БАЯН-ӨНДӨР СУМЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2018 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ


Эрдэнэт 2017.12.20

Зорилт Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Хугацаа Хариуцах хэлтэс, сум, байгууллага Төсөв /сая төгрөг/ Хүрэх үр дүн
НЭГ.ЭРҮҮЛ –АЗ ЖАРГАЛТАЙ ИРГЭД

1.1 Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ, спортын чиглэлээр:

1. 1.1.1 “Эмч дэд хөтөлбөр” хэрэгжүүлж, Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийг хүн амын тоон судалгаа, ажлын ачааллыг харгалзан санхүүжүүлж, эмч, эмнэлгийн ажилтнуудыг тодорхой үе шаттай сургалтанд хамруулах зэрэг бүхий л талын дэмжлэг үзүүлэх замаар тэдний ажиллаж, амьдрах таатай нөхцөлийг бүрдүүлэх. 1.1.1.1. “Эмч дэд хөтөлбөр”-ийн 2018 оны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх 2018 Аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ НБХ

ЭМГ

Орон нутгийн төсвөөс Хөтөлбөр хэрэгжиж эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний ажиллаж, амьдрах нөхцөл сайжирна
2. 1.1.1.2. Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжилтээр өдрийн стационари, гэрийн, хөнгөвчлөх эмчилгээг нэвтрүүлэн, иргэдийг нэг цэгээс эрүүл мэндийн тусламж  үйлчилгээг авах нөхцлийг  сайжруулах 2018 Аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ, ӨЭМТ-үүд НБХ

ЭМГ

Эрүүл мэндийн  тусламж үйлчилгээнд өдрийн, гэрийн, хөнгөвчлөх эмчилгээнүүд  нэвтэрсэн байна. ӨЭМТ-үүд хугацаандаа магадлан итгэмжлэлд орсон байна.
3. 1.1.1.3. Алслагдсан багт ӨЭМТ-ийг барих ажлыг үе шаттай хэрэгжүүлэх, тоног төхөөрөмжөөр хангах ажлыг үргэлжлүүлэх 2018 Аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ, ӨЭМТ-үүд НБХ

ЭМГ

Улс,орон нутгийн төсвөөс

ОНХС

Шинээр өрхийн эрүүл мэндийн төв ашиглалтанд орсон байна. Үйлчилгээ ойртож, хүлээгдэл, чирэгдэл арилна.
4. 1.1.2. “Чөлөөт цагийн талбай дэд хөтөлбөр” гэр хороололд шинээр хэрэгжүүлж, орон сууцны байрны гаднах тоглоомын талбайн тохижилтыг сайжруулж, ашиглалт хамгаалалтыг хариуцах эзэнтэй болгоно. 1.1.2.1. “Чөлөөт цагийн талбай” дэд  хөтөлбөрийн 2018 оны төлөвлөлтийн дагуу гэр хороололд болон орон сууцны хороололд тоглоомын талбайн тохижилтыг сайжруулж, биеийн тамирын талбайг иж бүрэн тохижуулах 2018 Баян-Өндөр сумын ЗДТГ НБХ  БТСГ ОНХС-ийн хөрөнгөөр Амралт чөлөөт цагийн талбайн тоо нэмэгдэж хамгаалах хариуцах эзэнтэй болсон байна.
5. 1.1.3.Олон улсын чанартай  А зэрэглэлийн тэмцээнийг өвөл, зуны спортын төрлөөр зохион байгуулах боломжийг орон нутагт бүрдүүлж  улсын чанартай спортын арга хэмжээнүүдийг  тогтмол зохион байгуулна. 1.1.3.1. Үндэсний спортын VI их наадмын анхан шатны тэмцээнийг орон нутагтаа зохион байгуулах, шигшээ тэмцээнд амжилттай оролцох 2018 Аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ НБХ

БТСГ

Орон нутгийн төсвөөс Анхан шатны тэмцээнийг амжилттай зохион байгуулж шигшээ тэмцээнд оролцож, амжилт гаргасан байна.
6. 1.1.3.2.Улсын чанартай томоохон тэмцээн уралдааныг зохион байгуулж, спорт, олимпизмын багш, дасгалжуулагч нарын мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх, гадаад, дотоодын сургалт, семинарт хамруулах 2018 Аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ НБХ

БТСГ

Орон нутгийн төсвөөс Спортын арга хэмжээг орон нутагтаа 2-оос доошгүй удаа  амжилттай зохион байгуулсан байна
7. 1.1.4.Эрүүл мэндийн алхалтын замыг  Баян-Өндөр уул, Бурхан багшийн  сэрэг дүр, Сархиа уул- Хийморийн овооны чиглэлд барина. 1.1.4.1. Эрүүл мэндийн алхалтын замыг үе шаттайгаар барьж байгуулах ажлыг үргэлжүүлэх 2018 Баян-Өндөр сумын ЗДТГ НБХ

ЭМГ

БОАЖГ,

Орон нутгийн төсвөөс Иргэдийн эрүүл мэндийг дэмжих орчин нөхцөл бүрдэнэ
8. 1.1.5. Нийтийн биеийн тамирыг олон нийтийн дунд өрнүүлэх, иргэдийн санал санаачилгыг дэмжин хамрагдагсдын тоог нэмэгдүүлнэ. 1.1.5.1. Баян-Өндөр сумын багийн иргэдийн дунд зохион байгуулах спортын II их наадмыг спортын 7 төрлөөр зохион байгуулах 2018 Баян-Өндөр сумын ЗДТГ НБХ

БТСГ

Орон нутгийн төсвөөс Багийн Засаг дарга, ажлын алба, иргэдийн уялдаа холбоог сайжруулах, хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлэх иргэдийг идэвхтэй хөдөлгөөнд хамруулж нийтийн биеийн тамир, спортыг хөгжүүлнэ.
9. 1.1.5.2. Монгол улсад шинээр бий болж байгаа спортын төрлүүдийг орон нутагт хөгжүүлэх 2018 Аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ НБХ

БТСГ

Орон нутгийн төсвөөс Шинээр хөгжиж байгаа спортын төрлүүдийг орон нутагт хөгжүүлж ахмадууд, иргэдийн чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, тэмцээн уралдаан зохион байгуулна.
10. 1.1.6.Нийгмийн эрүүл мэндийн тандалт судалгааг хүн амын дунд хийж, түүнд түшиглэсэн эрүүл мэндийг дэмжих бодлого боловсруулан хэрэгжүүлнэ. 1.1.6.1. “Нийгмийн эрүүл мэндийн төв”-ийн үйл ажиллагааг жигдрүүлэх 2018 Аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ, ӨЭМТ-үүд НБХ

ЭМГ

Орон нутгийн төсвөөс Хүн амын эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлж байгаа  хүчин зүйлд хариу арга хэмжээ авах  тогтолцоо бүрдсэн байна.
11. 1.1.6.2.Засгийн газрын “Элэг бүтэн Монгол” хөтөлбөрийн хүрээнд зорилтот бүлгүүдэд элэгний хорт хавдар, В,С вирусийн халдварыг эрт илрүүлж, өвчлөлийг бууруулах, эмчлэх ажлыг зохион байгуулах. 2018 Баян-Өндөр сумын ЗДТГ, ӨЭМТ-үүд НБХ

ЭМГ

БОЭТ

Орон нутгийн төсвөөс Элэгний хорт хавдар, хатуурлын нас баралт буурч, халдварын тархалт буурна.
12. 1.1.6.3.Элэгний вирусгүй Эрдэнэт хот аяныг зохион байгуулах, үйл ажиллагааг дэмжих 2018  Баян-Өндөр сумын ЗДТГ, ӨЭМТ-үүд НБХ

ЭМГ

Орон нутгийн төсвөөс Төрсөн нярайн вирусын халдварын тархалт буурах
13. 1.1.6.4. Зүрх  судасны өвчлөлийг бууруулах төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх 2018 Аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ, ӨЭМТ-үүд НБХ

ЭМГ

БОЭТ

Орон нутгийн төсвөөс Тархины цус харвалт, зүрхний шигдээсний шалтгаанд нас баралтын эзлэх хувь буурна.
14. 1.1.6.5.Хүн амд ДОХ/ХДХВ/БЗДХ-ыг эрт илрүүлэх, оношлох, эмчлэх ажлыг эрчимжүүлэх 2018 Баян-Өндөр сумын ЗДТГ, ӨЭМТ-үүд НБХ

ЭМГ

Орон нутгийн төсвөөс БЗДХ-ын илрүүлэлт нэмэгдэж тандалтын тогтолцоо  сайжирч, өвчлөл буурна.
15. 1.1.6.6. Жирэмсэн болон хөхүүл эхчүүдийг аминдэмжүүлэх, цус, цусан бүтээгдэхүүний хангалтыг нэмэгдүүлэх зэрэг ажлууд зохион байгуулах 2018 Аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ, ӨЭМТ-үүд НБХ

ЭМГ

Орон нутгийн төсвөөс Цус багадалттай эхийн эдгэрэлтийн хувийг 85%-д хүргэнэ. Эх, хүүхдэд үзүүлэх эрүүл мэндийн  тусламжийн хүртээмж нэмэгдэнэ. Аймгийн хэмжээнд донорын тоо нэмэгдсэн байна.
16. 1.1.6.7. Ерөнхий боловсролын сургуулиудын ахлах ангийнханд  эрүүл мэндийн боловсрол олгох, Хүүхдийн амны хөндийн өвчнийг оношлох, эмчлэх, урьдчилан сэргийлэх ажпыг  зохион байгуулах, дэмжпэг үзүүлэх 2018  Баян-Өндөр сумын ЗДТГ, ӨЭМТ-үүд НБХ

