Мэдээ


2017 оны Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

БАТЛАВ: БАЯН-ӨНДӨР СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА С.ГАНЦОГТ ОРХОН АЙМАГ БАЯН-ӨНДӨР СУМЫН 2017 ОНЫ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ЕРӨНХИЙ ТӨЛВӨЛГӨӨ 2016.12.26                                                                                                                                                                                                                                                          Баян-Өндөр сум № Хөрөнгө оруулалтын ажилын нэр төрөл, тоо хэмжээ Нийтийн төсөвт өртөг /сая.төг/ Тухайн онд санхүүжих /сая.төг/ Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа Тайлбар тодруулга Үнэлгээний хороо байгуулах огноо Тендер […]