаж, иргэдийн өргөдөл гомдлыг түргэн шуурхай шийдвэрлэж, төрийн үйлчилгээг иргэдэд чирэгдэлгүй үзүүлэх  

 

2017

 

БӨ сумын ЗДТГ

 

Хөрөнгө шаардагдахгүй

 

 

Иргэдийн сэтгэл ханамж дээшлэнэ

138 9.1.3. Сумын ЗДТГ-ын бүтцийг шинэчилж батлуулан мөрдөж ажиллах Жилдээ Аймгийн ЗДТГ, ТЗУХ,

Баян-Өндөр, ЗДТГ

Хөрөнгө шаардах-гүй Төрийн үйлчилгээ иргэдэд ойртож, шуурхай болно.
139 9.1.4. Шилэн дансны тухай хууль, журмын хэрэгжилтыг хангуулах, дотоод аудитыг гүйцэтгэх, түүний мөрөөр агра хэмжээ авах 2017 БӨ сумын

ЗДТГ, СХААлба

ЗДТГ-ын төсвөөс Шилэн дансны хууль хэрэгжсэнээр төсвийн ил тод, шудрага байдал хангагдана
140 9.1.5. Төрийн бусад байгууллагуудтай хамтын ажиллагааг сайжруулан туршлага судлах, манлайллыг хэрэгжүүлэх  

 

2017

 

Аймгийн ЗДТГ, БӨ сумын ЗДТГ

 

Орон нутгийн төсвөөс

Төрийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах ажиллагаа сайжирна
141 9.2. Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийг шинээр  байгуулна. 9.2.1. Сумын ЗДТГ болон багуудаас хэрэгжүүлж буй ажил, арга хэмжээ, хөтөлбөр төслийн хэрэгжилтийг онлайн болон хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр тогтмол сурталчилах  

2017

 

БӨ сумын ЗДТГ

 

Аймгийн ЗДТГ-ын төсвөөс

Төрийн үйл ажиллагаа иргэдэд нээлттэй ил тод болно
142 9.2.2. ЗДТГ-ын вэб  сайтыг шинэчлэн ажиллуулж, зохион байгуулж буй ажлын үр дүн, багуудын үйл ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод сурталчилах  

 

 

2017

 

 

БӨ сумын

ЗДТГ

 

 

ЗДТГ-ын төсвөөс

 

 

Төрийн үйл ажиллагаа иргэдэд нээлттэй ил тод болно

143 9.3. Сумын гадаад харилцааны уламжлалт бодлогыг өргөжүүлэн хэрэгжүүлнэ 9.3.1. Хамтын харилцаатай гадаад улсын хотуудтай хамтран ажиллах гэрээ байгуулах  

 

2017

Аймгийн ЗДТГ,БӨ сумын ЗДТГ Орон нутгийн төсвөөс Хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулсан гадаад улсын хотуудтай хамтран ажиллах ажиллагаа шинэ түвшинд гарна
144 9.3.2. Гадаадын хөрөнгө оруулалтыг сумын хэмжээнд тодорхой төвшинд бий болгох.  

2017

Аймгийн ЗДТГ, БӨ сумын ЗДТГ Орон нутгийн төсвөөс Тулгамдаж буй зарим асуудлыг шийдвэрлэнэ
145 9.4. Сумын хурал, захиргааны байгууллагын шийдвэрт иргэдийн санал хүсэлтийг тусгаж , тэдний оролцоог хангана. 9.4.1. Нийтийн сонсголын тухай Монгол улсын хуулийн холбогдох заалтыг биелүүлж ажиллах нийтэд зориулсан зар мэдээний зар мэдээний  

2017

 

Аймгийн ЗДТГ, БӨ сумын ЗДТГ

Орон нутгийн төсвөөс Нийтээр дагаж мөрдөх журам боловсруулахад эрх нь хөндөгдөх бүлэг, иргэдийн санал тусгагдана
146 9.5. Иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг шуурхай, шударга, соёлтой, хүртээмжтэй болгоно.