ЭМГ

Орон нутгийн төсвөөс Сурагчдын эрүүл мэндийг дэмжих үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ. Амны хөндийн оношлогоо,эмчилгээ хийгдсэн хүүхдийн тоо нэмэгдсэн байна.
17. 1.1.7.Нийгмийн эрүүл мэндийн тандалт судалгааг хүн амын дунд хийж, түүнд түшиглэсэн эрүүл мэндийг дэмжих бодлого болвсруулан хэрэгжүүлнэ. 1.1.7.1. Эрүүл мэндийн судалгааг хүн амын дунд хийх, эрүүл мэндийг дэмжих бодлогыг иргэдэд таниулан сурталчлах, сургалт явуулах 2018 Сумын ЗДТГ, ЭМГ Хөрөнгө шаардахгүй Эрүүл мэндийн нэгдсэн судалгаатай болж, байнгын тодруулга хийгдэнэ.
18. 1.1.7.2. Аж ахуйн нэгж байгууллагуудын дунд эрүүл зөв хоололт, эрүүл идэвхитэй амьдралын дадал зуршил эзэмшүүлэх арга хэмжээ зохион байгуулах  2018 Сумын ЗДТГ, ЭМГ Хөрөнгө шаардахгүй Тусламж үйлчилгээний хожимдол буурна.
19. 1.1.7.3 Хөрсний болон орчны эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын нөхцөл, ариутгал халдваргүйжүүлэлт, хүнсний аюулгүй байдалд нөлөөлөх нөлөөллийг судлах 2018 Сумын ЗДТГ ОНХС-ийн хөрөнгөөр Судалгаанд тулгуурлан гэр хорооллын био 00-ийг турших, иргэдэд санал болгох
20. 1.1.7.4 Агаарын бохирдолд нөлөөлж байгаа нөлөөлөл түүнийг судлах, хогны менежментийг боловсронгуй болгох хоёр дахь түүхий эдийг боловсруулах суурь судалгаа хийх 2018 Сумын ЗДТГ ОНХС-ийн хөрөнгөөр Нөлөөллийг тодорхойлж эко халаагуурыг туршиж үр дүнг судлаж айл өрхөд суурлуулах
21. 1.1.8.Эрүүл орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн иргэд, хамт олны санаачлагыг дэмжих эрүүл баг, хороо, гудамж, албан байгууллага, аж ахуйн нэгж, өрх болох хөдөлгөөн өрнүүлж, жил бүр шалгаруулан сайн туршлагыг нийтийн хүртээл болгон урамшуулна. 1.1.8.1. Иргэдийг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулах, байгууллагуудын  оролцоог сайжруулах, “Ажлын байранд эрүүл мэндийг дэмжих” бүх нийтийн аян  өрнүүлэх, “Эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллага”-ын тоог нэмэгдүүлэх 2018  Баян-Өндөр сумын ЗДТГ НБХ

ЭМГ

Орон нутгийн төсвөөс Иргэн бүрийг жилд 1-ээс доошгүй удаа урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулах, хамралтыг 40 хувьд хүргэсэн байна. Эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллагын тоог 5%-иар нэмэгдүүлсэн байна.
1.2 Хүүхэд, залуучууд, гэр бүлийн хөгжил, хамгааллын чиглэлээр
27.  1.2.1. Хүүхдийн эрх хөгжил, хамгааллыг     сайжруулж, хүүхэд гэр бүлд ээлтэй орчин бүрдүүлнэ. 1.2.1.1. Хүүхдийн эрхийн болон хамгааллын тухай хуулийг сурталчлах, хүүхдийн эрх, хамгааллын чиглэлээр бүх төрлийн үйл ажиллагаа зохион байгуулах, төрийн, төрийн бус байгууллагуудыг чадавхижуулах, хамтран ажиллах 2018 Баян-Өндөр сумын ЗДТГ НБХ

ГБХЗХГ

Орон нутгийн төсвөөс Аймгийн хэмжээнд салбар хуулиудыг эцэг эх, хүүхэд, иргэд олон нийтийн 1/3-ийг хамруулан сурталчилна. Эцэг эх, хүүхэд, иргэд олон нийтийн мэдлэг мэдээлэл дээшилнэ.
28. 1.2.2 Хүүхдийн оролцооны  байгууллагуудын үйл ажиллагааг дэмжиж, гишүүдийг чадавхижуулна. 1.2.2.1. Аймаг, сум, багийн Хүүхдийн төлөө зөвлөлийн үйл ажиллагааг сайжруулан тогтмолжуулах,  Хүүхдийн өөрийн удирдлагын сайн дурын байгууллагын үйл ажиллагааг дэмжин хөгжүүлэх 2018 Баян-Өндөр сумын ЗДТГ НБХ

ГБХЗХГ

Орон нутгийн төсвөөс Хүүхэд харах төвд 60-70 хүүхдийг хамруулж, үйл ажиллагааг  тогтмолжуулна. Хүүхдийн өөрийн удирдлагын байгууллагын үйл ажиллагаа сайжирч, хүүхдийн оролцоо нэмэгдэнэ. 10 багийн Хүүхдийн чуулганыг зохион байгуулна. Хүүхдийн төлөө зөвлөлийн үйл ажиллагаа тогтворжино. Зорилтот бүлгийн хүүхдийн бодит судалгаатай болж, дэмжлэг үзүүлсэн байна.
29. 1.2.3. Хүүхэд, эмэгтэйчүүдийн гэмт хэрэг, эрхийн зөрчил, хүчирхийллээс хамгаалах урьдчилан сэргийлэх ажлыг төр, олон нийт, төрийн бус байгууллагатай хамтран зохион байгуулж, хяналтыг сайжруулна. 1.2.3.1. Хүүхэд, эмэгтэйчүүдийн эрхийн зөрчлийг бууруулах, хүчирхийллээс хамгаалах чиглэлээр эцэг эх олон нийтэд зориулсан нөлөөллийн үйл ажиллагааг холбогдох байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах, 2018 Сумын ЗДТГ ОНХС-ийн хөрөнгөөр Хүүхдийн эрхийн зөрчил буурна. Төрийн, ТББ-ын ажилчдын хууль эрх зүйн мэдлэг дээшилнэ. Байгууллагуудын уялдаа холбоо сайжирна. Эцэг эх, олон нийтийн хандлага өөрчлөгдөнө.
30. 1.2.4. Залуучуудын хөгжлийг дэмжиж, тэдний тэгш оролцоог хангана. 1.2.4.1.Өсвөр үеийн хөгжил оролцоог дэмжих хөтөлбөр хэрэгжүүлэх 2018 Аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ НБХ

ГБХЗХГ

Төрийн бус байгууллага

Орон нутгийн төсвөөс Өсвөр үеийнхний  эрүүл мэнд, нөхөн үржихүйн мэдлэг мэдээлэл олгох нөлөөллийн ажлыг  зохион байгуулж, өсвөр үе, залуучуудыг хамруулан зохион байгуулна.
1.2.4.2. Оюутан залуучуудын хөгжил оролцоог нэмэгдүүлэх хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, залуучуудын хөгжлийн төвийн үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэх 2018 Аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ НБХ

ГБХЗХГ

Төрийн бус байгууллага

Орон нутгийн төсвөөс Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийг сурталчилах, хөтөлбөр арга хэмжээнд  залуучуудын 1/3-ээс доошгүй хувь хамрагдсан байна. Амьдрах ухааны нөлөөллийн ажил, Гэр бүлийн боловсрол олгох сургалтыг зохион байгуулж үйлчлүүлэгдийн тоог 3%-иар нэмэгдүүлнэ
31. 1.2.5.  Гэр бүлийн боловсрол олгох, нийгэм дэх гэр бүлийн оролцоог нэмэгдүүлнэ. 1.2.5.1. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах чиглэлээр ажил зохион байгуулах 2018 Аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ НБХ

ГБХЗХГ

Орон нутгийн төсвөөс Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах, Гэр бүлийн тухай хуулийн хэрэгжилт хангагдана.
ХОЁР.НИЙГМИЙН ДЭМЖЛЭГТЭЙ –АЗ ЖАРГАЛТАЙ ИРГЭД
32. 2.1.Залуу гэр бүл болон бага дунд орлоготой айл өрхийг орон сууцаар хангах бодлого барина. 2.1.1. Орон сууцны хороолол, хотхон, барилга барих төсөл хэрэгжүүлэх гэрээг газар эзэмшигч иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагатай байгуулах I,II улиралд Аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ НБХ

ГБХЗХГ ХОХБТХ                                  ГХБХБГ

25%-иас багагүй газар эзэмшигч нартай гэрээ байгуулна.

 

33. 2.2.Ахмад настнаа дэмжих “Ач санах” дэд хөтөлбөр, Эрдэнэтийн анхдагч, илгээлтийн  эздэд  “Анхдагч” дэд хөтөлбөрүүдийг тус тус боловсруулан хэрэгжүүлнэ 2.2.1. Ахмад настныг дэмжих “Ач санах” хөтөлбөрийн хүрээнд ахмадуудад чиглэгдсэн олон талт ажлууд зохион байгуулах, Орон нутагт хэрэгжиж буй ахмад насанд чиглэсэн хөтөлбөр, хэмжээнд сумын ахмадыг хамруулах, оролцоог хангах     2018 Баян-Өндөр сумын ЗДТГ, Багийн засаг дарга, Ахмадын хороо

 

Орон нутгийн төсвөөс

НХС

Хөтөлбөрийн хэрэгжилт хангагдаж ахмадуудад үйлчилгээг хүргэсэн байна.
2.2.2. “Анхдагч” дэд хөтөлбөрийн хүрээнд Анхдагчийн судалгааг баг тус бүрээр шинэчлэн гаргаж амьжиргааны төвшинг судлаж, дэмжиж ажиллах 2018 Аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ БХА ХХҮГ НХС

 

Баян-Өндөр сумын анхдагчид нийгмийн халамжийн шаардлагатай  үйлчилгээнд бүрэн хамрагдана.
34. 2.3.Хөгжлийн бэрхшээлтэй болон өрхийн амьжиргааны түвшин доогуур өрхийн иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэн тэдгээрийн ажиллаж, амьдрах таатай нөхцөлийг бүрдүүлнэ. 2.3.1. Аж ахуйн нэгж байгууллага бүр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд үйлчлүүлэхэд шаардлагатай дэд бүтэц бий болгоход анхаарч тодорхой ахиц дэвшил гаргах, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд ээлтэй орчин бүрдүүлэхэд нөлөөлөх     2018  Баян-Өндөр сумын ЗДТГ

НХҮХМ

 

ААНБ, иргэд,

ТТБ,

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд ээлтэй орчин суурь судалгааны үеэс нэмэгдэж шинэ баригдсан барилга байгууламж бүрт дэд бүтэц хийгдсэн байна.
35. 2.3.2.Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд хэлбэрийн хүүхдэд эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн үйлчилгээг үзүүлэх, сэргээн засах, тэдний эцэг эх, асран хамгаалагч, гэр бүлтэй хамтран ажилладаг хөгжлийн төвүүдийг дэмжин ажиллах 3, 4-р улиралд Баян-Өндөр сумын ЗДТГ, НХҮХМ, БСЭМХМ,  

Орон нутгийн төсвөөс

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг  нийгэмшүүлэх  төвүүдийн үйл ажиллагаа чадавхижсан байна.

