Хүний нөөцийн ил тод байдал

Сул орон тоонд нээлттэй ажлын байр зарлагдлаа

Image

Багуудын нийгмийн ажилтан, зохион байгуулагчийн сул орон тоонд Төрийн албаны салбар зөвлөлөөс нээлттэй ажлын байр зарлагдсан байна.
https://hh.csc.gov.mn/view/ad27219a-ab4c-4009-9ed6-890988d3a084?fbclid=IwAR2jetBG97Zl0QgbwBc1Bsxr--5bo_0SZFBBdanWxVhYL8IU0xdN_YvBFlc