 

9.5.1. Сум багийн бүтцийг тухайн сумын газар зүйн байршил, хүн амын тоо, эдийн засгийн чадавхи зэрэг үзүүлэлтүүдийг харгалзан шинэчилж тогтоох  

 

2017

 

 

Баян-Өндөр, сумын ЗДТГ

 

Төрийн үйлчилгээ иргэдэд ойртож, шуурхай болно.

147

 

9.5.2. Багийн хөгжлийг дэмжих дэд  хөтөлбөрт анхан шатны нэгжийн тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх хөрөнгө оруулалтыг тусган орон нутгийн хөгжлийн бодлоготой уялдуулан төлөвлөх  

 

2017

 

 

Баян-Өндөр, сумын ЗДТГ

Орон нутгийн төсвөөс  

 

Сум, багийг хөгжүүлэх бодлоготой болно.

 

148

 

9.5.3. Хүн ам өрхийн мэдээллийн сангийн зөрчлийг багасгаж, үр дүнгийн үзүүлэлтүүдийг гаргаж тархаах

 

 

IV улиралд

Аймгийн ЗДТГ,

СХ, УБХ

Баян-Өндөр сумын  Засаг дарга

 

Орон нутгийн төсвөөс

Өрхийн мэдээллийн сан бүрдэж, судалгаатай болно.
149 9.5.4. Багуудын ажлын албаны техник, тоног төхөөрөмжийг үе шаттай нэмэгдүүлэх  

2017

БӨ сумын Засаг дарга, Тамгын дарга,БХА ОНХС-ийн хөрөнгөөр Албан хаагчдын ажиллах нөхцөл сайжирна
150 9.6. Төрийн байгууллагаас олгодог зөвшөөрөл, лиценз зэрэгт судалгаа  хийж, элдэв чирэгдэл, шат дамжлагыг багасгахад анхаарна. 9.6.1. Одоо олгогдож байгаа лиценз, зөвшөөрлийн тоог аль болох нэмэгдүүлэхгүй байх чиглэл барьж ажиллах  

2017

 

 

АЗДТГ, ХОХБТХ, ГХБХГ, БОАЖГ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ Хөрөнгө шаардагдахгүй Иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээ чирэгдэл багатай болно
151 9.7. Байргүй багуудад багийн байр барих асуудлыг шийдвэрлэхийн хамт багийн ажлын албаны ажиллах нөхцөлийг сайжруулан, баг хөгжүүлэх, иргэдтэйгээ ажиллах хөтөлбөртэй болгон ажиллуулна. 9.7.1. Шаардлагатай багуудын ажлын албаны байр барих, албан хаагчдын ажиллах нөхцөлийг сайжруулах 2017 Аймгийн ЗДТГ, БЗА, Баян-Өндөр, сумын ЗДТГ  

Орон нутаг, улсын төсвөөс

Ажиллах орчин сайжирч, Иргэд ая тухтай орчинд үйлчлүүлнэ.
152

 

9.8. Баг хөгжүүлэх, иргэдтэйгээ ажиллах хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, туслах ажлын хэсгийг иргэдийн дундаас жил бүр сонгон ажиллуулж, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлнэ. 9.8.1.  “Багийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр”-ийг үргэлжлүүлэх  

 

Жилдээ

 

Аймгийн ЗДТГ, ТЗУХ                Баян-Өндөр сумын  ЗДТГ

 

Орон нутгийн төсвөөс

Багийн иргэд төрийн үйлчилгээ, мэдээллээр хангагдах нөхцөл бүрдэнэ
153

 

9.9.Орон нутгийн удирдлагад иргэдийн санал хүсэлтийг хүргэх зорилгоор АРДЫН ИНДЭР  ажиллуулна. 9.9.1. Төрийн бодлого, үйл ажиллагаанд иргэдийн санал, хүсэлтийг  тусган хэрэгжүүлэх АРДЫН ИНДЭР ажиллуулах  