 

36. 2.4.Зорилтот бүлэгрүү чиглэсэн нийгмийн халамж, хамгааллын бодлогыг холбогдох хууль тогтоомжтой уялдуулан, орон нутгийн хөтөлбөр боловсруулж,хэрэгжүүлэхэд хамтран оролцоно. 2.4.1. Зорилтот бүлгийн хөгжил, хамгааллыг сайжруулах хөтөлбөр хэрэгжүүлж, өрхүүдийг  хамруулах 2018 Аймгийн ЗДТГ, БӨ сумын ЗДТГ, НХҮХМ  

Орон нутгийн төсвөөс

Жилд 400-аас доошгүй зорилтот өрхийн амьжиргааг дээшлүүлнэ.
37. 2.4.2. Нийгмийн халамжийн тухай хуулинд заагдсан тэтгэвэр, тэтгэмж, нийгмийн халамжийн үйлчилгээг иргэдэд суралчилах, чирэгдэлгүй, түргэн шуурхай хүргэх 2018 Аймгийн ЗДТГ, БӨ сумын ЗДТГ, НХҮХМ  

Хөрөнгө шаардагдахгүй

Хуулийн хүрээнд халамжид хамрагдах шаардлагатай байгаа өрх, иргэний өргөдөл хүсэлт 100 хувь шийдвэрлэгдсэн байна.
38. 2.4.3. Зорилтот бүлгийн иргэдийн хөгжил, хамгааллыг сайжруулах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, нийгмийн цогц үйлчилгээг хүргэх 2018 Аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ НБХ

ХХҮГ

Орон нутгийн төсвөөс 500-аас доошгүй өрхөд нийгмийн цогц үйлчилгээг хүргэж, амьжиргааг нэмэгдүүлсэн байна.
39.  

 

 

 

 

 

 

 

2.5.Архи, тамхи, мансууруулах бодисын хэрэглээний талаар эрүүл, зөв амьдралын дадал, хэвшлийг бүрдүүлэх бодлогыг хэрэгжүүлнэ.

 

2.5.1.Архи,согтууруулах ундаагаарүйлчилдэг, худалдаалдагцэгийнтоогбууруулах, чанаржуулах,  насанд хүрээгүйхүүхдэдархи, тамхи худалдаалдаг зөрчлийг таслан зогсоох ажлыг үешаттайзохион байгуулах  

 

2017

Аймгийн ЗДТГ, БӨ сумын ЗДТГ,ЦГ, ХҮҮХМ

Худалдаа үйлдвэрлэл үйлчилгээ

 

Хөрөнгө шаардагдахгүй

Архи согтууруулах ундаагаар үйлчилдэг болон тамхины худалдааны цэг байж болох норматив хэмжээнд очно
40. 2.5.2. Ерөнхий боловсролын сургууль, их дээд сургуулийн орчинд согтууруулах ундаа, тамхи худалдаалдаг зөрчлийг арилгах  

2017

 

Аймгийн ЗДТГ, БӨ сумын ЗДТГ,БСУСГ, ХҮҮХМ

 

Хөрөнгө шаардагдахгүй

 

Сургууль цэцэрлэгийн орчинд архи тамхины хэрэглээ багасна

41. 2.5.3. Архигүй Монгол хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, мансууруулахбодис хэрэглэхээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах  

 

2017

Аймгийн ЗДТГ, БӨ сумын ЗДТГ, ЦГ, БСУГ, ХЗАХМ  

Орон нутгийн төсвөөс

Архи худалдаалах цэгийн тоо цөөрч, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил эрчимжинэ
42. 2.5.4. Хүүхэд, Гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх орон нутгийн дэд хөтөлбөр боловруулан хэрэгжүүлэх  

2017

Аймгийн ЗДТГ, БӨ сумын ЗДТГ, ЦГ, сумын ГХУССЗ, НХҮХМ,  

Орон нутгийн төсвөөс

Хамтарсан багийн ажиллах ажлын нөхцөл, үйлчилгээний чанар сайжирсан байна.
43. 2.6. Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, өрхийн амьжиргааны баталгаажих түвшингээс доогуур орлоготой иргэдэд чиглэсэн эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын бүхий л үйлчилгээний талаар хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлэхэд хамтран оролцоно. 2.6.1 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг төсөл хөтөлбөрт хамруулж, ажлын байранд зуучлан орлогын эх үүсвэртэй болгох

 

 

 

2017

 

Аймгийн ЗДТГ, БӨ сумын ЗДТГ, НХҮХМ, СХС

 

 

Орон нутгийг төсвөөс ,

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд ажлын байраар хангагдаж, тэдгээрийн  амьжиргааны түвшин дээшлэнэ

 

44. 2.6.2Ахмадууд хуулиар олгогдсон хөнгөлөлт, тусламж, үйлчилгээнд хамрагдах нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх, мэдээллээр хангаж ажиллах  

2017

 

Аймгийн ЗДТГ, БӨ сумын ЗДТГ, НХҮХМ

 

Орон нутгийг төсвөөс, НХСангаас

Ахмад настанд үзүүлэх төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмж нэмэгдэнэ
ГУРАВ.АЖИЛТАЙ-АЗ ЖАРГАЛТАЙ ИРГЭД
45. 3.1. Сум орон нутгийн хэмжээнд үйлдвэржилтийн бодлого, хөтөлбөрийг үргэлжүүлэн хэрэгжүүлнэ. 3.1.1.Сум хөгжүүлэх сангийн зээлийг үргэлжлүүлэх, ил тод нээлттэй зохион байгуулах 2018 Баян-Өндөр сумын ЗДТГ СХС Сум хөгжүүлэх сангаас Орон нутгийн өрхийн болон жижиг дунд үйлдвэрлэл  эрхлэгчид нэмэгдэж төсөвт орлого төвөлрөх, ажилын байр нэмэгдэнэ
46. 3.1.2. Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжих  зээлийн батлан даалтын сангийн  хөнгөлөлттэй зээлийн төслийг орон нутагтаа хэрэгжүүлэх 2018 Аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ ХОХБТХ

ХХААГ

Орон нутгийн төсвөөс. Хөнгөлөлттэй зээлийн хүртээмж нэмэгдэж, бизнес эрхлэгчдэд бодит дэмжлэг бий болно.
47. 3.1.3. ДЗОУБ-ын Эрдэнэт орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөртэй хамтран хэрэгжүүлж буй нэмүү өртөгийн сүлжээг бий болгох ажлыг үргэлжлүүлэх, бүтээгдэхүүн үйлчилгээ гаргахад дэмжлэг үзүүлэх 2018 Аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ Ажлын хэсэг Орон нутгийн төсвөөс

ДЗОУБ-аас

Орон нутгийн онцлогт тохирсон 1-2 үйлдвэр байгуулагдсанаар ажлын байр нэмэгдүүлэх боломжтой, нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээ бий болно.
48. 3.2.Орон нутгийн хэмжээнд салбаруудын бодлого, үйл ажиллагааг боловсронгуй болгож, ажлын байрны тоог нэмэгдүүлэн, хүн амын амьжиргааны өртгийг  бууруулах бодлого барина. 3.2.1. Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлөөс батлагдсан хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих арга хэмжээнийтөсөл, хөтөлбөрүүдэд зорилтот бүлгийн иргэдийг хамруулан байнгын болон түр ажлын байраар хангаж орлогоор дэмжих 2018 Аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ НБХ

ХХҮГ

ХЭДС Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих арга хэмжээний хөтөлбөр төслийн хэрэгжилт сайжирч 1400 түр болон байнгын ажлын байр нэмэгдэнэ.
49. 3.2.2 Эрүүл ахуйн орчны тохижилт ариун цэврийг хангах талаар иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагатай гэрээг шинэчлэн байгуулж, ажил үйлчилгээ эрхлэх боломжийг бүрдүүлэх 2018 Баян-Өндөр сумын ЗДТГ, МЭҮТ, ЭМГ, МХГ

 

Хөрөнгө шаардахгүй ААНБ үүрэг хариуцлага сайжирч төр хувийн хэвшилийн хооронд  мэдээлэл дамжуулах, эрх ашигийг төлөөлөх, хамтран ажиллах үндсэн үүргээ гүйцэтгэх чадвар  дээшилнэ.
50. 3.2.3. “Эрдэнэтэд үйлдвэрлэв”  худалдааны төвийн үйл ажиллагааг тогтмолжуулах 2018 Аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ ХОХБТХ

ХХҮГ

 

Орон нутгийн төсвөөс Орон нутгийн өрхийн болон жижиг үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн бодит орлого нэмэгдэж чадавхижна.
51. 3.3.Өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжих хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлж, ажлын байрны тоог нэмэгдүүлэн өрхийн бодит орлогыг өсгөнө. 3.3.1.Жимс жимсгэнэ тариалах, боловсруулах үйлдвэрийг дэмжиж ажиллах 2018  Баян-Өндөр сумын ЗДТГ ОНХС-ийн хөрөнгөөр Орон нутгийн онцлогт нийцсэн хөдөлмөр эрхлэлтийн төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх боломж бүрдэнэ. Хөтөлбөр хэрэгжиж иргэд орлогын эх үүсвэртэй болж ажлын байраар хангагдсан байна.
52. 3.4.Нэг өрх нэг ажлы байр хөтөлбөрийн хүрээнд Худалдааны гудамжны үйл ажиллагааг тогтмолжуулах 3.4.1. Шинээр ажлын байрыг бий болгох, тоног төхөөрөмжийг иргэдэд ашиглуулах 2018 Баян-Өндөр сумын ЗДТГ Сумын төсвөөс ажлын байраар хангагдаж ажилтай орлоготой иргэд нэмэгдэнэ
 

 

ДӨРӨВ.ОЮУНЛАГ, ЁС ЗҮЙ, СОЁЛТОЙ-АЗ ЖАРГАЛТАЙ ИРГЭД

53. 4.1.Эрдэнэт шинжлэх ухаан технологийн парк  байгуулна. 4.1.1. Эрдэнэт шинжлэх ухаан технологийн паркыг үйл ажиллагааг дэмжих, орон нутгийн хөгжил боловсрол, шинжлэх ухааны чиглэлд хамтран ажиллах 2018 Аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ,  ХОБХТХ

ЭШУТПарк

Орон нутгийн төсвөөс Энэ чиглэлээр бодиттой ажил хийгдсэн байна.
54. 4.2.Ардын өв уламжлал, зан заншилаар үеэс үед дамжиж ирсэн амьдрах ухааныг өсвөр насныханд өвлүүлж, экологи, насан туршийн боловсролын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. 4.2.1. СӨББ-уудад“Алтан намар”, “Урин хавар” аялал зохион байгуулах, сургалтын экологийн болон зан заншилд суралцуулах зориулалт бүхий орчин бүрдүүлэх 2018 Аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ НБХ

БСУГ

Орон нутгийн төсвөөс Суралцагчдад байгаль орчны танин мэдэхүйн ойлголт өгч экологийн боловсрол,  хөдөлмөрийн хүмүүжил олгоход дэмжлэг болно.
55. 4.2.2. ЕБС-иудад “Эко аялал-интеграци хичээл”, “Мэргэжил сурталчилах аялал” зохион байгуулах     2018 Аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ НБХ

БСУГ

Орон нутгийн төсвөөс  Давхардсан тоогоор 6000 гаруй хүүхэд  9 удаагийн аялалд хамрагдана.

