ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН МЭДЭЭ 2018 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРАЛ

2018 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРАЛД БАЯН-ӨНДӨР СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАРТ ХАНДАЖ ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ:  2018 оны 3-р улиралын байдлаар Баян-Өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газарт нийт 500 өргөдөл гомдол ирсэнээс Хүсэлт – 488, Санал – 3, Гомдол – 5, Талархал – 4 ирж үүнээс шийдвэрлэж хариу өгсөн 497, шийдвэрлэх хугацаа болоогүй […]

ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН МЭДЭЭ

2018 ОНЫ 2 ДУГААР УЛИРАЛД  БАЯН-ӨНДӨР СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАРТ ХАНДАЖ ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ 2018 оны 2-р хагасын байдлаар Баян-Өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газарт нийт 330 өргөдөл гомдол ирсэнээс Хүсэлт – 322, Санал – 3, Гомдол – 3, Талархал – 2 ирсэн байна. Үүнээс Шийдвэрлэж хариу өгсөн- 318, Шийдвэрлэх хугацаа […]

Өргөдөл гомдол хүлээн авч шийдвэрлэсэн байдал

Өргөдөл, гомдлын хандалтын тайлан Д/д Ангилал Өргөдөл гомдлын тоо Өргөдөл гомдлын хувь 1 Газар хүссэн 238 33,6% 2 Сум хөгжүүлэх сан 34 4,8% 3 Тусгай зөвшөөрөл хүссэн 298 42% 4 Гэр хүссэн 71 10% 5 Ажилд орох тухай 6 0,8% 6 Мөнгөн тусламж 6 0,8% 7 Өргөтгөл 1 0,1% 8 Тусламж 2 0,2% 9 Байрны […]

Өргөдөл, гомдол III улиралын мэдээ

2017 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРАЛД  ИРГЭДЭЭС БАЯН-ӨНДӨР СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАРТ ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ (3 ДУГААР УЛИРАЛ) № Агуулга Нийт өргөдөл, гомдол Шийдвэрлэлт Шийдвэрлэлтийн хувь Шийдвэрлэж хариу өгсөн Шийдвэрлүүлэхээр бусад байгууллагад шилжүүлсэн Хуулийн заасан хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн Шийдвэрлэх хугацаа болоогүй 1  Газрын асуудлаар 196 192 4 97,9% 2 2 тарифт тоолуур […]

Хэрхэн өргөдөл, гомдол гаргах вэ?

ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХАД ШААРДАГДАХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ  ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ГАРГАХАД ШААРДАГАТАЙ БИЧИГ БАРИМТЫН ЖАГСААЛТ: ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ Ямар байгууллага, албан тушаалтанд хандсан тухай мэдээлэл Ямар асуудлыг шийдвэрлүүлэх тухай мэдээлэл Иргэний овог нэр Иргэний оршин суугаа хаяг Иргэнтэй холбоо барих утасны дугаар Гарын үсэг, нэмэлт материал, бусад шаардлагатай зүйлс ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХНИЙ ХУУЛБАР /Иргэний үнэмлэхний хуулбар […]