2017

 

Аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр, сумын ЗДТГ

 

Орон нутгийн төсвөөс

Иргэдэд тулгамдсан асуудлууд шуурхай бодитоор шийдвэрлэгдэнэ
154 9.10. Төрийн бүх шатны байгууллагуудын үйл ажиллагааг иргэд хэрхэн үнэлж байгааг хагас, бүтэн жилээр багуудаар дамжуулан авч ил тод мэдээлж, холбогдох арга хэмжээг авч  ажиллана. 9.10.1. Баян-Өндөр сумын ЗДТГ болон багуудын ажлын албадаас иргэдэд үзүүлж байгаа төрийн үйлчилгээ талаар иргэдийн үнэлгээг байнга авч хэвших  

 

2017

 

 

Баян-Өндөр, сумын ЗДТГ

Хөрөнгө шаардагдахгүй Төрийн үйлчилгээний хүртээмж иргэдэд хэрхэн хүрч байгаад дүн шинжилгээ хийх нөхцөл бүрдэнэ
155 9.11.Сумын хурлын төлөөлөгчид, багийн Засаг дарга  нар багийн иргэд сонгогчдод тогтмол хугацаанд тайлан тавьж  ажлаа дүгнүүлдэг тогтолцоог бүрдүүлнэ. 9.11.1. Сумын ИТХ-ын төлөөлөгчид болон багийн Засаг дарга нар тодорхой хуваарийн дагуу иргэдэд ажлаа тайлагнах ажлыг төрөл бүрийн хэлбэрээр зохион байгуулах  

2017

 

Баян-Өндөр, сумын ЗДТГ

 

Хөрөнгө шаардагдахгүй

Орон нутагт төрийн байгууллагуудас хийгдэж буй ажил, үйл ажиллагааны талаар иргэд бүрэн мэдээллээр хангагдана.
156

 

9.12. Ерөнхий сайд асанА.Амарын талбайн орчинд байрлах Лед дэлгэцээр төрийн үйлчилгээ, иргэдийн эрх, үүрэг, иргэдийн заавал мэдэж байх хуулийн зарим заалтуудыг

сурталчилах ажлыг зохион байгуулна.

9.12.2.  Лед дэлгэцээр иргэдийн заавал мэдэж байх хуулийн заалтууд болон, чухал мэдээллүүдийг сурталчлах ажлыг тогтмолжуулах  

 

 

2017

 

Аймгийн ЗДТГ-ын ХЭЗХ, БӨсумын ЗДТГ, ХЗАХА

 

Хөрөнгө шаардагдахгүй

 

Иргэд төрийн үйлчилгээний мэдээллийг чирэгдэлгүй авна

157 9.13. Хил залгаа аймаг, сумдтай хамтын ажиллагааг өргөжүүлж, тулгамдаж буй асуудлуудыг шийдвэрлэнэ. 9.13.1. Хөрш зэргэлдээ сумдуудтай  хамтран ажиллах гэрээ байгуулан жил тутам дүгнэн тулгамдаж буй асуудлыг хамтран шийдвэрлэх  

2017

Баян-Өндөр, сумын ЗДТГ, Холбогдох сумууд Хөрөнгө шаардагдахгүй Хамтын ажиллагаа сайжирна
158 9.14.Төрийн албаны мэргэшсэн тогтвортой байдлыг ханган, мэргэшүүлнэ. 9.14.1. Төрийн албаны тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэн ажиллаж, төрийн чадварлаг мэргэшсэн боловсон хүчин бэлтгэхэд анхаарна  

 

2017

Аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр, сумын ЗДТГ Орон нутгийн төсвөөс  