Зан заншлын өргөөтэй болж, хүүхдэд уламжлалт ахуйн мэдлэг ойлголт өгнө.

56. 4.2.3. Ажилд зуучлах үйлчилгээг цахим биржээр холбогдох байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах 2018 Баян-Өндөр сумын ЗДТГ, Насан туршийн боловсролын төв ХХҮГ Хөрөнгө шаардахгүй Цахим биржээр ажилд зуучлах үйл ажиллагаа шинэ шатанд гаргаж иргэдэд түргэн шуурхай үйлчилнэ.
57. 4.4. Хэрэгцээ шаардлагад үндэслэн шаардлагатай сургууль, цэцэрлэгүүдийг засварлаж, өргөтгөнө.

 

4.4.1. Сургууль, цэцэрлэгийн барилгын их засвар, үйлчилгээний ажлыг судалгаанд суурилан  үе шаттай хэрэгжүүлэх 2018 Аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ НБХ

БСУГ

ХЗА,

ХББЗА,

Орон нутгийн төсвөөс  Сургууль, цэцэрлэгийн их засвар хийгдэж орчин нөхцөл сайжирсан байна.
58. 4.4.2. Баянбулаг багт баригдаж буй  150 хүүхдийн хүчин чадал бүхий хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын ажлыг дуусгаж,  ашиглалтанд оруулах, гаднах талбайг тохижуулах 2018 Аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ НБХ

БСУГ

ХББЗА,

ХЗА

Улс, Орон нутгийн төсвөөс 150-200 хүүхэд сургуулийн өмнөх боловсрол эзэмшиж, 20 гаруй  ажлын байр шинээр нэмэгдэж орчин сайжирна.
59. 4.4.3. Сургууль, цэцэрлэгийн барилгыг бариж эхлүүлэх /Рашаант баг 250 суудал, уурхайчин баг 928 суудалтай сургууль,Яргуйт, Булаг багт 150 хүүхдийн цэцэрлэг/ 2018 Аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ НБХ

БСУГ

ХББЗА, ХЗА

Улс, Орон нутгийн төсвөөс Сургууль, цэцэрлэгийн тоо, СӨББ-д хамрагдалт нэмэгдэнэ.
60.       4.4.4. Рашаант, Цагаанчулуут, Уртын гол багийн дунд 280 хүүхдийн хүчин чадалтай цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг эхлүүлэх, тоног төхөөрөмжөөр хангах 2018 НБХ

БСУГ

Улс, Орон нутгийн төсвөөс Цэцэрлэг баригдсанаар алслагдсан багийн 300  хүүхэд сургуулийн өмнөх боловсрол эзэмшин үйлчилгээний хүртээмж сайжирна.
61. 4.4.5. Ерөнхий боловсролын сургуулиудын урлаг, спортын  заал, шаардлагатай  тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл, лаборатор, кабенитаар ханган  сурагчдын  хөгжих орчин бүрдүүлэх, Сургуулийн гадна биеийн тамирын талбайг засварлах 2018 Аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ НБХ

БСУГ

Орон нутгийн төсвөөс Бүх сургуулиуд нийтийг хамарсан урлаг, спортын арга хэмжээ зохион байгуулах, сонгон, секц, дугуйлангийн төрөл, хэрэглэгдэхүүний хүртээмж нэмэгдэж  сурагчдын бүтээлч сэтгэлгээ хөгжин  хүүхэд бүрийг хөгжүүлэхэд  ахиц гарна. Бүх сургууль  Лего роботын дугуйлан хичээллүүлэх боломжтой болно.
62. 4.4.6. Цэцэрлэгийн гал тогооны тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх, тоглоом наадгай, эрүүл ахуйн стандарт хангасан модон сандал, ороор хангах 2018 Баян-Өндөр сумын ЗДТГ     НБХ

БСУГ

ХББЗА, ХЗА

ОНХС-ийн хөрөнгөөр 5-аас доошгүй  цэцэрлэгийн гал тогооны тоног төхөөрөмж шинэчлэгдэнэ. 1000 хүүхэд модон сандалтай болж, цэцэрлэгийн тоглоом наадгай,  модон сандал, зөөлөн эдлэлийн хүртээмж нэмэгдэж ээлтэй орчин бүрдэнэ.
63. 4.4.7. Хувийн хэвшлийн цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг бодлогоор дэмжин ажиллах 2018 Аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ НБХ

БСУГ

ОНӨГ

Хамтын ажиллагаа сайжирч СӨБ-д хамрагдалтын хувь нэмэгдэнэ.
64. 4.5.Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн сурч боловсрох нөхцөл боломжийг бүрдүүлнэ. 4.5.1. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг боловсролын үйлчилгээнд хамруулах, стандартад нийцсэн сургалтын хэрэгсэл, материалаар хангах үйл ажиллагааг үе шаттай хэрэгжүүлэх, багшлах боловсон хүчнийг мэргэшүүлэх, бэлтгэх 2018 Аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ НБХ

БСУГ

Орон нутгийн төсвөөс ЕБ-ын  7-р сургууль болон  5 цэцэрлэгт хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сурч боловсрох орчин, нөхцөл сайжирч, стандартад нийцсэн сургалтын хэрэгсэл, материалаар хангагдана.
65. 4.6. “Багш” дэд хөтөлбөр хэрэгжүүлж, багш нарыг тодорхой үе шаттай сургалтанд хамруулах, тоног төхөөрөмж, сургалтын орчныг сайжруулах зэрэг бүхий  л талын дэмжлэг үзүүлэн, тэдний ажиллаж, амьдрах таатай нөхцөлийг бүрдүүлнэ. 4.6.1. “Багш” дэд хөтөлбөрийн 2018 оны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх 2018 Аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ НБХ

БСУГ

Орон нутгийн төсвөөс Боловсролын салбарын багш, ажилтнууд  хөгжиж, сургалт хүмүүжил, нийгмийн хамгааллын асуудлыг шийдвэрлэхэд хувь нэмрээ оруулна. Багш, ажилтнууд эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт  хуваарийн дагуу бүрэн хамрагдсан байна.
66. 4.7.Эрдэнэт шинжлэх ухаан технологийн паркийг түшиглэн бүх шатны боловсролын болон эрдэм, шинжилгээ судалгааны байгууллагуудын уялдаа холбоог бий болгон, сургалтын чанарыг дээшлүүлэн оюутан залуучуудын бүтээлч байдлыг нэмэгдүүлнэ. 4.7.1. Оюутан, залуучуудын судалгаа, шинжилгээний ажлыг дэмжих 2018 Аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ НБХ

БСУГ

Эрдэнэт ШУТП

Орон нутгийн төсвөөс Оюутны судалгаа шинжилгээ хийх арга зүй хөгжин  оролцоо нэмгэдэнэ.
67.
68. 4.8.Хувийн хэвшлийн соёл, урлагийн байгууллагуудыг дэмжиж хамтран ажиллана. 4.8.1 “Хүний хөгжил- Соёл урлагийн байгууллага”-ыг олон талт үйл ажиллагааг дэмжин орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх 2018 Аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ НБХ

БСУГ

Улс, орон нутгийн төсвөөс Соёл, урлагийн үйл ажиллагаа өргөжиж, “Соёлын бүтээлч” үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх нөхцөл бүрдэнэ. Соёл, урлагийн байгууллагуудад засвар үйлчилгээ хийгдэж, орчин нөхцөл сайжирна.
69. 4.8.2. Cоёлын төвийн барилгыг барьж эхлүүлэх/250 суудал/ 2018 Аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ НБХ

БСУГ

Улсын төсвөөс Алслагдсан багийн иргэдэд соёл, урлагийн үйл ажиллагаа хүрч хамрагдалт нэмэгдэнэ.
70. 4.8.3.  Соёл урлаг, олон нийтийн арга хэмжээг гадна талбайд  зохион байгуулах зориулалт бүхий тоног төхөөрөмжөөр хангах. 2018 Аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ НБХ

БСУГ

ОНХС-ийн хөрөнгөөр Гэрлийн техник, зөөврийн сандалтай  болж, соёл, олон нийтийн үйлчилгээ явуулах техник хэрэгсэлтэй  болно.
ТАВ.ЭРҮҮЛ ХҮНС, ЦЭВЭР ОРЧИНТОЙ  АЗ ЖАРГАЛТАЙ ИРГЭД

5.1 Эрдэнэтийн хэрэгцээг Эрдэнэтчүүд хангана.

71. 5.1.1 “Төрөөс хүнс, хөдөө аж ахуйн талаар баримтлах бодлого”-ыг аймгийн хэмжээнд хэрэгжүүлнэ. 5.1.1.1. “Төрөөс хүнс, хөдөө аж ахуйн талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх аймгийн дэд хөтөлбөрийн 2018 оны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх 2018 Аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ ХБХ

ХХААГ

Орон нутгийн төсвөөс Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарт хэрэгжиж байгаа бодлогын баримт бичиг,үндэсний хөтөлбөрүүдийн үр өгөөжийг бодитойгоор тогтооно. Иргэдэд хууль эрх зүйн мэдлэгээ сайжруулах зорилгоор 5 удаагийн сургалтыг зохион байгуулж, 1000 малчдыг гарын авлага, заавар зөвлөмжөөр хангана.
72. 5.1.2. Иргэдийн хүнсний хэрэгцээг орон нутгаас хангах боломжийг бүрдүүлнэ. 5.1.2.1. “Мах-Сүүний анхдугаар аян”-ы хэрэгжилтийг орон нутагт зохион байгуулан ажиллах 2018  Баян-Өндөр сумын ЗДТГ АЗДТГ

ХХААГ

Орон нутгийн төсвөөс 1-2 удаагийн сургалт, сурталчилгааны арга хэмжээнүүд зохион байгуулагдсан байна.
73. 5.1.2.2. Мал амьтанаас хүнд халдварладаг өвчнүүдийг элрүүлэх тандалт судалгаа хийх 2018 Баян-Өндөр сумын ЗДТГ, МЭҮТ ОНХС-ийн хөрөнгөөр Нийгмийн эрүүл мэндийг хамгаалах ажил дээшилж, эрсдлийг бууруулж малаас хүнд халдварладаг өвчний гаралт буурна.
74. 5.1.3. Төмс, хүнсний ногоо, жимс жимсгэний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, өвлийн хүлэмжийн аж ахуйг хөгжүүлэх, зоорийн хангамжийг сайжруулах, борлуулалтын нэгдсэн тогтолцоог бүрдүүлнэ. 5.1.3.1. Зоорь, хүлэмжийн аж ахуйг дэмжин хангамжийг сайжруулах, иргэдийг урамшуулах 2018 Баян-Өндөр сумын ЗДТГ ХХААГ Орон нутгийн төсвөөс Төмс, хүнсний ногоо хадгалах зоорь, хүлэмжийн аж ахуй эрхлэгчдийн тоо нэмэгдэж, төмс, хүнсний ногооны хангамж нэмэгдэнэ.
75. 5.1.3.2. Өвлийн хүлэмжийг хөгжүүлэх чиглэлээр төсөл хөтөлбөртэй хамтран ажиллах 2018 Аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ ХОХБТХ

ХХААГ

Төслийн хүрээнд Жайка ОУ Байгуулагатай хамтран өвлийн хүлэмжийг бий болгоно.
76. 5.1.4. Гадаргын усны ашиглалтыг сайжруулж, усны  эх булаг, шандыг хамгаалан тохижуулж, усны нөөцийн хамгаалалт, хэмнэлттэй технологийг нэвтрүүлж, гүний худаг байгуулах ашиглахыг хязгаарлан бохирдолтыг бууруулах ажлыг эрчимжүүлнэ. 5.1.4.1. Ус дэд хөтөлбөрийн 2 үе шатны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх I-III улиралд Аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ ХОХБТХ,

БОАЖГ,

“Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК

Эрдэнэт Ус

Орон нутгийн төсвөөс /БХАХ-ний зардлаас

ААНБ-ууд зардлаар

Усны нөөцийг зохистой ашиглах, хэмнэх  нөхцөлийг бүрдүүлнэ. Усны чанар, аюулгүй байдал, ашиглалтанд тавих хяналт сайжирна.
77.
78. 5.1.5. Өрхийн тариалалтыг дэмжих дэд хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлж ажиллана. 5.1.5.1. Өрхийн тариалалтыг дэмжих дэд хөтөлбөрийн 2018 оны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх 2018 Баян-Өндөр сумын ЗДТГ ХХААГ Орон нутгийн төсвөөс 1000 өрхийн тариалан эрхлэлтийг дэмжих, өрхийн орлогыг нэмэгдүүлнэ.  4 бүлгийн 100 гаруй ногоочдын төмс, хүнсний ногооны  үйлдвэрлэлийн механикжилтийн төвшин дээшилсэн байна
79. 5.1.6. Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн хүрсэн түвшинг тогтворжуулан хөгжүүлж бүтээгдэхүүний чанарыг сайжруулна.

 

5.1.6.1. Хаврын тариалалт, соёололт, уринш бэлтгэх, ургац тогтоолт, намрын ургац хураалтад ажиллах техникийн бэлэн байдал, цаг агаарын гамшигт үзэгдлээс ургацаа хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг тогтмол авч ажиллах 2018 Баян-Өндөр сумын ЗДТГ ХХААГ Орон нутгийн төсвөөс Цаг үеийн ажилтай холбоотой мэдээ тайланг холбогдох газарт хүргүүлэн, газар тариалангийн үйлдвэрлэл эрхэлж буй аж ахуй нэгж, иргэдийн цаг үеийн ажилтай газар дээр нь 15 удаа танилцаж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллана.
80. 5.1.6.2. Алтан намар-2018” орон нутгийн шинэ ургацын ногооны үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулах  

2018

Аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ ХХААГ Орон нутгийн төсвөөс  Ногоочдын амьжиргааг дэмжин, хүн амыг эрүүл ахуйн шаардлага хангасан олон нэр төрлийн шинэ ургацын хүнсний ногоогоор хангана. Өрхийн тариалан эрхлэгч, ногоочид оролцоно
81. 5.1.7. Уламжлалт болон эрчимжсэн мал аж ахуйг эрхлэх ажлыг өргөжүүлж хоршоо, фермерүүдийг дэмжинэ. 5.1.7.1. Мал сүргийн чанар, үүлдэр угсааг сайжруулах, шилмэл үүлдрийн малын үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах 2018 Баян-Өндөр сумын ЗДТГ, ХХААГ Орон нутгийн төсвөөс Хээлтүүлэгч малын чанар үүлдэр угсааг тодорой болгон, цөм сүргийн толгойг 1,5 хувиар өсгөнө. Малын чанар, үүлдэр угсаа сайжирна.

Стандартын шаардлага хангасан хээлтүүлэгч малыг үржилд ашиглах

82. 5.1.7.2. Эрчимжсэн мал аж ахуйн эрхэлж буй иргэн аж ахуйн нэгжүүдийг дэмжих, урамшуулах 2018 Баян-Өндөр сумын ЗДТГ, ХХААГ Төсөл хөтөлбөр
83. 5.1.8.Малын усан хангамж, өвөлжөө, хаваржаа, бэлчээр хадлангийн хүрэлцээг нэмэгдүүлэх зорилгоор хөрш зэргэлдээ аймгуудтай хамтран ажиллана. 5.1.8.1. Малчдад төрийн үйлчилгээ хүргэх, мал сүргийг өвөлжүүлж, хаваржуулах  хөрш  зэргэлдээ аймаг сумдтай бэлчээр хадлангийн талбайн зохицуулалт хийж хамтран ажиллах 2018  

Баян-Өндөр сумын ЗДТГ, ХХААГ

 

Орон нутгийн төсвөөс Мал сүргийг өвөлжүүлж, хаваржуулах, хөрш зэргэлдээ аймаг сумдтай бэлчээр хадлангийн талбайн зохицуулалт хийх зорилгоор 5 удаа малчдаар явж төрийн үйлчилгээг хүргэнэ.
84. 5.1.8.2. Мал аж ахуйн салбарын өвөлжилтийн бэлтгэлийг бүрэн хангуулах, аймгийн өвс, тэжээлийн аюулгүйн нөөцийг бүрдүүлэх IV улиралд Баян-Өндөр сумын ЗДТГ, МЭҮТ ОНХС-ийн хөрөнгөөр Мал аж ахуйн салбарын өвөлжилт, хаваржилтын бэлтгэл 80-ээс дээш хувиар хангагдсан байна.
85. 5.1.8.3. Аймаг, сумын бэлчээрийн зөв зохистой ашиглах нөхцлийг бүрдүүлэх

 

2018 Баян-Өндөр сумын ЗДТГ, МЭҮТ,  ХХААГ

 

Орон нутгийн төсвөөс Бэлчээрийн төлөв байдлын үнэлгээг 39.5 мянган га-д хийнэ.

Бэлчээрийн даац төлөв байдалдаа тохируулан мал сүргийн бүтэц, чанарыг сайжруулах суурь судалгаатай болно.

86. 5.1.9.Мал эмнэлэг үржлийн үйлчилгээг боловсронгуй болгож  материаллаг бааз, боловсон хүчний хангамжийг сайжруулна. 5.1.9.1 Хөдөө аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүнд антибиотик, пестецитийн үлдэгдэл тодорхойлох эм урвалж, оншлуур авах 2018 Баян-Өндөр сумын ЗДТГ, МЭҮТ ОНХС-ийн хөрөнгөөр Хүнсний аюулгүй байдлын үзлэг шинжилгээнд оношлуур, лабораторийн дагалдах хэрэгсэл, ариутгалын цэгийн тоног төхөөрөмжтэй болно.
87. 5.1.10. Мал амьтны халдварт, гоц халдварт өвчинтэй тэмцэх арга хэмжээг шинэ шатанд гаргана. 5.1.10.1. Мал сүргийг вакцинд бүрэн хамруулж халдварт өвчин гарах нөхцөлийг хязгаарлах, мал сүргийг эрүүлжүүлэх Графикт хугацаанд Баян-Өндөр сумын ЗДТГ, МЭҮТ,  ХХААГ Орон нутгийн төсвөөс Мал сүргийн халдварт өвчнийг хязгаарлаж хүн амын эрүүл мэнд, малчид, иргэд, нийгмийн хэмжээнд гарч болзошгүй хохирлоос сэргийлнэ. Халдварт өвчний гаралт, тархалтыг 5 хүртэл хувиар бууруулна. мал сүргийг эрүүлжүүлэх, өвчлөлийг бууруулснаар нийгмийн эрүүл мэндийг хамгаална.
5.2.НОГООН ХОРООЛОЛ- МИНИЙ БАЙШИН
88. 5.2.1.Агаар, хөрсний бохирдолыг бууруулах цогц  бодлогыг хэрэгжүүлж, байгаль орчинд ээлтэй цэвэр үйлдвэрлэл, хэрэглээг дэмжиж урамшуулах эдийн засгийн хөшүүргийг бий болгон бүх салбаруудад ногоон хөгжлийн бодлогыг нэвтрүүлснээр сөрөг нөлөөллийг бууруулна. 5.2.1.1. Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газруудын технологиос гарах хаягдлаас байгаль орчин, хүний амьдрах орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг нарийвчлан тодорхойлох, сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг   хэрэгжүүлэх. I, IV улиралд Баян-Өндөр сумын ЗДТГ, БОАЖГ

МХГ

Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газруудын байгаль орчин, хүний амьдрах орчинд үзүүлж буй сөрөг нөлөөлөл буурч, эрсдэл багасна.
89. 5.2.1.2. “Хог хаягдлын тухай” хууль шинэчлэн батлагдсантай холбогдуулан хогны менежментийг боловсруулан хэрэгжүүлэх 2018 Аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ, Ажлын хэсэг Аймгийн энгийн хатуу хог хаягдал, аюултай хог хаягдлын менежмент сайжирна.
90. 5.2.1.3.  Нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх ажилд ажилгүй иргэдийг татан оролцуулах 2018 Баян-Өндөр сумын ЗДТГ, ХЗА

ЦНБ ОНӨҮГ

 

 Агаарын бохирдол  тодорхой хэмжээнд буурна.
91. 5.2.1.4.  Аж ахуйн нэгж, байгууллага өөрийн эзэмшлийн талбайгаас гадна эргэн тойрныхоо 50 м хүртэлх газарт орчны тохижилт, ногоон байгууламж, цас,  мөс цэвэрлэх ажлыг хэрэгжүүлэх.   2018 Баян-Өндөр сумын ЗДТГ, ХЗА Хөрөнгө шаардагдахгүй  Агаарын бохирдол  тодорхой хэмжээнд буурж, ААНБ-ын нийгмийн хариуцлага дээшилнэ.
92. 5.2.2.Утаа, хог, хаягдал хөрсний бохирдолыг бууруулах ажлын хүрээнд гэр хорооллыг ногоон төгөл болгох хөтөлбөр боловсруулж шат дараатай хэрэгжүүлнэ. 5.2.2.1. Эрдэнэт хотын агаарын бохирдолтыг бууруулах мастер төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх  2018 оны ажлын төлөвлөгөөг батлуулж хэрэгжүүлэх I, II улиралд Баян-Өндөр сумын ЗДТГ, ХОХБТХ

БОАЖГ

Орон нутгийн төсөв,

БХАХЗ

Агаар хөрсний бохирдолтыг  бууруулж, хүний амьдрах эрүүл аюулгүй орчин нөхцөл  бүрднэ.
93. 5.2.3.Гэр хороололд цэвэр агаар, эрүүл хөрс бүхий “Хашаандаа хаус хөтөлбөр” хэрэгжүүлж, МОН 2301 төслийг үргэлжлүүлэн айл өрхийг инженерийн шугам сүлжээнд холбох нөхцлийг бүрдүүлэх, агаар хөрсний бохирдлыг бууруулахын зэрэгцээ хашаандаа ая тухтай амгалан

тайван амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлнэ.