Чадварлаг мэргэшсэн төрийн албан хаагчидтай болно

159 9.15. СӨХ-дтой хамтран ажиллаж, иргэд, оршин суугчдын ая тухтай байдлыг бүрдүүлэх бодлого барина. 9.15.1. Сууц өмчлөгчдийн холбоодын менежментийг өөрчлөн зохион байгуулахад анхаарч, хариуцлагыг нэмэгдүүлнэ  

 

2017

 

Баян-Өндөр сумын ЗДТГ,

СӨХ

 

Хөрөнгө шаардагдахгүй

Иргэдээс ирүүлсэн гомдол буурч оршин суугчдын сэтгэл ханамж дээшилсэн байна.
160 9.16. Иргэдийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд хөршийн холбоо, бүлэг байгуулах ажлыг багуудад зохион байгуулж, хууль, эрх зүйн сургалт, сурталчилгаа явуулан, орон нутгийн хууль, хүчний байгууллагуудтай хамтран ажиллана 9.16.1. Зарим багийн нутаг дэвсгэрт хэсгийн байцаагч ажиллах нөхцөл бололцоог судлан шийдвэрлэх  

2017

Аймгийн ЗДТГ, СЗД, ЦГ, ГХУСАЗСЗ, ХЗАХА Орон нутгийн төсвөөс Шанд, Даваат багт гарах гэмт хэрэг буурна
161 9.16.2. Хар тамхи мансууруулах бодис хэрэглэгчдийн судалгаанд үндэслэн тухайн хэрэглээг байхгүй  болгох арга хэмжээ авах  

2017

Аймгийн ЗДТГ, СЗД, ЦГ, ГХУСАЗСЗ, ХЗАХА Орон нутгийн төсвөөс Хар тамхи мансууруулах бодисын хэрэглээнд хяналт тавих тогтолцоо бүрдэнэ
162 9.16.3. Эрх зүйн хөтөч нараар дамжуулан багуудын ажлын албанд хууль, эрх зүйн сургалт сурталчилгааг зохион байгуулах  

 

 

2017

 

СЗД, ХЭЗХ, Багуудын ажлын алба, ХЗАХА

 

ЗДТГ-ын сангаас

Шинээр батлагдсан хууль тогтоомж эрх зүйн бусад актуудыг шат дамжлагагүйгээр иргэдэд түргэн шуурхай сурталчилна
163 9.16.4. Орон нутгийн хууль хяналтын байгууллагуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөөг жил бүр гарган, мөрдөж ажиллах  

 

2017

СЗД, ХЭЗХ, Шүүх, ПГ, ЦГ, ШШГА, ХЗАХА Хөрөнгө шаардагдахгүй Хууль хяналтын байгууллагуудын хамтын ажиллагаа нэмэгдэж гэмт хэрэг зөрчлийн гаралт буурна
164 9.16.5.  Баян-Өндөр сумын гэр хорооллын багуудын айл өрх, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын гал түймэр, гамшиг, ослын аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор Эрэн хайх аврах, гал унтраах  ангийн материаллаг баазыг бэхжүүлэх. Жилдээ Аймгийн ЗДТГ, Аймгийн Онцгой комисс,  сумын ЗДТГ

ОБГ

Орон нутгийн төсвөөс Төрийн үйлчилгээ иргэдэд ойртож гэр хороололд гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, аврах үйл ажиллагаа иргэдэд ойртож учрах хохирол буурна
165 9.17. Хөгжлийн шинэ чиг хандлагыг тодорхойлох зорилгоор Эрдэнэт хотын статусын асуудлыг УИХ-д уламжилна 9.17.1. Эрдэнэт хотын статусыг төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран УИХ-д уламжилах  

2017

БӨсум ЗДТГ, Төрийн болон төрийн бус байгуулла-гууд Хөрөнгө шаардаг-дахгүй Орхон аймгийн Эрдэнэт хот гэсэн статус бий болсоноор дүүргийн статустай болно