5.2.3.1. “Хашаандаа хаус” дэд хөтөлбөрийн 2018 оын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж цэвэр, бохир  усны төв шугаманд гэр хорооллын айл өрхийг холбох нөхцлийг бүрдүүлэх 2018 Баян-Өндөр  сумын ЗДТГ, ХЗА, СТСХ,ГХБХБГ. Улс, Орон нутгийн төсвөөс  ААНБ, Иргэд  ИШС-нд  холбогдох нөхцөл бүрдэнэ.Баянцагаан баг, хөтөлбөрт хамрах багийн айл өрх ИШС-нд  холбогдох нөхцөл бүрдэнэ
94. 5.2.3.2.  МОН-2301  төслөөр барьсан цэвэр усны шугамын 2-р эх үүсвэрийн шугамыг барьж дуусгах 2018 Аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ, ХЗА, ХББЗА, ГХБХБГ. Орон нутгийн төсвөөс Хотын цэвэр усан хангамжийн найдвартай байдал хангагдана.
5.2.3.3. Гэр хорооллын усан хангамжийг сайжруулах/Булаг, Даваат, Рашаант баг/ 2018 Баян-Өндөр сумын ЗДТГ ОНХС-ийн хөрөнгөөр Гэр хорооллын цэвэр усан хангамжийн найдвартай байдал хангагдана.
95. 5.2.6. Одоо ашиглагдаж байгаа үерийн далангийн байгууламжийн хэвийн ажиллагааг ханган цаашид хотын хэмжээнд үерийн хамгаалалтын далан нэмж барих ажлыг зохион байгуулна. 5.2.6.1. Эрдэнэт хотын хэмжээнд үерийн далан, замын ус зайлуулах байгууламжийг үе шаттайгаар барих 2018 Аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ, ХББЗА, ГХБХБГ Орон нутгийн төсвөөс ААНБ, айл өрх, иргэд   үер усны гамшигт өртөхгүй байх нөхцөл бүрдэнэ
96. 5.2.7.Ойн нөөцийг хамгаалах нөхөн сэргээх, ойн экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгалахад ой модны зохистой ашиглалт, тогтвортой менежментийг бий болгож, ойн санг нэмэгдүүлэн, модны хэрэглээг бууруулна. 5.2.7.1. Ойн нөөцийг хамгаалах, нөхөн сэргээх,  шинэ ойн төгөл байгуулах II, III улиралд Баян-Өндөр сумын ЗДТГ, БОАЖГ БХАХ-ний зардлаас Ойг хамгаалж, хэвийн ургах тохиромжтой орчин бүрдэнэ. Ойн хортон шавжийн, тэмцлийн ажлыг 6110 га талбайд зохион байгуулсан байна. Иргэд аж ахуй нэгж байгууллагуудыг өргөн хүрээнд оролцуулж зохион байгуулж, байгууллагуудын нэрэмжит ойн төгөл байгуулна.
97. 5.2.7.2. Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх сургалт, сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулах II, IV улиралд Баян-Өндөр сумын ЗДТГ, БОАЖГ

Сум дундын ой анги

БХАХ-ний зардлаас Ой хээрийн түймэр гарахгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлж урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг бүрэн авсан байна.
98. 5.2.8.Эрдэнэт үйлдвэр ХХК, Эрдэнэт хивс ХХК, Эрдмин ХХК, Ачит Ихт ХХК гэх мэт үйлдвэрийн газруудын химийн хорт хаягдал, цагаан тоосны нөлөөллийг бууруулах хөтөлбөр хэрэгжүүлж, хүрээлэн буй орчин, хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлнэ. 5.2.8.1. Томоохон үйлдвэр, ААН-үүдийн хуримтлагдсан, хадгалалтын хугацаа хэтэрсэн аюултай хог хаягдлыг  дахин боловсруулах, устгах үйл ажиллагааг эхлүүлэх 2018 Аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ, ХОХБТХ

БОАЖГ

Аюултай хог хаягдлыг тээвэрлэх, устгах тодорхой ажлууд хийгдэнэ.
99. 5.2.8.2. Хаягдлын аж ахуйн Цагаан тоосны байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг судлан тодорхойлох, бууруулах ажлыг “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-тай хамтран зохион байгуулах II, III улиралд Аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ, БОАЖГ

“Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК

Цагаан тоосны дэгдэлтийг бууруулахад бодитой арга хэмжээ төлөвлөгдөж,  хэрэгжинэ. Иргэдийн эрүүл мэндэд үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл буурна.
ЗУРГАА.САЙХАН ХОТЫН-АЗ ЖАРГАЛТАЙ ИРГЭД
100. 6.1.Эрдэнэт хотын хот байгуулалт, төлөвлөлтийн бодлогын баримт бичгийг шинэчлэн хэрэгжүүлнэ. 6.1.1. Эрдэнэт хот, Булган аймгийн төвийн хооронд шинэ суурьшлын бүс байгуулах асуудлыг Булган аймагтай хамтран шийдвэрлэх 2018 Баян-Өндөр сумын ЗДТГ ХОХБТХ, ГХБХБГ Хөрөнгө шаардагдахгүй Шинэ суурьшлын бүс байгуулагдсан байна.
101. 6.1.2. Дэд бүтцийг шийдвэрлэсэн суурьшлын бүсийг төлөвлөлтийг хийж, жишиг гудамжтай болох 2018 Баян-Өндөр сумын ЗДТГ, ХЗА, ГХБХБГ ОНХС-ийн хөрөнгөөр Авто замын дагуу суурьшлын бүс төлөвлөснөөр иргэд гэр бүлийн зориулалтаар газар авах нөхцөл боломж нэмэгдэнэ.
102. 6.1.3. Эрдэнэт хотын Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг 2040 он хүртэл хөгжүүлэхээр шинэчлэн боловсруулах 2018 Аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ, ХОХБТХ, ГХБХБГ, Улсын төсөв Хотын ерөнхий төлөвлөгөөг 2040 он хүртэл шинэчлэн боловсруулсан байна.
103. 6.2.Баян-Өндөр суманд “Явган зам” хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ. 6.2.1 “Явган зам” дэд хөтөлбөрийн 2018 оны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх 2018 Баян-Өндөр сумын ЗДТГ, ХОХБТХ

ХЗА

 

ОНХС-ийн хөрөнгөөр Явган хүн зорчих аюулгүй нөхцөл бүрдэнэ.
104. 6.3. Гэр хорооллын авто машин болон явган хүн зорчиход хүндрэлтэй зарим гудамж талбайд  хайрга дэвсэж, сайжруулсан болон хатуу хучилттай зам тавина. 6.3.1. Гэр хорооллын багуудад төлөвлөгөөний дагуу авто зам барих ажлыг үе шаттай эхлүүлэх 2018 Баян-Өндөр сумын ЗДТГ, ХЗА

ХББЗА, ХОХБТХ, ГХБХБГ

ОНХС-ийн хөрөнгөөр Хөдөлгөөний аюүлгүй байдал  сайжирна.
105. 6.4.Хотын цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөлийг дуусгаж, ашиглалтанд оруулна. 6.4.1. Эрдэнэт хотын цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөлийг барьж дуусган  өмчлөлийн асуудлыг шийдвэрлүүлэн ашиглалтанд оруулах 2018 Аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ, ХЗА, СТСХ.

ОНӨГ,

ЭУДТС-ОНӨХК

Хотын цэвэрлэх байгууламжийн хүчин чадал нэмэгдэнэ.
106. 6.5. Эрдэнэт хотын  инженерийн  шугам сүлжээг шинэчлэн сайжруулна. 6.5.1. Цэвэр усны алдагдлыг багасгах, хяналтын тоолуур суурилуулах 2018 Аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ, ХЗА

ЭУДТС-ОНӨХК

Орон нутгийн төсвөөс ИШС-ний найдвартай ажиллагаа хангагдана.
107. 6.5.2. 2018-2019 оны хотын өвөлжилтийн бэлэн байдлыг хангах ажлын  төлөвлөгөө боловсруулан, батлуулж,  хэрэгжилтэнд хяналт тавих 2018 Аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ, ХЗА

ЭУДТС-ОНӨХК

ЭДЦС-ТӨХК

ОНТ, ААНБ-н хөрөнгө Өвөлжилтийн бэлтгэл ажил хангагдана.
108. 6.5.3. Шинээр барих болон барьж байгаа орон сууцны хорооллуудыг барилгажуулахад шаардлагатай инженерийн шугам сүлжээ, дэд бүтцийгүргэлжлүүлэн барих 2018 Аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ, ХЗА, ХОХБТХ, ГХБХБГ Улс, орон нутгийн төсвөөс ИШС-ний найдвартай ажиллагаа хангагдана.
109. 6.5.4. Төлөвлөлтийн дагуу  ус дулаан дамжуулах төвийг үе шаттайгаар барих 2018 Аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ, ХЗА, ХОХБТХ, ЭУДТС-ОНӨХК Орон нутгийн төсвөөс Төвлөрсөн дулаанд холбогдох нөхцөл бүрдэнэ.
110. 6.5.5. Орон сууцны хорооллуудын гадна инженерийн шугам сүлжээг  шинэчлэх ажлыг үе шаттайгаар үргэлжлүүлэн  гүйцэтгэх 2018 Аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ, ХЗА, СТСХ, ЭУДТС-ОНӨХК Орон нутгийн төсвөөс ИШС-ний найдвартай ажиллагаа хангагдана.
111. 6.6. “Цахим Эрдэнэт” хөтөлбөрийг бүрэн хэрэгжүүлж,  шинэ суурьшлын бүс захын хорооллын айл  өрх, иргэдэд интернетийн үйлчилгээг ойртуулна. 6.6.1. Гэр хороололд өндөр хурдны интернет ашиглах иргэдийн чөлөөт цагаа өнгөрөөдөг талбай, гудамж, цэцэрлэгт хүрээлэнд интернет ашиглах боломж бүрдүүлэх 2018 Аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ, ХОХБТХ

МХСүлжээ ХХК

Орон нутгийн төсвөөс Иргэдийн чөлөөт цагаа өнгөрөөдөг талбай, гудамж, цэцэрлэгт хүрээлэнд интернет ашиглах боломж бүрдүүлсэнээр иргэдийн ая тухтай амрах орчин бүрднэ.
112. 6.7.Аймгийн хатуу хучилттай замын сүлжээг өргөтгөж шинэ суурьшлын бүсэд автозамын сүлжээ байгуулна. Түгжрэл ихтэй уулзваруудыг өргөтгөх, гэр хорооллын гол гудамжны замуудыг хатуу хучилттай замтай болгоно. 6.7.1. Авто замын уулзваруудыг шат дараатайгаар өргөтгөх, шаардлагатай газруудад гэрлэн дохио суурилуулах 2018 Аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ, ХЗА, ХОХБТХ, ГХБХБГ Орон нутгийн төсвөөс Хөдөлгөөний аюүлгүй байдал  сайжирна.
113. 6.7.2 Эрдэнэт хотод  авто зам барих болон шинэчлэлт, их засварын ажлыг   Эрдэнэт-авто зам хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлэх 2018 Аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ, ХЗА, ХОХБТХ,

ГХБХБГ

Улсын төсөв болон авто замын сангаас Хөдөлгөөний аюүлгүй байдал  сайжирна.
114. 6.8. Нийтийн тээврийн үйлчилгээний талаар иргэдээр нээлттэй хэлэлцүүлэн, иргэдийн саналд тулгуурлаж асуудлыг шийдвэрлэн, чиглэл маршрутыг оновчтой болгож, түүнд чиглэсэн бодлогыг боловсруулж, хэрэгжүүлнэ 6.8.1. Нийтийн тээврийн үйлчилгээний Говил, Баянцагаан багийн чиглэлд автобусны үйлчилгээг нэвтрүүлэх 2018 Аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ, ХОХБТХ

АТТ

Хөрөнгө шаардагдахгүй Иргэдэд хүрэх нийтийн тээврийн үйлчилгээний чанар хүртээмж сайжирна
115. 6.8.2. Стандартын шаардлагад нийцсэн автобусны буудал, сүүдрэвч нэмж барьж байгуулах   2018 Баян-Өндөр сумын ЗДТГ, ХОХБТХ

АТТ

ХЗА

Орон нутгийн төсөв

Хувийн хэвшил

Иргэдийн үйлчлүүлэх соёл дээшилнэ. Дэд бүтэц сайжирна.
6.8.3. Аймгийн автозамын тээвэрт баримтлах бодлогын баримт бичгийг батлуулж, хэрэгжүүлэх журмыг боловсруулан мөрдүүлэх 2018 Аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ, ХОХБТХ, АТТ Хөрөнгө шаардагдахгүй Аймагт автозамын талаар хэрэгжүүлэх нэгдсэн бодлого, журамтай болно.
116. 6.8.4. Аймгийн хэмжээнд  нийтийн тээврийн үйлчилгээний автобусны шугаман замын хөдөлгөөний хяналтын нэгдсэн төв байгуулах 2018 Аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ, ХОХБТХ

АТТ

Орон нутгийн төсвөөс Нийтийн тээврийн үйлчилгээний чанар дээшлэн иргэдийн сэтгэл ханамж  дээшилнэ.
ДОЛОО. АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ӨГӨӨЖТЭЙ-АЗ ЖАРГАЛТАЙ ИРГЭД
117. 7.1.Эрдэнэт аялал жуулчлалын нэгдсэн сүлжээг Эрдэнэт цэцэрлэгт хүрээлэн Бурхан багшийн сэрэг дүр, анхдагч, илгээлтийн эздийн нэрэмжит цэцэрлэгт хүрээлэн, Эрдэнэт үйлдвэр ХХК, Баян-Өндөр хайрханы амралтын бүсүүдийг хамруулан байгуулна. 7.1.1. Аялал жуулчлалын цогцолборуудыг  /Хөх монгол, Их шүтээн/ үйл  ажиллагааг жигдрүүлэх, зорин ирэх жуулчдын тоог нэмэгдүүлэх II улиралд Аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ, ХОХБТХ

БОАЖГ

Хөрөнгө шаардагдахгүй Аймгийг зорин ирэх гадаад, дотоод жуулчдын тоо нэмэгдэнэ.

 

 

 

118. 7.1.2. Аймгийн Аялал жуулчлалын дэд хөтөлбөрийн 2018 оны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх 2018 БОАЖГ Орон нутгийн төсвөөс Аймгийн зорин ирэх жуулчдын тоо нэмэгдэж, салбарын орлого нэмэгдэнэ.
119. 7.2. Эрдэнэт хотын Барилгачдын талбайг тохижуулна. 7.2.1 Барилгачдын талбайг хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааны хүрээнд тохижуулах 2018 Аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ, ГХБХБГ Хөрөнгө шаардагдахгүй Орчин үеийн тохижилт бүхий талбайтай болно.
120. 7.3.Эрдэнэт аялал жуулчлалын нэгдсэн сүлжээг байгуулах хөтөлбөрийн хүрээнд жуулчны бааз, мэдээллийн төвийн асуудлыг бодлогоор дэмжиж, зочид буудлуудыг олон улсын зэрэглэлтэй болгох ажлыг зохион байгуулан дотоод, гадаадын жуулчлалын тоог нэмэгдүүлнэ. 7.3.1. Олон улсын аялал жуулчлалын үзэсгэлэнд аймаг орон нутгаа нэгдсэн зохион байгуулалттайгаар сурталчлах. I улиралд Аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ, БОАЖГ / БХАХ-ний зардлаас/ Иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний чанар, хүртээмж, стандарт сайжирна.
121. 7.3.2. Гадаад, дотоодын амрагч, жуулчдын зорчих, түр саатах хэсгүүдэд стандартын шаардлага хангасан эко жорлонгуудыг барьж байгуулах /Баян-Өндөр уул, Эрдэнэт хаалга, Төв зам дагуу/ II, III улиралд Аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ, БОАЖГ / БХАХ-ний зардлаас/ Гадаад, дотоодын амрагч, жуулчид ая тухтай үйлчлүүлэх боломж бүрдэнэ.
122. 7.4.3. Зочид буудлын үйл ажиллагааг эрхэлж байгаа ААНБ-тай хамтран ажиллах, бодлогоор дэмжих I, II, III улиралд Баян-Өндөр сумын ЗДТГ, БОАЖГ Хөрөнгө шаардагдахгүй Аймгийг зорин ирэх жуулчдын тоо нэмэгдэнэ.
 

 

 

 

НАЙМ.ЭДИЙН ЗАСГИЙН ӨСӨЛТТЭЙ-АЗ ЖАРГАЛТАЙ ИРГЭД

123. 8.1. Орон нутгийн иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын эвлэлдэн нэгдэх, хамтрах замаар шинээр үйлдвэр  байгуулахыг дэмжин ажиллана. 8.1.1. Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-тай хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулан, нийгмийн хариуцлагын нэмэгдүүлэх 2018 Аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ, ХОХБТХ Эрдэнэт үйлдвэр ХХК Хуулийн хэрэгжилтийг хангаж, компаний нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хөрөнгө оруулалт хийгдэнэ
124. 8.1.2.  Хөнгөн үйлдвэрийн үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд орон нутгийн дэд хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлэх 2018 Аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ,  ХХААГ Орон нутгийн төсвөөс Хөтөлбөр боловсруулагдсан байна.
125. 8.2.Барилгын материалын үйлдвэрлэлийг төрөлжүүлэн хөгжүүлж бүтээгдэхүүнийг бүс нутгийн зах зээлд нийлүүлнэ. 8.2.1. Хил залгаа бүс нутгийн түгээмэл тархацтай ашигт малтмалаар дотоодын хэрэгцээг  хангах 2018 Аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ, ХОХБТХ

БОАЖГ

Хөрөнгө шаардагдахгүй Дотоодын хэрэгцээг бүрэн хангах асуудлыг шийдсэн байна.
126. 8.3.Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээг худалдан авах ажилд орон нутгийн аж ахуй нэгж байгууллагуудыг бодлогоор дэмжиж хамтран ажиллана. 8.3.1. Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээг худалдан авах ажилд орон нутгийн аж ахуй нэгж байгууллагуудыг бодлогоор дэмжих 2018 Аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ, ХОХБТХ

ОӨГ ХАҮТ

Хөрөнгө шаардагдахгүй Захиалагч  байгууллагын  эрэлт хэрэгцээ  чанар, стандартын шаардлага хангасан бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэн нийлүүлнэ.
127. 8.4.Төсвийн сахилга батыг чанд баримтлан ил тод нээлттэй байдлын түвшинг дээшлүүлнэ.

 

8.4.1. Шилэн дансны тухай хууль, журмын хэрэгжилтийг хангуулах, дотоод аудитыг гүйцэтгэх, түүний мөрөөр арга хэмжээ авах 2018 Аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ, СТСХ

СХААлба

Орон нутгийн төсвөөс Шилэн дансны хууль хэрэгжсэнээр төсвийн ил тод, шударга, байдал хангагдана
128. 8.5. Хөрөнгө оруулалтын хяналт, хариуцлагыг дээшлүүлэхэд төрийн бус байгууллага, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлнэ.

 

8.5.1. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажилд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, идэвхижүүлэх, санал авах ажлыг үр дүнтэй болгох. 1-3 улиралд Аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ, ХОХБТХ

СТСХ

Орон нутгийн төсвөөс Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлыг төлөвлөх шийдвэр гаргах түвшинд олон нийтийн оролцоо нэмэгдэнэ.
129. 8.5.2. Хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн ажлуудын үр дүнг олон нийтэд тогтмол мэдээлж, хяналтын тогтолцоог бий болгох 2018 Аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ, ХОХБТХ

ХББЗАлба

 

Орон нутгийн төсвөөс Хөрөнгө оруулалтын ажил чанартай үр дүнтэй явагдаж зөрчилийг 20 хувьд хүргэх
130. 8.6. Орон нутаг, бүс үндэсний төвшинд хөгжлийн асуудлаар шийдвэр гаргах, түүний хэрэгжилтийн үр дүнд үнэлгээ өгөх, хяналт тавих үйл ажиллагаанд иргэний нийгмийн байгууллагуудыг оролцуулах боломжийг бүрдүүлнэ. 8.6.1. Бүсчилсэн хөгжлийн бодлогын баримт бичигт орон нутгийн саналыг хүргүүлж, салбарын бодлогын баримт бичгүүдийн уялдаа холбоонд дүн шинжилгээ хийх 2018 Аймгийн ЗДТГ

ХОХБТХ

ХШҮДАХ

Орон нутгийн төсвөөс Бодлогын баримт бичгийн үр нөлөөг урьдчилан тооцох, төлөвлөлтийг үр дүнг сайжруулна.
131. 8.7.Барилга, барилгын материалын чиглэлээр Хангайн бүсийн судалгааны төвийг байгуулах иргэд, аж ахуйн нэгжийн санал санаачилгыг дэмжинэ. 8.7.1. Орон нутагт барилгын материалын үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа иргэд, ААНБ-ын бүтээгдэхүүнд чанарын хяналт дүн шинжилгээ хийж, чадавхжуулах сургалтанд хамруулах 2018 Баян-Өндөр сумын ЗДТГ, ХОХБТХ

ГХБХБГ

ХББЗА

ХЗА

Хөрөнгө шаардагдахгүй Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн чанар сайжирж хөрөнгө оруулалтын ажлын үр дүн сайжирна.
Ес. Чадварлаг засаглалтай-Аз жаргалтай иргэд

9.1Нутгийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааг   шинэчлэх чиглэлээр:

132. 9.1.1 Төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг дээшлүүлж, иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг шуурхай, шударга, ил тод, соёлтой болгоно.

 

9.1.1.1. Төрийн үйлчилгээг үе шаттайгаар цахим хэлбэрт шилжүүлэх ажлыг үргэлжлүүлэн зохион байгуулах 2018 Баян-Өндөр сумын ЗДТГ ОНХС-ийн хөрөнгөөр Төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмж дээшилж, нээлттэй байдлыг  бий болгоно. Цахим хэлбэрээр үзүүлэх үйлчилгээний тоо нэмэгдэнэ.
133. 9.1.1.2. Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлын  шийдвэрлэх  дундаж хугацааг  өнөөгийн түвшнээс бууруулах 2018 Баян-Өндөр сумын ЗДТГ Хөрөнгө шаардагдахгүй Төрийн үйлчилгээний чанар дээшлэн иргэдийн төрд итгэх итгэлийг нэмэгдүүлнэ.
9.1.1.3. Сумын ЗДТГ-ын бүтцийг тухайн сумын газар зүйн байршил, хүн амын тоо, эдийн засгийн чадавхи зэрэг үзүүлэлтүүдийг харгалзан шинэчилж батлуулан мөрдөж ажиллах 2018 Аймгийн ЗДТГ, ТЗУХ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ Төрийн үйлчилгээ иргэдэд ойртож, шуурхай болно.
134. 9.1.2 Төрийн албаны мэргэшсэн тогтвортой байдлыг ханган, мэргэшүүлнэ. 9.1.2.1. Төрийн албан хаагчдыг чадавхижуулах, ур чадварыг дээшлүүлэх чиглэлээр урт богино хугацааны сургалтанд  хамруулах 2018 Баян-Өндөр сумын ЗДТГ Орон нутгийн төсвөөс Шударга ажиллах, ил тод, шуурхай байдал хангагдана.
135. 9.1.3.Бизнесийн болон иргэний нийгмийн  байгууллагуудын үйл ажиллагааг орон нутгийн онцлогт тохирсон арга хэлбэрээр дэмжиж, төрийн зарим чиг үүргийг гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгүүлнэ. 9.1.3.1. Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллага аж ахуйн нэгжүүд, мэргэжлийн холбоодод дэмжлэг үзүүлэх, хамтран ажиллах асуудлыг гэрээний үндсэн дээр зохион байгуулах 2018 Аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ

 

Орон нутгийн төсвөөс Төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг хөгжүүлнэ.
136. 9.1.4.Багийн ажлын албаны ажиллах нөхцөлийг сайжруулан, баг хөгжүүлэх, иргэдтэйгээ ажиллах хөтөлбөртэй болгон ажиллуулна. 9.1.4.1. “Багийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах 2018 ТЗУХ                Баян-Өндөр сумын ЗДТГ Орон нутгийн төсвөөс

 

Багийн Засаг даргын үйл ажиллагаа явуулах ажлын байр, техник хэрэгслээр хангагдаж, багт ажиллагсдын ур чадвар, ажлын хариуцлага дээшилнэ
137. 9.1.5.Зөвлөлдөх ардчилал, иргэдийн оролцоог дэмжих зорилгоор хэрэгжүүлэх Ардын засаглал” хөтөлбөрийн хүрээнд иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авах зорилгоор АРДЫН ИНДЭР  ажиллуулна. 9.1.5.1.  Иргэдийн санал, хүсэлтийг  авч төрийн бодлого, үйл ажиллагаанд тусган хэрэгжүүлэх талаар олон талт арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх 2018 Баян-Өндөр сумын ЗДТГ Орон нутгийн төсвөөс Иргэдэд тулгамдсан асуудлууд шуурхай бодитоор шийдвэрлэгдэнэ.
138. 9.1.6.Төрийн бүх шатны байгууллагуудын үйл ажиллагааг иргэд хэрхэн үнэлж байгааг хагас, бүтэн жилээр багуудаар дамжуулан авч ил тод мэдээлж, холбогдох арга хэмжээг авч  ажиллана. 9.1.6.1. Төрийн үйлчилгээний талаар хэрэглэгчийн үнэлгээг  авах  системийг нэвтрүүлэх 2018 Баян-Өндөр сумын ЗДТГ Хөрөнгө шаардагдахгүй Төрийн албан хаагчдаас үзүүлэх үйлчилгээний чанар, хүртээмж дээшилнэ.
139. 9.1.7.Аймгийн гадаад харилцааны уламжлалт бодлогыг үргэлжлүүлэн өргөжүүлнэ. 9.1.7.1. Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаатай хотуудтай хамтран ажиллах,  хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх 2018 Аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ,

ХОХБТХ, ТЗУХ

Орон нутгийн төсвөөс  Хамтын ажиллагаатай муж, хот, байгууллагуудтай хамтран  үр  дүнтэй  ажлууд зохион байгуулагдсан байна. Шинээр гадны муж хотуудтай харилцаа, хамтын ажиллагаа тогтоосон байх
140. 9.1.8.Малчин багийг дахин байгуулах асуудлыг судлаж, төрийн үйлчилгээг малчин иргэдэд ойртуулах, чирэгдэлийг багасгах бодлого барина. 9.1.8.1.  Малчин баг байгуулах асуудлыг боловсруулан  холбогдох байгууллагад хүргүүлэн шийдвэрлүүлэх 2018 Аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ,

ТЗУХ

Орон нутгийн Төрийн анхан шатны үйлчилгээ иргэдэд ойртож, шуурхай болно.
9.2 Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, нийгмийн дэг журмыг хангах болон

бүртгэлийн үйл ажиллагааг сайжруулахчиглэлээр:

141. 9.2.1. А.Амарын талбайн орчинд төрийн үйлчилгээ, иргэдийн эрх, үүргийн биелэлт, иргэдийн заавал мэдэж байх хуулийн зарим заалт зэргийг ил тод үзүүлж байх ЛЕД дэлгэц ажиллуулна. 9.2.1.1. Хууль тогтоомж, орон нутгийн бодлого шийдвэрийг ЛЕД дэлгэц, бусад сурталчилгааны арга хэрэгслээр иргэдэд шуурхай хүргэх ажлыг зохион байгуулах 2018 Аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ,

ХЭЗХ

ТЗУХ

ХМАлба

Орон нутгийн төсвөөс Иргэдэд эрх зүйн мэдээ, мэдээллийг шуурхай хүргэж, тогтмолжуулна.
142. 9.2.2.Улсын бүртгэлийн ажиллагааг онлайн горимд шилжүүлж, цахим баримт бичгийн хэрэглээг нэмэгдүүлнэ 9.2.2.1. Цахимаар үзүүлэх үйлчилгээний нэр төрлийг нэмэгдүүлэн,   иргэдэд шуурхай үйлчлэх  нөхцлийг бүрдүүлэх 2018 Аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ,

ХЭЗХ

УБХ

Орон нутгийн  төсвөөс Гадаад паспортын  материалыг цахимаар хүргүүлж, үйлчилгээний нэр төрлийг нэмэгдүүлнэ.
143. 9.2.2.2. Хуулийн этгээдийг шинээр  бүртгүүлэх, нэр баталгаажуулах үйлчилгээг онлайнаар үзүүлэх ажлыг нэвтрүүлэх 2018 Аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ,

ХЭЗХ

УБХ

Хуулийн этгээдийн нэр баталгаажуулах үйлчилгээг онлайнаар үзүүлдэг болно.
144. 9.2.3.Улсын бүртгэлийн архивыг бүхэлд нь цахимжуулж, газар зүйн мэдээллийн системд суурилсан хаягжуулалтын нэгдсэн санг бий болгоно. 9.2.3.1. Иргэний бүртгэлийн болон хуулийн этгээдийн бүртгэлийн архивыг цахимжуулах ажлыг зохион байгуулах 2018 Аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ,

ХЭЗХ

УБХ

Орон нутгийн төсвөөс Гэрээт ажилтан ажилуулж, иргэний болон хуулийн этгээдийн бүртгэлийг архивын цахим санд оруулна.
145. 9.2.3.2. Иргэдийн эд хөрөнгийн байршил, кадастрыг газар зүйн мэдээллийн системийг үндэслэн бүртгэж, хаягжуулалтын сан бий болгох 2018 Аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ,

ХЭЗХ

УБХ

Эд хөрөнгийн байршил, хаягжуулалтын нэгдсэн сан бий болно.
146. 9.2.4. Мөнгө угаах, хүний наймаа, хар тамхины болон цахим гэмт хэрэг зэрэг шинэ төрлийн  гэмт хэргийг таслан зогсоох, урьдчилан сэргийлэх хөтөлбөрийг  хэрэгжүүлнэ. 9.2.4.1. Шинэ төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх,  хуулийн байгууллагуудын ажилтнуудын мэргэжил, ур чадварыг дээшлүүлэх 2018 Аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ,

ХЭЗХ Цагдаагийн газар

Орон нутгийн төсвөөс Урьдчилан сэргийлэх, хуулийн байгууллагын ажилтануудыг чадавхжуулах туршлаг судлах ажлыг зохион байгуулна
147. 9.2.5.“Монгол Цагдаа”-г хөгжүүлэх, цагдаа иргэдтэйгээ хамтарч  гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх бодлогыг хэрэгжүүлнэ. 9.2.5.1.Олон   цагдаагийн ажилтныг ажиллуулан гэмт хэргийг илрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх ажлыг сайжруулах 2018 Аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ,

ХЭЗХ Цагдаагийн газар

Орон нутгийн төсвөөс Олон нийтийн цагдааг ажиллуулж гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, хэв журам сахиулан хяналтын үйл ажиллагааг сайжруулна.
148. 9.2.5.2. Гэмт хэрэг зөрчлийн талаар иргэд байгууллагаас төлбөртэй мэдээлэл авах ажлыг зохион байгуулах 2018 Аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ,

ХЭЗХ Цагдаагийн газар

Орон нутгийн төсвөөс

 

Гэмт хэргийг илрүүлэхэд иргэдийн оролцоо нэмэгдэж, илрүүлэлт өссөн байна.

 

 

БАЯН-ӨНДӨР СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН

ТАМГЫН ГАЗАР